Help

En Levende Bok

JOHANNES TAR FATT PÅ OPPGAVEN

1-2 Da keiser Tiberius hadde vært konge i femten år, fikk Johannes et budskap fra Gud. På denne tiden var Pilatus guvernør i Judea, Herodes var fyrste i Galilea og Filip var fyrste i Idumea, Trakonitis, Lysanias og Abilene. Annas og Kaifas var jødiske yppersteprester.
3 Johannes bodde fortsatt ute i ødemarken, men nå begynte han å gå fra sted til sted på begge sider av elven Jordan. Han sa til folket at de måtte slutte med alle syndene sine og leve slik Gud ville. De som ville begynne på et nytt liv, skulle la seg døpe. Da ville de få tilgivelse for alt det gale de hadde gjort.
4 Profeten Jesaja skriver om en røst som skulle rope fra ørkenen, og denne røsten var Johannes: «Gjør i stand en vei for Herren! Gjør i stand en vei som han kan dra fram på!
5 Gjør stien rett og bred! Senk fjellene! Fyll dalene og rett ut svingene! Jevn veien for steiner og hull!
6 Alle mennesker skal se den frelseren Gud har sendt.»
7 Menneskene strømmet til for å høre Johannes, men han snakket alvorlig og strengt til dem. «Ormeyngel! Dere forsøker å slippe unna Guds straff uten å omvende dere. Er det derfor dere vil bli døpt?
8 Gå først og vis at dere kan leve et godt liv. Da vil jeg forstå at dere mener det alvorlig. Dere tror at dere er trygge fordi dere nedstammer fra Abraham. Men det er ikke nok. Gud kan skape Abrahams barn av steinene i ørkenen!
9 Ser dere ikke at øksen ligger klar ved roten av treet? Hvert eneste tre, som ikke bærer god frukt, vil bli hogd ned og kastet på ilden.»
10 Nå ble folket redde, og de ropte: «Hva vil du vi skal gjøre?»
11 «Dere som har to kapper, skal gi den ene til de fattige,» svarte Johannes myndig. «Og hvis noen av dere har for mye mat, skal dere dele med dem som er sultne.»
12 Det kom flere skatteoppkrevere og ville bli døpt av Johannes. De hadde lurt mange penger fra folk, og nå ville de vite hva de skulle gjøre for å bli omvendt.
13 «Dere skal være ærlige,» befalte Johannes. «Ta aldri mer penger fra folk enn det de romerske myndighetene har bestemt. Slutt å stikke noen av pengene i deres egen lomme!»
14 «Men vi da?» spurte noen soldater som hadde samlet seg rundt Johannes. «Hva med oss?» Johannes så alvorlig på dem. «Dere skal slutte å skremme folk til å gi dere penger. Jeg vil ikke vite av vold og trusler. Og ingen skal bli anklaget for noe de ikke har gjort. Dessuten skal dere være fornøyd med den lønnen dere får.»
15 Alle ventet på at Messias snart skulle komme. Nå begynte noen å lure på om kanskje Johannes var Messias. Folk diskuterte ivrig.
16 Da grep Johannes inn og svarte på denne måten: «Jeg døper bare med vann. Snart kommer en som er sterkere enn jeg. Jeg er ikke en gang verdig ti å være slaven hans. Han skal døpe med ild, ? med den Hellige Ånd.
17 Når han kommer skal han skille agnene fra kornet. Agnene skal brenne med evig ild, men kornet skal han samle i låven.»
18 Johannes kom med mange slike advarsler for å forklare folket alvoret i det han forkynte.
19-20 Guvernøren i Galilea het Herodes. Han hadde giftet seg med kona til broren sin. I det hele tatt levde han et liv som ikke var godt i Guds øyne. Johannes sa fra om dette. Men da ble Herodes rasende, og Johannes ble kastet i fengsel.
21 En dag kom Jesus til det stedet Johannes var. Han ønsket å bli døpt. Mens Jesus stod og bad, åpnet himmelen seg.
22 Den Hellige Ånd kom over ham i skikkelse av en due, og en stemme fra himmelen proklamerte: «Du er min Sønn, og jeg elsker deg. Du er min store glede.»

SLEKTSTAVLEN TIL JESUS

23 Jesus var om lag tretti år gammel da han begynte sin offentlige virksomhet.Jesus var kjent som Josefs sønn.Josefs far var Eli.
24 Elis far var Mattat.Mattats far var Levi.Levis far var Melki.Melkis far var Jannai.Jannais far var Josef.
25 Josefs far var Mattatias.Mattatias' far var Amos.Amos' far var Nahum.Nahums far var Esli.Eslis far var Naggai.
26 Naggais far var Maat.Maats far var Mattatias.Mattatias' far var Simei.Simeis far var Josek.Joseks far var Joda.
27 Jodas far var Johanan.Johanans far var Resa.Resas far var Serubabel.Serubabels far var Sealtiel.Sealtiels far var Neri.
28 Neris far var Melki.Melkis far var Addi.Addis far var Kosam.Kosams far var Elmadam.Elmadams far var Er.
29 Ers far var Josva.Josvas far var Elieser.Eliesers far var Jorim.Jorims far var Mattat.Mattats far var Levi.
30 Levis far var Simeon.Simeons far var Juda.Judas far var Josef.Josefs far var Jonam.Jonams far var Eljakim
31 Eljakims far var Melea.Meleas far var Manna.Mannas far var Mattata.Mattatas far var Natan.Natans far var David.
32 Davids far var Isai.Isais far var Obed.Obeds far var Boas.Boas' far var Salmon.Salmons far var Nahson.
33 Nahsons far var Aminadab.Aminadabs far var Admin.Admins far var Arni.Arnis far var Hesron.Hesrons far var Peres.Peres' far var Juda.
34 Judas far var Jakob.Jakobs far var Isak.Isaks far var Abraham.Abrahams far var Tarah.Tarahs far var Nakor.
35 Nakors far var Serug.Serugs far var Reu.Reus far var Peleg.Pelegs far var Eber.Ebers far var Salah.
36 Salahs far var Kenan.Kenans far var Arpaksad.Arpaksads far var Sem.Sems far var Noah.Noahs far var Lamek.
37 Lameks far var Metusalah.Metusalahs far var Enok.Enoks far var Jared.Jareds far var Malalael.Malalaels far var Kenan.
38 Kenans far var Enos.Enos' far var Set.Sets far var Adam.Adams far var Gud.
© 2018 ERF Medien