Help

En Levende Bok

1 Dere slaveeiere skal være rettferdige mot alle slavene deres. Husk alltid på at dere også har en herre i himmelen som følger nøye med i alt dere gjør.
2 Gå ikke trett i bønn. Vent på Guds svar, og husk å være takknemlige når det kommer.
3 Glem ikke å be for oss at Gud vil gi oss mange anledninger til å forkynne Kristi evangelium. Det er jo på grunn av dette jeg sitter i fengsel.
4 Be om at jeg blir frimodig nok til å forkynne det fritt og helt, og framstille det så klart som jeg bør.
5 Gjør alt dere kan for å nå ut med evangeliet. Vis forstand når dere er sammen med dem som står utenfor.
6 Snakk med dem på en vennlig og fornuftig måte. Da vil dere kunne gi det rette svar til alle.

FORSKJELLIGE HILSENER

7 Tykikus, vår kjære bror, vil si dere hvordan det er med meg. Han er en dyktig arbeider og tjener Herren sammen med meg.
8 Jeg har sendt ham på denne reisen for å se hvordan dere har det og for å trøste og oppmuntre dere.
9 Jeg sender også Onesimus, en trofast og elsket bror. Han er jo en av deres egne. Han og Tykikus vil fortelle dere de siste nyhetene.
10 Aristarkus, som er sammen med meg her i fengslet, sender dere sin hilsen, og det samme gjør Markus, en slektning av Barnabas. Som jeg tidligere har sagt, ta godt imot ham dersom han kommer.
11 Jesus Justus sender også sin hilsen. Disse er de eneste jødiske kristne som arbeider sammen med meg her, og de har virkelig vært til stor trøst.
12 Epafras, som er fra deres by, en Jesu Kristi tjener, sender dere sin hilsen. Han ber alltid oppriktig for dere. Han ber at Gud skal gjøre dere sterke og fullkomne og at han skal hjelpe dere så dere kan forstå hans vilje i alt dere gjør.
13 Jeg kan forsikre dere om at han har arbeidet hardt for dere i sine bønner, ja, også for de kristne i Laodikea og Hierapolis.
14 Den kjære legen Lukas sender sin hilsen, og det samme gjør Demas.
15 Vær så snill å hilse de kristne vennene i Laodikea fra meg, likeså Nymfas og de som møtes i hans hjem.
16 Når dere har lest dette brevet, vil dere da sende det videre til menigheten i Laodikea? Les også dere det brevet jeg sendte til dem.
17 Og si til Arkippus: «Sørg for at du gjør alt det som Herren har bedt deg om.»
18 Her er min hilsen med min egen håndskrift: Husk meg her i fengslet. Må Guds velsignelse være med dere.Hilsen Paulus.
© 2018 ERF Medien