Ajutor

Noua traducere în limba românã

Urmaşii lui Beniamin

1 Lui Beniamin i s-au născut următorii: Bela, întâiul lui născut, Aşbel, al doilea, Ahrah, al treilea,
2 Noha, al patrulea şi Rafa, al cincilea.
3 Fiii lui Bela au fost: Adar, Ghera, Abihud1,
4 Abişua, Naaman, Ahoah,
5 Ghera, Şefufan şi Huram.
6 Iată-i pe urmaşii lui Ehud, cei care au fost căpeteniile familiilor locuitorilor din Gheva şi care au fost duşi în captivitate, în Manahat:
7 Naaman, Ahia, Ghera, cel care i-a condus în captivitate şi căruia i s-au născut Uza şi Ahihud,
8 apoi Şaharayim, care a avut fii în ţara Moabului, după ce le-a izgonit pe Huşim şi pe Baara, soţiile lui.
9 Din Hodeş, soţia lui, i s-au născut: Iobab, Ţibia, Meşa, Malcam,
10 Ieuţ, Sachia şi Mirma. Aceştia au fost fiii lui, căpetenii de familii.
11 Din Huşim i se născuseră Abitub şi Elpaal.
12 Fiii lui Elpaal au fost: Eber, Mişam, Şamed (cel care a zidit Ono şi Lod cu satele dimprejurul lor),
13 Beria şi Şema, cei care au fost căpeteniile familiilor locuitorilor din Aialon şi care i-au pus pe fugă pe locuitorii din Gat.
14 Ahio, Şaşak, Ieremot,
15 Zebadia, Arad, Eder,
16 Mihail, Işpa şi Ioha au fost fiii lui Beria.
17 Zebadia, Meşulam, Hizchi, Heber,
18 Işmerai, Izlia şi Iobab au fost fiii lui Elpaal.
19 Iachim, Zicri, Zabdi,
20 Elienai, Ţiletai, Eliel,
21 Adaia, Beraia şi Şimrat au fost fiii lui Şimei.
22 Işpan, Eber, Eliel,
23 Abdon, Zihri, Hanan,
24 Hanania, Elam, Antotia,
25 Ifdeia şi Penuel au fost fiii lui Şaşak.
26 Şamşerai, Şeharia, Atalia,
27 Iaareşia, Ilie şi Zicri au fost fiii lui Ieroham.
28 Toţi acestea au fost căpetenii de familii, fiind înscrise în genealogiile lor drept căpetenii. Ei au locuit la Ierusalim.

Familia lui Saul

29 Ieiel2, tatăl lui Ghivon, a locuit în Ghivon. Numele soţiei lui era Maaca.
30 Abdon a fost fiul lui întâi născut, urmat apoi de Ţur, Chiş, Baal, Ner3, Nadab,
31 Ghedor, Ahio, Zecher
32 şi Miklot, căruia i s-a născut Şimea. Şi aceştia, asemenea rudelor lor, au locuit la Ierusalim împreună cu rudele lor.
33 Lui Ner i s-a născut Chiş, lui Chiş – Saul, iar lui Saul – Ionatan, Malchi-Şua, Abinadab şi Eşbaal4.
34 Fiul lui Ionatan a fost Merib-Baal5; lui Merib-Baal i s-a născut Mica.
35 Fiii lui Mica au fost: Piton, Melek, Tarea şi Ahaz.
36 Lui Ahaz i s-a născut Iehoada; lui Iehoada i s-au născut Alemet, Azmavet şi Zimri, iar lui Zimri i s-a născut Moţa.
37 Lui Moţa i s-a născut Bina, al cărui fiu a fost Rafa. Fiul acestuia a fost Elasa, iar fiul acestuia a fost Aţel.
38 Aţel a avut şase fii; numele lor au fost: Azrikam, întâiul lui născut6, Ismael, Şearia, Obadia şi Hanan. Toţi aceştia au fost fiii lui Aţel.
39 Fiii lui Eşek, fratele lui Aţel, au fost: Ulam, întâiul lui născut, Ieuş, al doilea, şi Elifelet, al treilea.
40 Fiii lui Ulam au fost războinici viteji, arcaşi. Ei au avut mulţi fii şi nepoţi – în total o sută cincizeci. Toţi aceştia au fost urmaşi ai lui Beniamin.
1 <footnote>8:3 Sau: Ghera, tatăl lui Ehud</footnote>
2 <footnote>8:29Tată poate însemna şi strămoş sau fondator</footnote>
3 <footnote>8:30 Câteva mss LXX (vezi şi 1 Cron. 9:36); TM nu conţine Ner</footnote>
4 <footnote>8:33 Cunoscut şi ca Iş-Boşet</footnote>
5 <footnote>8:34 Cunoscut şi ca Mefiboşet</footnote>
6 <footnote>8:38 Sau: Azrikam, Bocru</footnote>
© 2018 ERF Medien