Pomoc

Nádej pre kazdého

Božia sila v nás

1 Ja Pavol som sa dostal do väzenia, lebo som kázal o Božej milosti aj vám pohanom.
2 Iste ste už počuli, že ma touto úlohou poveril Boh.
3 Zmienil som sa vám o tom v jednom zo svojich listov.
4 Boh mi zjavil tajomstvo, že aj pohanov zahrnul do svojho plánu spasenia.
5 Kedysi človek nemal možnosť nazrieť do Božích plánov, teraz však Boh prostredníctvom Svätého Ducha zjavil svojim apoštolom a prorokom tajomstvo,
6 že aj pohania, ktorí prijali zvesť evanjelia, sú súčasťou toho istého tela a spoludedičmi všetkých Božích zasľúbení takisto ako Židia.
7-8 A mne najmenšiemu a najúbohejšiemu zo všetkých kresťanov dal Boh tú slávnu výsadu a radostnú úlohu, aby som pohanom priniesol správu o nekonečnom bohatstve, ktoré aj oni v osobe Pána Ježiša Krista získali.
9 A práve ja im smiem vysvetľovať, že Boh, ktorý stvoril všetko, mal už od začiatku v pláne aj spasenie pohanov.
10 A tak všetky vlády aj nadzemské mocnosti môžu poznať jeho dokonalú múdrosť v tom,
11 že celá jeho rodina – pohania aj Židia – je znova zjednotená v Kristovej cirkvi.
12 Preto teraz môžeme bez strachu a bez zábran pristupovať k Bohu vo viere v Ježiša Krista.
13 Nech vás teda nemrzí, že musím kvôli vám teraz trpieť, naopak, buďte na to hrdí.

Pavlova modlitba za veriacich

14 Preto padám na kolená a prosím Otca,
15 ktorý dal život každej pozemskej i nadzemskej bytosti,
16 aby svojou nekonečnou mocou vnútorne posilnil a upevnil aj vás.
17 A modlím sa, aby Kristus žil vo vašich srdciach a aby ste boli zakorenení a upevnení v láske.
18 Len tak poznáte, spolu so všetkými kresťanmi, aká je Kristova láska vo svojej plnej šírke, hĺbke aj výške,
19 a presvedčíte sa, aká je nezmerateľná a nedosiahnuteľná. A tak nás Boh naplní sebou samým.
20 Chvála a vďaka buď Bohu. On veľkou mocou, ktorou pôsobí v nás, môže vykonať omnoho viac, ako sa odvážime prosiť, ba čo len snívať. Nech ho cirkev slávi po všetky časy až naveky za spasenie v Kristu Ježišovi.
© 2018 ERF Medien