Schließen
“The Lord is risen…” Lk 24:34—only one of many good news on BibleServer. 25 € will help us to secure this years funding.
Help

En Levende Bok

1 Dette er forfedrene til Jesus Kristus, etterkommer av kong David og av Abraham:
2 Abraham var far til Isak, Isak var far til Jakob, Jakob var far til Juda og hans brødre.
3 Juda var far til Peres og Serah (Tamar var moren deres), Peres var far til Hesron, Hesron var far til Aram,
4 Aram var far til Amminadab, Amminadab var far til Naksjon, Naksjon var far til Salmon,
5 Salmon var far til Boas (Rahab var moren hans), Boas var far til Obed (Rut var moren hans), Obed var far til Isai,
6 Isai var far til kong David, David var far til Salomo (Urias tidligere hustru var moren hans),
7 Salomo var far til Rehabeam, Rehabeam var far til Abia, Abia var far til Asaf,
8 Asaf var far til Josafat, Josafat var far til Joram, Joram var far til Ussia,
9 Ussia var far til Jotam, Jotam var far til Akas, Akas var far til Hiskia,
10 Hiskia var far til Manasse, Manasse var far til Amos, Amos var far til Josia,
11 Josia var far til Jojakin og hans brødre (født da folket ble bortført til Babylon).
12 Etter bortføringen: Jojakom var far til Sealtiel, Sealtiel var far til Serubabel,
13 Serubabel var far til Abiud, Abiud var far til Eljakim, Eljakim var far til Asor,
14 Asor var far til Sadok, Sadok var far til Akim, Akim var far til Eliud.
15 Eliud var far til Eleasar, Eleasar var far til Mattan, Mattan var far til Jakob,
16 Jakob var far til Josef (mannen til Maria, som var mor til Jesus Kristus, Messias).
17 Det er fjorten slektledd fra Abraham til kong David, fjorten fra kong Davids tid til bortføringen og fjorten fra bortføringen til Kristus.

BARNET BLIR LOVT

18 Dette er hva som skjedde ved Jesu Kristi fødsel: Hans mor, Maria, var forlovet med Josef. Mens hun ennå var jomfru, ble hun med barn ved den Hellige Ånd.
19 Da bestemte Josef seg for å bryte forlovelsen. Han var en meget prinsippfast mann, men han ønsket å gjøre det i all stillhet, slik at det ikke skulle føre skam over Maria.
20 Mens han lå og tenkte på dette, drømte han, og han så en engel som stod ved siden av ham. «Josef, Davids sønn,» sa engelen, «vær ikke redd for å gifte deg med Maria. Barnet hun bærer er avlet ved den Hellige Ånd.
21 Hun skal få en sønn, og du skal kalle ham Jesus (som betyr frelser), for han skal frelse folket sitt fra deres synder.
22 På denne måten vil budskapet fra Guds profet bli oppfylt:
23 'Hør! Jomfruen skal bli med barn! Hun skal føde en sønn, og han skal kalles Immanuel (som betyr 'Gud er med oss').»
24 Da Josef våknet, gjorde han som engelen hadde befalt og tok Maria hjem til seg slik at hun kunne bli hans kone.
25 Men hun forble jomfru til barnet var født, og Josef kalte ham Jesus.
© 2019 ERF Medien