Ajutor

Noua traducere în limba românã

Ultimele cuvinte ale lui David

1 Acestea sunt cele din urmă cuvinte ale lui David: Rostirea lui David, fiul lui Işai, rostirea omului înălţat de Dumnezeu, unsul Dumnezeului lui Iacov şi cântăreţul plăcut al lui Israel:
2 „Duhul Domnului vorbeşte prin mine şi Cuvântul Lui este pe limba mea.
3 Dumnezeul lui Israel a vorbit, Stânca lui Israel mi-a zis: «Cel care-i cârmuieşte pe oameni cu dreptate, stăpânind cu frică de Dumnezeu,
4 este ca lumina dimineţii, atunci când răsare soarele într-o dimineaţă senină; el seamănă cu razele soarelui după ploaie, care fac să crească iarba din pământ».
5 Nu este aşa familia mea faţă de Dumnezeu? Căci El a încheiat cu mine un legământ veşnic, bine întocmit în toate privinţele şi bine păzit. Nu va face El să răsară din acesta tot ce este spre mântuirea şi bucuria mea?
6 Nelegiuiţii însă sunt toţi ca nişte spini buni de aruncat, pe care nu poţi să-i iei cu mâna.
7 Oricine îi atinge foloseşte o unealtă de fier sau mânerul unei suliţe şi-i arde pe loc.

Vitejii lui David

8 Acestea sunt numele vitejilor lui David: Ioşeb-Başebet1, un tahchemonit, era căpetenia celor trei. El şi-a ridicat suliţa împotriva a opt sute de duşmani pe care i-a ucis într-o singură împrejurare.
9 Următorul era Elazar, fiul lui Dodo, urmaşul lui Ahohi. Şi el a fost unul dintre cei trei viteji care, împreună cu David, au ţinut piept filistenilor adunaţi la Pas-Damim2 pentru război. Atunci israeliţii băteau în retragere,
10 însă el a rămas pe loc şi a ucis la filisteni până când i-a obosit mâna şi i-a rămas înţepenită pe sabie. Domnul a dat o mare biruinţă în ziua aceea. Oştirea s-a întors la Elazar numai ca să ia prada.
11 Un alt viteaz a fost Şama, fiul hararitului Aghe. Odată, filistenii se strânseseră la Lehi, unde se afla un ogor plin cu linte. Oştirea fugise dinaintea filistenilor,
12 însă Şama a stat în mijlocul ogorului şi l-a apărat ucigându-i pe filisteni. Domnul a dat o mare biruinţă.
13 Altădată, pe timpul secerişului, cei trei, dintre cele treizeci de căpetenii, au venit la David, la peştera Adulam, în timp ce o trupă de filisteni îşi aşezase tabăra în valea Refaim.
14 David se afla atunci în fortăreaţă3, iar garnizoana filistenilor se afla la Betleem.
15 Lui David i s-a făcut sete şi a întrebat: „Cine îmi va aduce apă din fântâna de lângă poarta Betleemului?“
16 Cei trei viteji au răzbit prin tabăra filistenilor, au scos apă din fântâna de lângă poarta Betleemului şi au adus-o cu bine la David. El însă nu a vrut s-o bea, ci a vărsat-o înaintea Domnului,
17 spunând: „Departe de mine, Doamne, să fac aşa ceva! Să beau eu sângele bărbaţilor care şi-au pus viaţa în primejdie?“ Şi n-a băut din acea apă. Astfel de isprăvi făceau cei trei viteji.
18 Abişai, fratele lui Ioab, fiul Ţeruiei, era căpetenia celor trei4. El şi-a ridicat suliţa împotriva a trei sute de duşmani şi i-a omorât. Şi astfel el şi-a câştigat un renume alături de cei trei.
19 Era mai respectat decât cei trei, ajungând chiar căpetenia lor, dar nu s-a ridicat la valoarea celor trei.
20 Benaia, fiul lui Iehoiada, era un viteaz din Kabţeel care a făcut mari isprăvi. El a ucis doi dintre cei mai viteji moabiţi5, iar într-o zi în care ninsese a coborât într-o fântână, unde a omorât un leu.
21 A mai omorât, de asemenea, şi un egiptean uriaş. Egipteanul era înarmat cu o suliţă, în timp ce Benaia s-a dus înspre el doar cu un toiag. El a smuls suliţa din mâna egipteanului şi l-a ucis cu propria lui suliţă.
22 Astfel de isprăvi făcea Benaia, fiul lui Iehoiada, devenind la fel de vestit ca cei trei viteji.
23 Era mai respectat decât cei treizeci, însă nu s-a ridicat la înălţimea celor trei. David l-a numit conducătorul gărzii sale personale.
24 Dintre cei treizeci făceau parte: Asael, fratele lui Ioab; Elhanan, fiul lui Dodo din Betleem;
25 haroditul Şama; haroditul Elika;
26 paltitul Heleţ; Ira, fiul tekoanitului Icheş;
27 Abiezer din Anatot; huşatitul Mebunai6;
28 ahohitul Ţalmon; netofatitul Maharai;
29 Heled7, fiul netofatitului Baana; Itai, fiul lui Ribai, din Ghiva beniamiţilor;
30 piratonitul Benaia; Hidai8 din văile Gaaş;
31 arbatitul Abi-Albon; barhumitul Azmavet;
32 şaalbonitul Eliahba; fiii lui Iaşen; Ionatan,
33 fiul araritului Şama9; Ahiam, fiul araritului Şarar;
34 Elifelet, fiul maacatitului Ahasbai; Eliam, fiul ghilonitului Ahitofel;
35 carmelitul Heţrai; arbitul Paarai;
36 Igal, fiul lui Natan din Ţoba; gaditul Bani10;
37 amonitul Ţelek; beerotitul Naharai, cel ce-i ducea armele lui Ioab, fiul Ţeruiei;
38 itritul Ira, itritul Gareb
39 şi hititul Urie. Erau cu toţii în număr de treizeci şi şapte.
1 <footnote>23:8 Câteva mss LXX (vezi şi 1 Cron. 11:11); TM şi alte mss LXX: trei. Eţnitul Adino a fost acela care a ucis opt sute de duşmani</footnote>
2 <footnote>23:9 Vezi 1 Cron. 11:13; TM: adunaţi acolo</footnote>
3 <footnote>23:14 Vezi nota de la 5:17.</footnote>
4 <footnote>23:18 Cele mai multe mss TM (vezi şi 1 Cron. 11:20); două mss TM, Siriacă: treizeci</footnote>
5 <footnote>23:20 Vezi nota de la 3:26 </footnote>
6 <footnote>23:27 TM; câteva mss LXX (vezi şi 1 Cron. 11:29): Sibecai</footnote>
7 <footnote>23:29 Câteva mss MT, VUL (vezi şi 1 Cron. 11:30); cele mai multe mss TM: Heleb</footnote>
8 <footnote>23:30 TM; câteva mss LXX (vezi şi 1 Cron. 11:32): Hurai</footnote>
9 <footnote>23:33 TM; câteva mss LXX (vezi şi 1 Cron. 11:35): Sacar</footnote>
10 <footnote>23:36 TM; câteva mss LXX (vezi şi 1 Cron. 11:38): fiul lui Hagri</footnote>
© 2018 ERF Medien