Ajutor

Noua traducere în limba românã

Promisiunea eliberării este reafirmată

1 Domnul i-a răspuns lui Moise: – Vei vedea acum ce-i voi face lui Faraon. O mână puternică îl va sili să-i lase să plece. Datorită unei mâini puternice, el îi va izgoni din ţara lui.
2 Dumnezeu i-a mai zis lui Moise: – Eu sunt Domnul.
3 Eu M-am descoperit lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov ca Dumnezeul Atotputernic1, dar cu Numele de „Domnul“ nu le-am fost cunoscut.
4 Am făcut legământ cu ei ca să le dau Canaanul, ţara în care au locuit ca străini;
5 tot Eu am auzit geamătul israeliţilor pe care egiptenii îi ţin ca sclavi şi Mi-am adus aminte de acest legământ.
6 De aceea aşa să le spui israeliţilor: „Eu sunt Domnul şi vă voi elibera de sub jugul egiptenilor; vă voi elibera din sclavia în care ei vă ţin. Vă voi răscumpăra cu o mână întinsă şi cu faptele măreţe ale judecăţii Mele.
7 Vă voi lua ca popor al Meu şi Eu voi fi Dumnezeul vostru. Veţi şti că Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru, Care v-a eliberat de sub jugul egiptenilor.
8 Vă voi duce în ţara pe care am jurat că o voi da lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov şi am să v-o dau vouă ca moştenire. Eu sunt Domnul.“
9 Moise le-a spus aceste cuvinte israeliţilor, dar ei nu le-au luat în seamă, din cauza deznădejdii lor2 şi a sclaviei crude.
10 După aceea, Domnul i-a zis lui Moise:
11 – Du-te şi spune-i lui Faraon, monarhului Egiptului, să-i lase pe israeliţi să plece din ţara sa.
12 Dar Moise I-a răspuns Domnului: – Dacă israeliţii nu m-au luat în seamă, cum mă va asculta atunci Faraon pe mine, un vorbitor atât de slab3?
13 Astfel le-a vorbit Domnul lui Moise şi lui Aaron şi le-a dat porunci cu privire la israeliţi şi la monarhul Egiptului, pentru a-i putea scoate pe israeliţi din Egipt.

Genealogia lui Moise şi a lui Aaron

14 Iată-i pe cei care au fost conducătorii familiilor4 părinţilor lor: Fiii lui Ruben, întâiul născut al lui Israel, au fost: Hanoh, Palu, Heţron şi Carmi; acestea au fost clanurile lui Ruben.
15 Fiii lui Simeon au fost: Iemuel, Iamin, Ohad, Iachin, Ţohar şi Saul, fiul unei canaanite; acestea au fost clanurile lui Simeon.
16 Fiii lui Levi, potrivit genealogiilor lor, au fost: Gherşon, Chehat şi Merari. Durata vieţii lui Levi a fost de o sută patruzeci şi trei de ani.
17 Fiii lui Gherşon au fost: Libni şi Şimei, potrivit clanurilor lor.
18 Fiii lui Chehat au fost: Amram, Iţhar, Hebron şi Uziel. Durata vieţii lui Chehat a fost de o sută treizeci şi trei de ani.
19 Fiii lui Merari au fost: Mahli şi Muşi. Acestea au fost clanurile lui Levi, potrivit genealogiilor lor.
20 Amram a luat-o de soţie pe Iochebed, sora tatălui său. Ea i-a născut lui Amram pe Aaron şi pe Moise. Durata vieţii lui Amram a fost de o sută treizeci şi şapte de ani.
21 Fiii lui Iţhar au fost: Korah, Nefeg şi Zicri,
22 iar fiii lui Uziel: Mişael, Elţafan şi Sitri.
23 Aaron a luat-o de soţie pe Elişeba, fiica lui Aminadab, sora lui Nahşon. Ea i-a născut lui Aaron pe Nadab, pe Abihu, pe Elazar şi pe Itamar.
24 Fiii lui Korah au fost: Asir, Elkana şi Abiasaf. Acestea au fost clanurile korahiţilor.
25 Elazar, fiul lui Aaron, a luat-o de soţie pe una dintre fiicele lui Putiel. Ea i l-a născut pe Fineas. Aceştia au fost conducătorii familiilor leviţilor, potrivit clanurilor lor.
26 Iar aceşti Aaron şi Moise sunt cei cărora Domnul le-a zis să-i scoată pe israeliţi din ţara Egiptului, după oştirile lor.
27 Ei sunt cei care i-au zis lui Faraon, monarhul Egiptului, să-i lase pe israeliţi să plece din Egipt – aceşti Moise şi Aaron.

Aaron vorbeşte pentru Moise

28 În ziua când Domnul i-a vorbit lui Moise în ţara Egiptului,
29 El i-a zis: – Eu sunt Domnul; spune-i lui Faraon, monarhul Egiptului, tot ce ţi-am poruncit.
30  Însă Moise i-a răspuns Domnului: – Dar eu sunt un vorbitor slab, de ce m-ar asculta Faraon?
1 <footnote>6:3 Nu înseamnă că numele YHWH le era complet necunoscut patriarhilor ci, mai probabil, că acesta nu fusese experimentat de către aceştia. Patriarhii au primit promisiunile, dar n-au văzut împlinirea lor; acum, poporul lui Dumnezeu va experimenta împlinirea acestor promisiuni; de fapt, a cunoaşte are aici sensul de a experimenta(vezi v. 6)</footnote>
2 <footnote>6:9 Sau: disperării; lit.: duhului lor zdrobit</footnote>
3 <footnote>6:12 Lit.: pe mine, care am buzele necircumcise?; probabil în sensul că nu are o vorbire elocventă; şi în v. 30</footnote>
4 <footnote>6:14 Aici şi în v. 25 este vorba de o unitate socială mai mare decât clanul</footnote>
© 2018 ERF Medien