Help

En Levende Bok

ABRAHAMS EKSEMPEL

1-2 Abraham er stamfaren vår. Hva var hans erfaringer når det gjaldt dette med å bli frelst ved tro? Var det på grunn av gode gjerninger Gud godtok ham? Da ville han virkelig hatt noe å rose seg av. Men fra Guds synspunkt hadde ikke Abraham noen grunn til å rose seg.
3 Skriftene sier at Abraham trodde Gud, og det var grunnen til at Gud erklærte ham rettferdig.
4-5 Men oppnådde han ikke rett til himmelen ved alt det gode han gjorde? Nei, for det å bli frelst er en gave. Hvis et menneseke kunne oppnå det ved å være god, ville det ikke være ufortjent ? men det er det! Det er gitt til dem som ikke har fortjent det. Gud erklærer syndere for rettferdige hvis de tror på Kristus, at han frelser dem fra Guds vrede.
6 Kong David talte om dette da han beskrev den lykke en synder opplever når han blir erklært «ikke skyldig» av Gud.
7 «Salig er den som har fått syndene sine tilgitt,» sier David.
8 Lykkelig er det menneske som Herren ikke tilregner synd.
9 Nå har jeg et viktig spørsmål til dere. Gjelder velsignelsen bare dem som både holder loven og tror på Jesus? Eller gjelder den også dem som bare tror på Jesus, men som ikke holder de jødiske budene? Hva med Abraham? Var det ved troen, og bare den, han fikk Guds velsignelse? Hadde det noe å bety at han holdt budene?
10 Før jeg svarer, skal dere gi meg svar på dette spørsmålet: Når fikk Abraham Guds velsignelse? Det var før han ble jøde, ? før han ble omskåret.
11 Abraham ble omskåret etter at Gud hadde gitt ham velsignelsen. Omskjæringen skulle være et tegn på den rettferdigheten han hadde fått før han ble omskåret.Abraham er altså far til alle dem som er blitt rettferdige ved å tro på Jesus. De er ikke omskåret etter loven.
12 Men Abraham er også far til alle dem som er omskåret etter jødisk lov. De må bare forstå at det ikke er omskjærelsen som gjør dem rettferdige for Gud. Abraham fant jo nåde hos Gud før han ble omskåret.
13 Det er derfor klart at Guds løfte om å gi hele jorden til Abraham og hans etterkommere, ikke ble gitt fordi Abraham adlød Guds lov, men fordi han stolte på at Gud skulle holde løftet sitt.
14 Hvis du fremdeles hevder at Guds velsignelser går til dem som er «gode nok», da sier du at Guds løfter til dem som har tro, er meningsløse, og at det å tro, bare er dumt.
15 Men når vi forsøker å oppnå Guds velsignelse og frelse ved å holde loven, ender vi alltid under hans vrede. Vi svikter alltid. Den eneste måten vi kan unngå å bryte Guds lov på, er at vi ikke har noen lov å bryte!
16 Guds velsignelse er altså gitt oss som en gave. Vi får den enten vi følger de jødiske skikkene eller ikke. Det vi trenger, er samme tro som Abraham. Han er jo far for oss alle.
17 Det er dette Skriftene mener når de sier at Gud gjorde Abraham til far for mange folk. Gud vil ta imot folk i alle nasjoner om de vil stole på Gud slik som Abraham gjorde det. Og dette løftet kommer fra Gud selv, han som gir de døde liv igjen og taler om framtidige begivenheter med like stor sikkerhet som om de allerede var skjedd!
18 Da Gud sa til Abraham at han skulle få en sønn og bli far til mange folkeslag, trodde Abraham. Han visste jo godt at han var gammel, og at et slikt løfte egentlig var uoppnåelig.
19 Abraham var sterk i sin tro. Han bekymret seg ikke over at han var for gammel til å få barn, selv om han var hundre år. Kona hans, Sara, var nitti år.
20 Men Abraham tvilte aldri. Han trodde på Gud, og troen vokste seg stadig sterkere. Ja, Abraham takket Gud for det han skulle få oppleve enda før det var blitt virkelighet.
21 Han var helt sikker på at Gud var mektig til å gjøre det han hadde lovt.
22 Derfor ble Abraham regnet som rettferdig i Guds øyne.
23 Men det var ikke bare Abraham som skulle få oppleve dette.
24 Det gjelder alle mennesker! Gud vil ta imot oss på samme måte som han tok imot Abraham. Når vi tror Guds løfter, ? tror på ham som reiste Jesus opp igjen fra de døde ? blir vi regnet rettferdige av Gud.
25 Han døde for våre synder for at vi skulle stå rettferdige for Gud.
© 2018 ERF Medien