Pomoc

Nádej pre kazdého

1 Keď ste teda Kristovým vzkriesením aj vy získali nový život, zamerajte sa na hodnoty, ktoré pramenia z Boha. S ním sa teraz Kristus delí o slávu a moc.
2 To, čo je hore, nech vás zamestnáva, a nie pozemské starosti.
3 Svoje ja ste nechali zomrieť. Váš skutočný život je s Kristom u Boha.
4 A až sa Kristus, náš pravý život, opäť ukáže na zemi, aj vy budete žiariť jeho slávou.

Ako majú kresťania žiť

5 Preto potláčajte svoje telesné sklony, smilstvo, nečistotu, vášeň, zlé túžby a chamtivosť. Holdovať takým chúťkam nie je nič iné ako modloslužba,
6 a kto to robí, privoláva na seba Boží hnev a trest.
7 Aj vy ste kedysi viedli takýto spôsob života,
8 ale teraz je najvyšší čas zanechať zlobu, nenávisť, rúhanie a škaredé reči.
9 Hovorte vždy iba pravdu; lož a neúprimnosť boli vlastnosťami vášho starého života, ktorý ste už zanechali.
10 Vy teraz žijete celkom novým životom, ktorý vedie k čoraz vyššiemu poznaniu dobra a k čoraz vernejšej podobe s Kristom, jeho zdrojom.
11 Tento nový život už nepozná národnostné, rasové ani sociálne rozdiely – to všetko už nič neznamená. Jediné, na čom záleží, je to, či v nás naozaj žije Kristus, a tú možnosť má každý.
12 Keď si vás teda Boh vybral, miluje vás a chce, aby ste žili čistým životom, buďte k iným láskaví a milosrdní, zahŕňajte sa navzájom ochotou, pokorou, skromnosťou a trpezlivosťou.
13 Buďte znášanliví a odpúšťajte tomu, kto vám ublížil; veď aj vám Boh odpustil.
14 Ale najmä nech vo všetkom rozhoduje láska – potom bude všade vládnuť dokonalá zhoda.
15 A vaše srdce nech vždy napĺňa Boží pokoj: to je úloha a zároveň dar pre tých, ktorí patria k jeho telu. Buďte za to vďační.
16 Majte stále na pamäti, čo nás Kristus učil, a čerpajte z jeho slov múdrosť a obohatenie. Navzájom sa poúčajte a napomínajte. A v srdci nech vám vždy zvučia žalmy, chválospevy a duchovné piesne.
17 Čokoľvek hovoríte a konáte, robte tak, ako by na vašom mieste robil sám Kristus. A prostredníctvom neho ďakujte Otcovi.

Zásady vzájomného spolužitia

18 Manželky nech sa podriaďujú svojim mužom, ako sa na kresťanky patrí.
19 Vy muži, milujte svoje ženy a buďte k nim láskaví.
20 Deti, vy vždy poslúchajte svojich rodičov, to je Bohu milé.
21 A vy otcovia, nevyžadujte od svojich detí to, čo by bolo nad ich schopnosti.
22 Kto je podriadený, má svojmu nadriadenému slúžiť ochotne, nielen z donútenia alebo naoko. Poslúchajte ich pre lásku k svojmu nebeskému Pánovi
23 a pracujte statočne a radostne, akoby ste pracovali pre neho.
24 Veď pre neho aj pracujete a od neho nakoniec dostanete za odmenu podiel na jeho kráľovstve, lebo vaším pravým pánom je on.
25 Kto sa dopúšťa krivdy, dočká sa svojej odplaty. Boh má na všetkých rovnakú mieru.
© 2018 ERF Medien