Pomoc

Nádej pre kazdého

Výzva k jednote

1 Pre bratskú lásku, pre Ducha, ktorý nás spája, pre súcit a zľutovanie, vás prosím:
2 buďte svorní, majte sa radi, zápaste o jednotu a jednomyseľnosť, ako nás k tomu nabáda Kristus. Ničím iným mi neurobíte väčšiu radosť.
3 Nebuďte láskaví a jednomyseľní iba z vypočítavosti, nechcite žať vďačnosť a uznanie, ale dožičte ho aj iným.
4 Nemyslite iba na seba a na vlastné blaho, radšej rozmýšľajte, ako prospieť iným.
5 Osvojte si zmýšľanie Ježiša Krista,
6 ktorý – hoci sám bol Boh – nedomáhal sa božských nárokov,
7 zriekol sa slávy a moci a ochotne prijal úlohu najobyčajnejšieho človeka.
8 Ba strpel aj také poníženie, že ho popravili na kríži ako najväčšieho zločinca.
9 Ale práve preto ho Boh povýšil
10 a jeho menu dal takú slávu, že sa pri jeho mene raz sklonia všetky sily na nebi, všetci ľudia na zemi i pod zemou a
11 v úcte a na slávu Boha Otca každý vyzná, že Ježiš Kristus je Pán.
12 Moji drahí, kým som bol u vás, vždy ste poslúchali moje slová. Tým skôr teraz, keď nemôžem byť s vami, s bázňou a chvením usilujte sa o záchranu svojich duší.
13 Boh, ktorý pôsobí vo vás, povzbudí k tomu vašu vôľu a dá vám silu premeniť ju v činy.
14 Všetko, čo robíte, robte bez reptania a pochybovania.
15 Ste predsa Božie deti a váš bezúhonný a príkladný život má žiariť ako hviezdy v hustej tme vašim blúdiacim a strateným spoluobčanom a má ich privádzať k pravému životu.
16 Až sa Kristus zjaví, budem šťastný, že som nebežal nadarmo a nenamáhal sa zbytočne!
17 A keby som aj mal svoje poslanie spečatiť vlastnou krvou, radujem sa z toho
18 a aj vy sa radujte so mnou.

Spoľahliví spolupracovníci

19 Dúfam, ak bude Pán chcieť, že budem môcť čoskoro poslať k vám Timoteja, aby som sa aj ja potešil a dozvedel sa o vás, ako sa máte.
20 Inak tu nemám nikoho, kto by sa tak úprimne o vás zaujímal.
21 Všetci ostatní myslia skôr na svoje záujmy ako na záujmy Kristove.
22 Ale Timoteja ste už poznali, keď mi v službe evanjelia pomáhal ako vlastný brat.
23 Hneď, ako sa rozhodne, čo bude so mnou, pošlem ho k vám.
24 Ale spolieham sa na Pána, že čoskoro prídem k vám aj ja osobne.
25 Zatiaľ však pokladám za potrebné poslať Epafrodita. Jeho služby boli pre mňa veľmi užitočné, stál mi po boku ako brat v práci aj v boji.
26 Ale teraz sa mu veľmi zacnelo po všetkých vás, najmä keď sa dopočul, že ste sa dozvedeli o tom, že bol chorý.
27 A naozaj, ochorel takmer na smrť, ale Boh sa nad ním zľutoval. Ale aj mňa tým ušetril od veľkého zármutku.
28 Preto som ho poslal čo najskôr k vám, aby vás osobne upokojil, a aj mňa tým zbavil veľkej starosti.
29 Uvítajte ho teda čo najsrdečnejšie, ako sa na kresťanov patrí.
30 Vážte si ho, veď pre Kristovo dielo vzal na seba veľké riziko a v úsilí nahradiť mi vás všetkých by sa bol vysilil takmer na smrť.
© 2017 ERF Medien