Pomoc

Nádej pre kazdého

Rodičia a deti

1 Deti, poslúchajte svojich rodičov. Tak to chce Boh.
2 Cti svojho otca i svoju matku, to je prvé z desiatich prikázaní, ktoré sľubuje odmenu:
3 „Aby sa ti dobre darilo a aby si dlho žil na zemi.“
4 A vy rodičia nepopudzujte svoje deti k vzdoru stálym napomínaním a karhaním, ale pri výchove používajte dobré rady a ponaučenia, aké schvaľuje náš Pán.

Pokyny pre podriadených

5 Vy podriadení poslúchajte svojich predstavených s úctou a zverené úlohy plňte svedomite a ochotne, akoby vám ich prikázal sám Kristus.
6 Nepracujte usilovne, len keď vás niekto vidí, ale aj keď vás nik nekontroluje.
7 A slúžte ochotne ako Pánovi, nie ako ľuďom.
8 Pamätajte, že za vykonané dobro dostane každý od Pána svoju odmenu – či pracoval ako podriadený, alebo ako predstavený.
9 Preto aj vy nadriadení správajte sa k svojim podriadeným v tom istom duchu. Nevyhrážajte sa im. Pamätajte, že aj vy máte Pána v nebesiach, ktorý rovnako posudzuje nadriadeného ako podriadeného.

Naša sila je jedine z Boha

10 Nakoniec vám chcem ešte pripomenúť, že budete silní iba v spojení s Kristom – potom bude jeho veľká moc aj vo vás.
11 Preto sa vyzbrojte celou výzbrojou Božou, aby ste mohli odolať diablovým nástrahám.
12 Veď nezápasíme s obyčajnou ľudskou mocou, ale vedieme zápas proti silám neviditeľnej duchovnej ríše, proti mocnostiam zla a tmy, ktoré pôsobia v tomto svete.
13 Nech teda vo vašej výzbroji nechýba nič z Božích zbraní – len tak odoláte nepriateľovi, keď na vás zaútočí.
14 Opaskom, na ktorom visí váš meč, nech je pravda a vaším pancierom Božia spravodlivosť.
15 Vašou obuvou nech je ochota vždy niesť radostnú zvesť o Božom pokoji.
16 Vierou ako štítom odrážajte strely diabla.
17 Prilbou, ktorá chráni vašu hlavu, vaše myslenie, nech je istota spasenia. A napokon k plnej výzbroji patrí aj meč, meč Ducha, a to je Božie slovo.
18 Modlite sa vždy a neprestajne a dajte sa pritom viesť Svätým Duchom. Modlite sa za kresťanov na celom svete
19 a proste aj za mňa, aby mi Boh dal vždy pravé slovo a aby som bez strachu hlásal pravdu o Kristovi,
20 pre ktorú som teraz v putách. Modlite sa, aby som aj tu vo väzení mohol statočne plniť svoje poslanie.

Pozdravy a želania

21 Brat Tychikus vám o mne povie všetko ostatné. Je to môj milovaný a verný pomocník v Božom diele.
22 Preto posielam práve jeho, aby vám priniesol o nás správu, a tak vás povzbudil.
23 Nech vás, drahí moji, obdarí Boh Otec i Ježiš Kristus, náš Pán, svojím pokojom, láskou a vierou
24 a nech dá svoju milosť všetkým, ktorí Pána Ježiša Krista z celého srdca milujú.
© 2018 ERF Medien