Ajutor

Noua traducere în limba românã

Fiii lui Israel

1 Fiii lui Israel au fost: Ruben, Simeon, Levi şi Iuda, Isahar şi Zabulon,
2 Dan, Iosif şi Beniamin, Neftali, Gad şi Aşer.

Urmaşii lui Iuda

3 Fiii lui Iuda au fost: Er, Onan şi Şela; aceştia i s-au născut din fiica canaanitului Şua. Er, întâiul născut al lui Iuda, era rău înaintea Domnului, astfel că El l-a omorât.
4 Tamara, nora lui Iuda, i-a născut pe Pereţ şi pe Zerah. Toţi fiii lui Iuda au fost în număr de cinci.
5 Fiii lui Pereţ au fost Heţron şi Hamul.
6 Fiii lui Zerah au fost: Zimri, Etan, Heman, Calcol şi Dara1 – în total cinci.
7 Acar2, cel care l-a tulburat pe Israel şi a păcătuit cu privire la lucrurile dedicateDomnului, a fost unul dintre fiii lui Carmi.
8 Azaria a fost unul dintre fiii lui Etan.
9 Fiii care i s-au născut lui Heţron au fost: Ierahmeel, Ram şi Caleb3.
10 Lui Ram i s-a născut Aminadab, lui Aminadab i s-a născut Nahşon, căpetenia fiilor lui Iuda,
11 lui Nahşon i s-a născut Salmon4, lui Salmon i s-a născut Boaz,
12 lui Boaz i s-a născut Obed, lui Obed i s-a născut Işai,
13 iar lui Işai i s-au născut Eliab, întâiul lui născut, Abinadab, al doilea, Şimea, al treilea,
14 Netanel, al patrulea, Radai, al cincilea,
15 Oţem, al şaselea şi David, al şaptelea.
16 Surorile lor erau: Ţeruia şi Abigail. Ţeruia i-a născut pe Abişai, pe Ioab şi pe Asael – în total trei.
17 Abigail l-a născut pe Amasa, ismaelitul Ieter fiind tatăl lui Amasa.
18 Caleb, fiul lui Heţron, a avut copiii de la Azuba, soţia lui, şi de la Ieriot. Fiii lui Azuba au fost: Ieşer, Şobab şi Ardon.
19 După ce Azuba a murit, Caleb s-a căsătorit cu Efrata, şi ea i l-a născut pe Hur.
20 Lui Hur i s-a născut Uri, iar lui Uri – Beţalel.
21 Apoi Heţron a intrat la5 fiica lui Machir, tatăl lui Ghilad. El avea şaizeci de ani când a luat-o de soţie. Ea i l-a născut pe Segub.
22 Lui Segub i s-a născut Iair. Acesta a avut douăzeci şi trei de cetăţi în ţara Ghilad.
23 Gheşuriţii şi arameii i-au luat Havot-Iair6 împreună cu cetatea Chenat şi satele dimprejurul ei – în total şaizeci. Toţi aceştia sunt urmaşii lui Machir, tatăl lui Ghilad.
24 După moartea lui Heţron în Caleb-Efrata, Abia, soţia lui Heţron, i l-a născut pe Aşhur, tatăl lui Tekoa.
25 Fiii lui Ierahmeel, întâiul născut al lui Heţron, au fost: Ram, întâiul lui născut, apoi Buna, Oren, Oţem şi Ahia7.
26 Ierahmeel a mai avut o soţie care se numea Atara. Ea este mama lui Onam.
27 Fiii lui Ram, întâiul născut al lui Ierahmeel, au fost: Maaţ, Iamin şi Echer.
28 Fiii lui Onam au fost Şamai şi Iada. Fiii lui Şamai au fost Nadab şi Abişur.
29 Numele soţiei lui Abişur era Abihail. Ea i-a născut pe Ahban şi pe Molid.
30 Fiii lui Nadab au fost Seled şi Apayim. Seled a murit fără să lase în urmă fii.
31 Fiul lui Apayim a fost Işi, fiul lui Işi a fost Şeşan, iar fiul lui Şeşan a fost Ahlai.
32 Fiii lui Iada, fratele lui Şamai, au fost Ieter şi Ionatan. Ieter a murit fără să lase în urmă fii.
33 Fiii lui Ionatan au fost: Pelet şi Zaza. Aceştia au fost urmaşii lui Ierahmeel.
34 Şeşan nu a avut fii, ci a avut numai fiice. Şeşan a mai avut un sclav egiptean, care se numea Iarha.
35 Şeşan i-a dat-o de soţie lui Iarha, slujitorul său, pe una dintre fiicele sale. Aceasta i l-a născut pe Atai.
36 Lui Atai i s-a născut Natan, iar lui Natan – Zabad.
37 Lui Zabad i s-a născut Eflal, iar lui Eflal – Obed.
38 Lui Obed i s-a născut Iehu, iar lui Iehu – Azaria.
39 Lui Azaria i s-a născut Heleţ, iar lui Heleţ – Elasa.
40 Lui Elasa i s-a născut Sismai, iar lui Sismai – Şalum.
41 Lui Şalum i s-a născut Iekamia, iar lui Iekamia – Elişama.
42 Fiii lui Caleb, fratele lui Ierahmeel, au fost: Meşa, întâiul lui născut, tatăl lui Zif, şi Mareşa, celălalt fiu8, tatăl lui Hebron.
43 Fiii lui Hebron au fost: Korah, Tapuah, Rechem şi Şema.
44 Lui Şema i s-a născut Raham, tatăl lui Iorkoam, iar lui Rechem i s-a născut Şamai.
45 Fiul lui Şamai a fost Maon, tatăl lui Bet-Ţur.
46 Efa, ţiitoarea lui Caleb, i-a născut pe Haran, pe Moţa şi pe Gazez. Lui Haran i s-a născut Gazez.
47 Fiii lui Iodai au fost: Reghem, Iotam, Gheşan, Pelet, Efa şi Şaaf.
48 Maaca, ţiitoarea lui Caleb, i-a născut pe Şever şi pe Tirhana.
49 Apoi i-a mai născut pe Şaaf, tatăl lui Madmana, şi pe Şeva, tatăl lui Mahbena şi tatăl lui Ghiva. Fiica lui Caleb a fost Acsa.
50 Aceştia au fost urmaşii lui Caleb. Fiii lui Hur, întâiul născut al Efratei, au fost: Şobal, tatăl lui Chiriat-Iearim,
51 Salma, tatăl lui Betleem, şi Haref, tatăl lui Bet-Gader.
52 Tot dintre urmaşii lui Şobal, tatăl lui Chiriat-Iearim, fac parte Haroe, jumătate din clanul lui Menuha
53 şi clanurile lui Chiriat-Iearim: itriţii, putiţii, şumatiţii şi mişraiţii. Din aceste clanuri provin ţoratiţii şi eştaoliţii.
54 Urmaşi ai lui Salma au mai fost: Betleem, netofatiţii, Atrot din Bet-Ioab, jumătate din clanul lui Manaha, ţoriţii,
55 clanurile scribilor9 care locuiau la Iabeţ, tiratiţii, şimatiţii şi sucatiţii. Aceştia sunt cheniţii care provin din Hamat, tatăl lui Bet-Recab.
1 <footnote>2:6 Cele mai multe mss TM; multe mss TM, câteva mss LXX (vezi şi 1Regi 4:31): Darda</footnote>
2 <footnote>2:7 Termenul ebraic se referă la un lucru sau o persoană dedicate irevocabil DOMNULUI, fie ca dar, fie printr-o distrugere completă</footnote>
3 <footnote>2:9 Ebr: Chelubai,o variantă a lui Caleb</footnote>
4 <footnote>2:11 LXX (vezi şi Rut 4:21); TM: Salma</footnote>
5 <footnote>2:21 Eufemism ebraic cu sensul de a avea relaţii sexuale</footnote>
6 <footnote>2:23Tată poate însemna şi strămoş sau fondator; în multe locuri din acest capitol</footnote>
7 <footnote>2:25 Sau: Oren, Oţem, din Ahia</footnote>
8 <footnote>2:42 Sensul propoziţiei în ebraică este nesigur</footnote>
9 <footnote>2:55 Sau: soferiţilor; sau: sifriţilor, probabil locuitorii Chiriat-Seferului</footnote>
© 2017 ERF Medien