Ajutor

Noua traducere în limba românã

Urmaşii lui Esau

1 Aceştia au fost urmaşii1 lui Esau, adică Edom:
2 Esau şi-a luat soţii dintre canaanite: pe Ada, fiica hititului Elon, pe Oholibama, fiica lui Ana, fiul hivitului Ţivon,
3 şi pe Basmat, fiica lui Ismael şi sora lui Nebaiot.
4 Ada i l-a născut lui Esau pe Elifaz, Basmat i l-a născut pe Reuel,
5 iar Oholibama i-a născut pe Ieuş, pe Ialam şi pe Korah. Aceştia au fost fiii lui Esau, care i s-au născut în Canaan.
6 Esau şi-a luat soţiile, fiii, fiicele, pe toţi cei din casa lui, vitele, toate animalele şi averile pe care le-a strâns în Canaan şi s-a mutat de lângă fratele său, Iacov, într-o altă ţară,
7 pentru că proprietăţile lor erau prea mari ca ei să locuiască împreună; ţara în care locuiau nu mai avea loc pentru turmele lor.
8 Astfel, Esau, adică Edom, s-a aşezat în regiunea muntoasă al Seirului.
9 Aceştia au fost urmaşii lui Esau, tatăl edomiţilor din regiunea muntoasă a Seirului.
10 Iată care au fost numele fiilor lui Esau: Elifaz, fiul Adei, soţia lui Esau; Reuel, fiul Basmatei, soţia lui Esau.
11 Fiii lui Elifaz au fost: Teman, Omar, Ţefo, Gatam şi Chenaz.
12 Timna era ţiitoarea2 lui Elifaz, fiul lui Esau; ea i l-a născut lui Elifaz pe Amalek. Aceştia au fost nepoţii Adei, soţia lui Esau.
13 Aceştia au fost fiii lui Reuel: Nahat, Zerah, Şama şi Miza. Aceştia au fost nepoţii Basmatei, soţia lui Esau.
14 Aceştia au fost fiii Oholibamei, soţia lui Esau şi fiica lui Ana, fiul lui Ţivon: ea i-a născut lui Esau pe Ieuş, pe Ialam şi pe Korah.
15 Iată care au fost căpeteniile fiilor lui Esau: fiii lui Elifaz, întâiul născut al lui Esau au fost: căpetenia Teman, căpetenia Omar, căpetenia Ţefo, căpetenia Chenaz,
16 căpetenia Korah3, căpetenia Gatam, căpetenia Amalek. Acestea au fost căpeteniile lui Elifaz în Edom; aceştia au fost nepoţii Adei.
17 Aceştia au fost fiii lui Reuel, fiul lui Esau: căpetenia Nahat, căpetenia Zerah, căpetenia Şama, căpetenia Miza. Acestea au fost căpeteniile lui Reuel în ţara Edom; aceştia au fost nepoţii Basmatei, soţia lui Esau.
18 Aceştia au fost fiii Oholibamei, soţia lui Esau: căpetenia Ieuş, căpetenia Ialam, căpetenia Korah; acestea au fost căpeteniile Oholibamei, fiica lui Ana şi soţia lui Esau.
19 Aceştia au fost fiii lui Esau, adică Edom, şi acestea au fost căpeteniile lor.
20 Aceştia au fost fiii horitului Seir, locuitorii ţării: Lotan, Şobal, Ţivon, Ana,
21 Dişon, Eţer şi Dişan. Acestea au fost căpeteniile horiţilor, fiii lui Seir, în Edom.
22 Fiii lui Lotan au fost Hori şi Hemam. Sora lui Lotan a fost Timna.
23 Aceştia au fost fiii lui Şobal: Alvan, Manahat, Ebal, Şefo şi Onam.
24 Aceştia au fost fiii lui Ţivon: Ayia şi Ana; el este Ana, cel care a găsit izvoarele4 în pustie, pe când păştea măgarii tatălui său, Ţivon.
25 Aceştia au fost copiii lui Ana: Dişon şi Oholibama, fiica lui Ana.
26 Aceştia au fost fiii lui Dişon: Hemdan, Eşban, Itran şi Cheran.
27 Aceştia au fost fiii lui Eţer: Bilhan, Zaavan şi Akan5.
28 Aceştia au fost fiii lui Dişan: Uţ şi Aran.
29 Acestea au fost căpeteniile horiţilor: căpetenia Lotan, căpetenia Şobal, căpetenia Ţivon, căpetenia Ana,
30 căpetenia Dişon, căpetenia Eţer şi căpetenia Dişan; acestea au fost căpeteniile horiţilor, potrivit cetelor lor în ţara lui Seir.

Regii Edomului

31 Regii care au domnit în Edom, înainte ca vreun rege să domnească peste Israel6, au fost:
32 Bela, fiul lui Beor, a domnit în Edom; numele cetăţii sale era Dinhaba.
33 Când Bela a murit, Iobab, fiul lui Zerah, din Boţra, a domnit în locul lui.
34 Când Iobab a murit, Huşam, din ţara temaniţilor, a domnit în locul lui.
35 Când Huşam a murit, Hadad, fiul lui Bedad, cel care i-a învins pe midianiţi la Moab, a domnit în locul lui; numele cetăţii sale era Avit.
36 Când Hadad a murit, Samla, din Masreka, a domnit în locul lui.
37 Când Samla a murit, Saul din Rehobotul de lângă râu7 a domnit în locul lui.
38 Când Saul a murit, Baal-Hanan, fiul lui Acbor, a domnit în locul lui.
39 Când Baal-Hanan, fiul lui Acbor, a murit, Hadar8 a domnit în locul lui; numele cetăţii sale era Pau. Numele soţiei sale era Mehetabeel, fiica lui Matred, fiica lui Me-Zahab.
40 Numele căpeteniilor care provin din Esau, după clanurile şi regiunile lor, sunt următoarele: căpetenia Timna, căpetenia Alva, căpetenia Ietet,
41 căpetenia Oholibama, căpetenia Ela, căpetenia Pinon,
42 căpetenia Chenaz, căpetenia Teman, căpetenia Mibţar,
43 căpetenia Magdiel şi căpetenia Iram. Acestea au fost căpeteniile Edomului, potrivit teritoriilor lor în ţara pe care o stăpâneau. Esau a fost strămoşul edomiţilor.
1 <footnote>36:1 Vezi nota de la 2:4</footnote>
2 <footnote>36:12 Vezi nota de la 22:24</footnote>
3 <footnote>36:16 TM; PentSam, v. 11 şi 1 Cron. 1:36 nu conţin Korah</footnote>
4 <footnote>36:24 Siriacă; VUL: izvoarele cu apă termală; sensul termenului ebraic este nesigur</footnote>
5 <footnote>36:27 În 1 Cron. 1:42 apare, susţinută de cele mai multe mss ebraice, varianta Iaakan</footnote>
6 <footnote>36:31 Sau: înainte ca vreun rege israelit să domnească peste ei</footnote>
7 <footnote>36:37 Probabil Eufratul</footnote>
8 <footnote>36:39 Cele mai multe mss ale TM; multe mss ale TM, PentSam şi Siriacă, precum şi 1 Cron. 1:50: Hadad</footnote>
© 2018 ERF Medien