Pomoc

Nádej pre kazdého

Nové kňazstvo a nová zmluva

1 Z toho, čo sme povedali, vyplýva: Máme veľkňaza, ktorý si zasadol po pravici Božieho trónu v nebesiach.
2 Slúži tak ako v pravej svätyni a v stánku, ktorý postavil sám Pán, a nie človek.
3 Každý veľkňaz je ustanovený na to, aby prinášal dary a obete. Aj Kristus musel priniesť obeť.
4 Tu na zemi by Kristus nemohol byť kňazom, lebo tu bolo dosť kňazov, ktorí prinášali dary podľa zákona.
5 Tí však slúžili vo svätyni, ktorá je len náznakom a tieňom nebeskej svätyne. Veď Boh prísne uložil Mojžišovi, keď mal postaviť stánok: „Dbaj, aby si urobil všetko podľa vzoru, ktorý som ti ukázal na vrchu Sinaj.“
6 No Ježiš dostal vznešenejšiu službu, práve tak ako je prostredníkom vyššej zmluvy, založenej na lepších zasľúbeniach.
7 Keby totiž tá pravá zmluva bola bez chyby, nebolo by ju treba nahradiť druhou.
8 Ale keď Boh karhá svoj ľud, hovorí: „Hľa, prichádzajú dni, keď s národom izraelským a s národom judským uzavriem novú zmluvu.
9 Táto nová zmluva bude iná ako tá, čo som uzavrel s ich otcami v deň, keď som ich vzal za ruku, aby som ich vyviedol z egyptskej krajiny. Lebo oni ju nedodržali, a tak som sa ich zriekol.
10 Ale toto je nová zmluva, ktorú uzavriem s národom izraelským po tých dňoch,“ hovorí Pán. “Svoje zákony vložím do ich mysle a vpíšem im ich do srdca. Budem im Bohom a oni budú mojím ľudom.
11 A nik už nebude poúčať svojho druha ani brat brata slovami:‚Poznaj Pána,‘ lebo ma budú poznať všetci, od najmenšieho až po najväčšieho.
12 Zľutujem sa nad ich previneniami a ich hriechy už ani nespomeniem.“
13 Keď Boh hovorí o novej zmluve, naznačuje tým, že prvá je zastaraná a stratila platnosť. A čo je zastarané a prežité, blíži sa k zániku.
© 2018 ERF Medien