Hjelp

En Levende Bok

1 Derfor er det nå ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.
2 For kraften i Guds Ånd ? og denne kraften er min ved Kristus Jesus ? har befridd meg fra syndens og dødens onde sirkel.
3 Vi blir ikke frelst fra syndens grep fordi vi kjenner Guds bud. Vi klarer jo ikke å holde budene. Men Gud satte en annen plan ut i livet for å frelse oss. Han sendte sin egen Sønn i et menneskelig legeme lik vårt eget ? bortsett fra at vårt er syndig ? og så tilintetgjorde han syndens makt over oss ved å gi seg selv som et offer for våre synder.
4 Så nå kan vi lyde Guds lover hvis vi blir ledet av den Hellige Ånd og ikke lenger lyder den gamle onde natur i vårt indre.
5 De som lar seg beherske av sin syndige natur, lever bare for å tilfredsstille seg selv, men de som følger den Hellige Ånd, oppdager at de gjør det som behager Gud.
6 Det å følge den Hellige Ånd, fører til liv og fred, mens det å følge den gamle natur, fører til død.
7 Den gamle syndige natur er imot Gud. Den har aldri adlydt Guds lover, og den kommer aldri til å gjøre det.
8 Slik menneskene er i seg selv, klarer de ikke å leve slik Gud forlanger.

DEN NYE NATUR HAR MAKTEN

9 Men dere er ikke slik. Dere beherskes av den nye natur, hvis Guds Ånd bor i dere. (Og husk at hvis noen ikke har Kristi Ånd boende i seg, da er han ingen kristen i det hele tatt).
10 Men selv om Kristus bor i dere, vil kroppen dø på grunn av synden. Men ånden er levende, fordi dere er rettferdige for Gud.
11 Og hvis Guds Ånd, som oppreiste Jesus fra de døde, bor i dere, vil han ved hjelp av den samme Hellige Ånd gjøre kroppen levende igjen etter at dere er død.
12 Derfor, kjære brødre, har dere ikke noen forpliktelse i det hele tatt overfor deres gamle syndige natur. Dere skal ikke gjøre det den ber dere å gjøre.
13 For hvis dere fortsetter å følge den, er dere fortapt og vil gå til grunne. Men hvis dere kan knuse naturen og dens onde gjerninger ved den Hellige Ånds kraft, skal dere leve.
14 For alle som blir ledet av Guds Ånd, er Guds barn.
15 Vi skal ikke være lik fryktsomme slaver, men vi skal oppføre oss som Guds egne barn, satt inn i hans familie. Vi skal si til ham: «Far, Far.»
16 For hans Hellige Ånd taler til oss og sier oss at vi virkelig er Guds barn.
17 Og er vi barn, er vi også arvinger. ? Alt som Gud gir sin Sønn Jesus, er også vårt. Men hvis vi skal dele hans herlighet, må vi også dele hans lidelse.
18 Det vi lider nå, er ingenting i sammenligning med herligheten han skal gi oss senere.
19 For hele skapningen venter tålmodig og med håp på den framtidsdag da Gud skal oppvekke sine barn.
20-21 Den dagen skal torner og tistler, synd, død og forgjengelighet forsvinne. Verden omkring oss vil få del i den herlige frihet som Guds barn gleder seg over.
22 For vi vet at til og med naturen, dyr og planter, lider under sykdom og død. Dette er som fødselsveer mens de venter på den store begivenheten.
23 Og til og med vi kristne lengter etter å bli løst fra smerte og lidelse, enda vi har den Hellige Ånd i oss som en forsmak på den kommende herlighet. Vi venter også ivrig på den dagen da Gud skal gi oss våre fulle rettigheter som hans barn. Da skal vi få nye kropper som aldri skal bli syke og som aldri skal dø.
24 Vi er frelst i håpet. Og det å håpe vil si at vi ser fram til å få noe som vi ennå ikke har ? for et menneske som allerede har noe, trenger ikke å håpe på at han skal få det.
25 Men når vi fortsatt må sette vår lit til Gud, lærer det oss at vi skal vente tålmodig og tillitsfullt.
26 På samme måte ? ved troen ? hjelper den Hellige Ånd oss med våre daglige problemer og i vår bønn. For vi vet ikke engang hva vi skal be om, heller ikke hvordan vi skal be. Men den Hellige Ånd ber for oss med en slik innlevelse, at det ikke kan uttrykkes i ord.
27 Og Faderen, som kjenner alle hjerter, vet hva Ånden sier, ettersom han ber for oss i overensstemmelse med Guds egen vilje.
28 Vi vet også at alt som skjer med oss, tjener til vårt beste hvis vi elsker Gud og lever i hans plan.
29 For fra begynnelsen av bestemte Gud at de som kom til ham ? og hele tiden visste han hvem det ville bli ? skulle bli lik hans Sønn, slik at hans Sønn skulle være den førstefødte av mange brødre.
30 Etter at han hadde utvalgt oss, kalte han oss til å komme til seg. Og da vi kom, erklærte han oss rettferdig, fylte oss med Kristi godhet og gav oss herlighet hos seg.

GUD ER PÅ VÅR SIDE

31 Hva skal vi vel si til slike sannheter? Hvis Gud er på vår side, hvem kan da være mot oss?
32 Siden han ikke sparte sin egen Sønn, men gav ham for oss alle, vil han vel også gi oss alt annet?
33 Hvem våger å anklage oss som Gud har utvalgt? Gud? Nei! Det er han som har tilgitt oss og gitt oss rettferdighet hos seg.
34 Hvem vil da fordømme oss? Vil Kristus? Nei! Det var jo han som døde for oss og oppstod igjen for oss og som nå sitter ved Guds høyre hånd og ber for oss i himmelen.
35 Hvem kan da holde Kristi kjærlighet borte fra oss? Når vi er i vanskeligheter eller prøvelser, når vi er nedslåtte eller ødelagte, er det da fordi han ikke elsker oss mer? Og hvis vi er sultne, eller ikke har penger, eller er i fare, eller trues med døden, er det da slik at Gud har forlatt oss?
36 Nei, Skriftene sier jo at for hans skyld må vi være forberedt på å stå ansikt til ansikt med døden hvert øyeblikk på dagen ? vi er som sauer som venter på slakteren.
37 Men til tross for alt dette, har vi en overveldende seier ved Kristus som elsket oss nok til å dø for oss.
38 For jeg er overbevist om at ikke noe kan skille oss fra hans kjærlighet. Døden kan det ikke, ikke livet heller. Englene vil ikke, og alle helvetes krefter kan ikke holde Guds kjærlighet borte fra oss. Heller ikke maktene i verdensrommet, frykt for det vi skal oppleve i dag eller bekymringer for morgendagen.
39 Ingenting kan noen gang skille oss fra den Guds kjærlighet som ble vist av vår Herre Jesus Kristus da han døde for oss.
© 2017 ERF Medien