Ajutor

Noua traducere în limba românã

Iacov şi familia sa merg în Egipt

1 Israel a pornit în călătorie cu tot ce avea, iar când a ajuns la Beer-Şeba, a adus jertfe Dumnezeului tatălui său, Isaac.
2 Dumnezeu i-a vorbit lui Israel într-o vedenie de noapte şi i-a zis: - Iacove, Iacove! - Aici sunt, a răspuns el.
3 - Eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul tatălui tău; nu te teme să te duci în Egipt, pentru că acolo te voi face un neam mare.
4 Eu Însumi voi merge cu tine în Egipt şi te voi aduce înapoi, iar Iosif îţi va închide ochii.
5 Apoi Iacov a plecat din Beer-Şeba. Fiii lui Israel i-au dus pe tatăl lor, Iacov, pe copiii şi pe soţiile lor în carele pe care Faraon le trimisese să-i aducă.
6 Iacov şi toţi urmaşii săi şi-au luat turmele şi averile, pe care le-au adunat în Canaan, şi au venit să locuiască în Egipt.
7 El i-a adus cu el în Egipt pe fiii, pe nepoţii, pe fiicele şi pe nepoatele sale; adică pe toţi urmaşii.
8 Acestea au fost numele israeliţilor (Iacov şi urmaşii săi) care au venit în Egipt: Ruben, întâiul născut al lui Iacov,
9 şi fiii lui Ruben: Hanoh, Palu, Heţron şi Carmi.
10 Fiii lui Simeon: Iemuel, Iamin, Ohad, Iachin, Ţohar şi Saul, fiul unei canaanite.
11 Fiii lui Levi: Gherşon, Chehat şi Merari.
12 Fiii lui Iuda: Er, Onan, Şela, Pereţ şi Zerah; dar Er şi Onan au murit în Canaan. Fiii lui Pereţ au fost Heţron şi Hamul.
13 Fiii lui Isahar: Tola, Puva1, Iov şi Şimron.
14 Fiii lui Zabulon: Sered, Elon şi Iahleel.
15 Aceştia au fost fiii Leei, pe care ea i-a născut lui Iacov în Padan-Aram; ea îi mai născuse şi o fiică, pe nume Dina. Toţi fiii şi fiicele sale au fost în număr de treizeci şi trei.
16 Fiii lui Gad: Ţifion2, Haghi, Şuni, Eţbon, Eri, Arodi şi Areli.
17 Fiii lui Aşer: Imna, Işva, Işvi şi Beria. Sora lor a fost Serah. Fiii lui Beria: Heber şi Malchiel.
18 Aceştia au fost copiii Zilpei, pe care Laban i-a dat-o ca sclavă fiicei sale Lea; pe aceştia i-a născut ea lui Iacov, fiind în total şaisprezece persoane.
19 Fiii Rahelei, soţia lui Iacov: Iosif şi Beniamin.
20 În ţara Egiptului, lui Iosif i s-au născut Manase şi Efraim pe care i i-a născut Asnat, fiica lui Poti-Fera, preotul din On3.
21 Fiii lui Beniamin: Bela, Becher, Aşbel, Ghera, Naaman, Ehi, Roş, Mupim, Hupim şi Ard.
22 Aceştia au fost fiii Rahelei, care i s-au născut lui Iacov, fiind în total paisprezece persoane.
23 Fiul lui Dan: Huşim.
24 Fiii lui Neftali: Iahţeel, Guni, Ieţer şi Şilem.
25 Aceştia au fost copiii Bilhei, pe care Laban i-a dat-o fiicei sale Rahela; pe aceştia i-a născut ea lui Iacov, fiind în total şapte persoane.
26 Toţi cei care au mers cu Iacov în Egipt, care erau urmaşii lui direcţi, fără a socoti soţiile fiilor săi, erau în total şaizeci şi şase de persoane.
27 Lui Iosif i s-au născut doi fii4 în Egipt; astfel, toţi cei din familia lui Iacov, care au venit în Egipt, erau şaptezeci.

Iacov se aşază în Goşen

28 Iacov l-a trimis pe Iuda înainte la Iosif pentru a afla drumul spre Goşen5. Când au ajuns în Goşen,
29 Iosif şi-a pregătit carul şi s-a dus să-l întâmpine pe tatăl său acolo. Când a ajuns la el, l-a îmbrăţişat şi a plâns pe umărul lui multă vreme.
30 Apoi Israel i-a zis lui Iosif: „Acum pot să mor, căci am văzut că încă trăieşti.“
31 Iosif le-a zis fraţilor săi şi familiei tatălui său: „Mă duc la Faraon să-i spun: «Fraţii mei şi familia tatălui meu, care erau în Canaan, au venit la mine.
32 Aceşti oameni sunt păstori, deoarece cresc vite; ei şi-au adus turmele, cirezile şi tot ceea ce au.»
33 Când Faraon vă va chema şi vă va întreba despre ocupaţia voastră,
34 voi să-i răspundeţi că sunteţi păstori încă din tinereţe, asemenea strămoşilor voştri. Astfel, veţi putea locui în ţinutul Goşen, pentru că toţi păstorii sunt detestaţi de către egipteni.“
1 <footnote>46:13 TM; PentSam şi unele mss ale LXX (vezi şi Num.26:24; 1 Cron. 1:7): Iaşub</footnote>
2 <footnote>46:16 TM; PentSam, LXX şi Num. 26:15: Ţefon</footnote>
3 <footnote>46:20 Vezi nota la 41:45</footnote>
4 <footnote>46:27 TM (vezi şi Ex. 1:5); Q, LXX, F.A. 7:14: şaptezeci şi cinci; şaptezeci poate fi luat în sens tipologic, şi nu literal, exprimând ideea de totalitate, anume că întregul Israel a intrat în Egipt</footnote>
5 <footnote>46:28 Vezi nota de la 45:10; şi în v. 34</footnote>
© 2018 ERF Medien