NEW: Discover the new beta version of BibleServer. Try it now!

Help

Noua traducere în limba românã

Vindecarea schilodului de la poarta Templului

1 Petru şi Ioan se duceau împreună la Templu, la ceasul de rugăciune; eraceasul al nouălea1.
2 Un om schilod încă din pântecele mamei lui era adus şi aşezat în fiecare zi la poarta Templului, cea numită „Frumoasă“, ca să ceară milostenie de la cei ce intrau în Templu2.
3 Când acesta i-a văzut pe Petru şi pe Ioan că urmau să intre în Templu, a cerut şi de la ei, ca să primească milostenie.
4 Petru, ca şi Ioan, s-a uitat ţintă la el şi a zis: „Uită-te la noi!“
5 El şi-a aţintit privirea la ei, aşteptând să primească ceva de la aceştia.
6 Dar Petru i-a zis: „Argint şi aur n-am, însă ceea ce am, îţi dau: în Numele lui Isus Cristos din Nazaret, ridică-te şi umblă!“
7 Şi, apucându-l de mâna dreaptă, l-a ridicat. Imediat picioarele şi gleznele i s-au întărit,
8 a sărit în picioare şi a început să umble. Apoi a intrat în Templu împreună cu ei şi umbla, sărea şi-L lăuda pe Dumnezeu.
9 Tot poporul l-a văzut umblând şi lăudându-L pe Dumnezeu.
10 Ei l-au recunoscut ca fiind cel ce stătea şicerea milostenie la Poarta Frumoasă a Templului şi s-au umplut de uimire şi de mirare pentru ceea ce i se întâmplase.

Petru vorbeşte mulţimii

11 În timp ce el se ţinea după Petru şi Ioan, tot poporul, uimit, a alergat la ei în porticul numit „al lui Solomon“.
12 Când a văzut Petru acest lucru, a zis poporului: „Bărbaţi israeliţi, de ce vă miraţi de acest lucru şi de ce vă uitaţi la noi de parcă prin propria noastră putere sau evlavie l-am făcut să umble?!
13 Dumnezeul lui Avraam, (Dumnezeul lui) Isaac şi (Dumnezeul lui)3 Iacov, Dumnezeul strămoşilor noştri, L-a proslăvit pe Robul Său Isus, pe Care voi L-aţi dat pe mâna lui Pilat şi v-aţi lepădat de El în prezenţa acestuia, măcar că el hotărâse să-L elibereze.
14 Voi v-aţi lepădat de Cel Sfânt şi Drept şi aţi cerut să vi se elibereze un ucigaş.
15 L-aţi ucis pe Autorul vieţii, pe Care Dumnezeu L-a înviat dintre cei morţi şi ai Cărui martori suntem noi.
16 Pe baza credinţei în Numele Lui, a întărit Numele Lui pe omul acesta pe care-l vedeţi şi pe care-l cunoaşteţi; şi credinţa care este prin Isus i-a dat această vindecare deplină înaintea voastră, a tuturor!
17 Şi acum, fraţilor, ştiu că din neştiinţă aţi făcut aşa, ca şi conducătorii voştri.
18 Dar Dumnezeu a împlinit astfel ceea ce prevestise prin gura tuturor profeţilor, şi anume că Cristosul Său urma să sufere.
19 Pocăiţi-vă deci şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă păcatele,
20 ca să vină din prezenţa Domnului vremuri de înviorare4, şi El să-L trimită pe Cel pe Care L-a rânduit pentru voi, pe Cristos Isus,
21 pe Care cerul trebuie să-L primească până la vremurile restaurării tuturor lucrurilor, fapt despre care Dumnezeu a vorbit încă din vechime prin gura sfinţilor Săi profeţi.
22 Căci Moise a zis: «Domnul, Dumnezeul vostru, vă va ridica dintre fraţii voştri un Profet asemenea mie. De El să ascultaţi în tot ce vă va spune!
23 Dacă cineva nu va asculta de Acel Profet va fi nimicit din popor.»5
24 De asemenea, toţi profeţii, de la Samuel şi până la toţi ceilalţi care au vorbit după el, au vestit zilele acestea.
25 Voi sunteţi fiii profeţilor şi ai legământului pe care l-a făcut Dumnezeu cu strămoşii voştri, când i-a spus lui Avraam: «Prin sămânţa ta6 vor fi binecuvântate toate neamurile pământului!»
26 Când Dumnezeu L-a ridicat pe Robul Său, L-a trimis mai întâi la voi ca să vă binecuvânteze, întorcându-vă pe fiecare de la nelegiuirile voastre.“
1 <footnote>3:1 Ora 3:00 P.M.</footnote>
2 <footnote>3:2 Cu referire la curţile Templului</footnote>
3 <footnote>3:13 Titlu care are conotaţii mesianice (vezi Is. 52:13-53:12)</footnote>
4 <footnote>3:20 În multe traduceri aici se încheie v. 19; în această traducere s-a urmat împărţirea pe versete aşa cum apare ea în ediţiile critice standard ale textului grecesc (NA 27 , UBS 4 )</footnote>
5 <footnote>3:23 Vezi Deut. 18:15, 18, 19</footnote>
6 <footnote>3:25 Vezi Gen. 22:18</footnote>
© 2019 ERF Medien