Ajutor

Noua traducere în limba românã

Fiii lui David

1 Fiii lui David care i s-au născut la Hebron au fost următorii: Amnon, întâiul născut, fiul izreelitei Ahinoam; Daniel, al doilea, fiul lui Abigail, carmelita;
2 Absalom, al treilea, fiul Maacăi, fiica lui Talmai, regele Gheşurului; Adonia, al patrulea, fiul Haghitei;
3 Şefatia, al cincilea, fiul lui Abital; Itream, al şaselea, fiul soţiei lui David numite Egla;
4 şase fii i s-au născut la Hebron. El a domnit acolo timp de şapte ani şi şase luni, iar la Ierusalim a domnit timp de treizeci şi trei de ani.
5 Fiii care i s-au născut la Ierusalim au fost: Şamua1, Şobab, Natan, Solomon – în total patru – născuţi din Batşeba, fiica lui Amiel,
6 apoi Ibhar, Elişua2, Elifelet,
7 Nogah, Nefeg, Iafia,
8 Elişama, Eliada şi Elifelet – în total nouă.
9 Toţi aceştia au fost fiii lui David, în afară de fiii născuţi de ţiitoare. Tamar era sora lor.

Regii lui Iuda

10 Urmaşii lui Solomon au fost: Roboam; fiul său, Abia; fiul său, Asa; fiul său, Iehoşafat;
11 fiul său, Iehoram3; fiul său, Ahazia; fiul său, Ioaş;
12 fiul său, Amaţia; fiul său, Azaria; fiul său, Iotam;
13 fiul său, Ahaz; fiul său, Ezechia; fiul său, Manase;
14 fiul său, Amon; fiul său, Iosia.
15 Fiii lui Iosia au fost: Iohanan, întâiul lui născut; Iehoiachim, al doilea născut; Zedechia, al treilea născut; Şalum, al patrulea născut.
16 Urmaşii lui Iehoiachim au fost: fiul său, Iehoiachin4, şi fiul acestuia, Zedechia.

Urmaşii lui David după exil

17 Urmaşii lui Iehoiachin au fost: Asir5, – cu fiul lui, Şealtiel, –
18 apoi Malchiram, Pedaia, Şenaţar, Iekamia, Hoşama şi Nedabia.
19 Fiii lui Pedaia au fost: Zerub-Babel şi Şimei. Fiii lui Zerub-Babel au fost: Meşulam şi Hanania, – Şelomit era sora lor, –
20 apoi Haşuba, Ohel, Berechia, Hasadia şi Iuşab-Hesed – în total cinci.
21 Urmaşii lui Hanania au fost: Pelatia, Isaia; fiul acestuia din urmă, Refaia; fiul acestuia, Arnan; fiul acestuia, Obadia; fiul acestuia, Şecania6.
22 Fiul lui Şecania a fost Şemaia, iar fiii lui Şemaia au fost: Hatuş, Igal, Bariah, Nearia şi Şafat – în total şase.
23 Fiii lui Nearia au fost: Elioenai, Ezechia şi Azrikam – în total trei.
24 Fiii lui Elioenai au fost: Hodaiva, Eliaşib, Pelaia, Akub, Iohanan, Delaia şi Anani – în total şapte.
1 <footnote>3:5 Numit şi Eliam în 2 Sa 11:3</footnote>
2 <footnote>3:6 Două mss TM (vezi şi 2 Sam. 5:15; 1 Cron. 14:5); cele mai multe mss TM: Elişama</footnote>
3 <footnote>3:8 TM: Ioram, o variantă a lui Iehoram</footnote>
4 <footnote>3:16 Fiul lui Iosia şi unchiul lui Iehoiachin, însă succesorul celui din urmă la domnie</footnote>
5 <footnote>3:17 Sau: urmaşii lui Iehoiachin, captivul, au fost Şealtiel,</footnote>
6 <footnote>3:21 Sau: fiii lui Refania, fiii lui Arnan, fiii lui Obadia şi fiii lui Şehania.</footnote>
© 2017 ERF Medien