Ajutor

Noua traducere în limba românã

Formarea şi răspândirea neamurilor pe pământ

1 Aceasta este genealogia1 fiilor lui Noe – Sem, Ham şi Iafet – şi aceştia au fost fiii care li s-au născut după potop.

Iafetiţii

2 Fiii2 lui Iafet au fost: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Meşek şi Tiras.
3 Fiii lui Gomer au fost: Aşchenaz, Rifat şi Togarma.
4 Fiii lui Iavan au fost: Elişa, Tarşiş, Chitim şi Dodanim3.
5 Din aceştia s-au răspândit în teritoriile lor neamurile de pe coastă, fiecare neam având limba lui şi fiind organizat pe clanuri în propriul său teritoriu.

Hamiţii

6 Fiii lui Ham au fost: Cuş, Miţrayim4, Put şi Canaan.
7 Fiii lui Cuş au fost: Seba, Havila, Sabta, Rama şi Sabteca. Fiii lui Rama au fost: Şeba şi Dedan.
8 Lui Cuş5 i s-a născut Nimrod; acesta a ajuns un om puternic pe pământ.
9 El a fost un vânător puternic înaintea Domnului; de aceea se spune: „Ca Nimrod, vânător puternic înaintea Domnului.“
10 Primele centre ale regatului său au fost: Babel, Erec, Akkad şi Calne6, în ţara Şinar.
11 Din acea ţară, el s-a dus în Asur7 şi a construit Ninive, Rehobot-Ir, Calah
12 şi Resen, care este între Ninive şi Calah; aceasta este cetatea cea mare.
13 Din Miţrayim provin ludiţii, anamiţii, lehabiţii, naftuhiţii,
14 patrusiţii, casluhiţii şi caftoriţii; din casluhiţi provin filistenii.
15 Lui Canaan i s-a născut Sidon, întâiul său născut, şi Het;
16 din el provin şi iebusiţii, amoriţii, ghirgasiţii,
17 hiviţii, archiţii, siniţii,
18 arvadiţii, ţemariţii şi hamatiţii. După aceea clanurile canaaniţilor s-au răspândit,
19 iar hotarele lor se întindeau de la Sidon spre Gherar, până la Gaza şi apoi spre Sodoma, Gomora, Adma şi Ţeboim, până la Laşa.
20 Aceştia au fost urmaşii lui Ham, potrivit clanurilor lor, după limbile lor, în ţările şi în cadrul neamurilor lor.

Semiţii

21 I s-au născut fii şi lui Sem, fratele mai mare al lui Iafet8; Sem a fost strămoşul tuturor fiilor lui Eber.
22 Fiii lui Sem au fost: Elam, Asur, Arpahşad, Lud şi Aram.
23 Fiii lui Aram au fost: Uţ, Hul, Gheter şi Maş9.
24 Lui Arpahşad i s-a născut Şelah, iar lui Şelah10 i s-a născut Eber.
25 Lui Eber i s-au născut doi fii: numele unuia era Peleg11, pentru că în timpul vieţii lui a fost împărţit pământul, iar numele fratelui său era Ioktan.
26 Lui Ioktan i s-au născut Almodad, Şelef, Haţar-Mavet, Iarah,
27 Hadoram, Uzal, Dikla,
28 Obal, Abimael, Şeba,
29 Ofir, Havila şi Iobab. Toţi aceştia au fost fiii lui Ioktan.
30 Regiunea în care locuiau se întindea de la Meşa spre Sefar, muntele de la răsărit.
31 Aceştia au fost urmaşii lui Sem, potrivit clanurilor lor, după limbile lor, în ţările şi în cadrul neamurilor lor.
32 Acestea au fost clanurile fiilor lui Noe, potrivit urmaşilor lor, în cadrul neamurilor lor; din ei s-au răspândit neamurile pe pământ, după potop.
1 <footnote> 10:1 Vezi nota de la 2:4</footnote>
2 <footnote>10:2fiii poate însemna aici descendenţi sau chiar neamuri (şi în vs. 3, 4, 6, 7, 20-23, 29, 31)</footnote>
3 <footnote>10:4 Cele mai multe mss ale TM; unele mss ale TM, PentSam, LXX şi 1 Cron. 1:7: Rodanim</footnote>
4 <footnote>10:6Miţrayim înseamnă Două Egipturi, probabil cu referire la Egiptul de Sus şi cel de Jos; şi în v. 13</footnote>
5 <footnote>10:8 Nu acelaşi cu cel din vs. 6-7; probabil strămoşul cassiţilor, în Mesopotamia (vezi Gen. 2:13)</footnote>
6 <footnote>10:10Babilonia</footnote>
7 <footnote>10:11 Asiria</footnote>
8 <footnote>10:21 Sau: Sem, al cărui frate mai mare era Iafet;</footnote>
9 <footnote>10:23 TM; LXX şi 1 Cron. 1:17: Meşek</footnote>
10 <footnote>10:24 TM; LXX: Lui Arfaxad i s-a născut Cainan, iar lui Cainan </footnote>
11 <footnote>10:25Peleg înseamnă împărţire</footnote>
© 2017 ERF Medien