Schließen
“The Lord is risen…” Lk 24:34—only one of many good news on BibleServer. 25 € will help us to secure this years funding.
Help

En Levende Bok

1 Fra: Paulus, utvalgt av Gud til å være Jesu Kristi budbærer, og fra vår bror Timoteus.
2 Til: Alle de hellige ? Guds folk ? i byen Kolossæ.Må Gud vår Far øse sin velsignelse over dere og fylle dere med sin fred.
3 Hver gang vi ber for dere, begynner vi med å takke Gud, vår Herre Jesu Kristi Far,
4 for vi har hørt at dere har stor tro til Herren og at dere elsker hans folk.
5 Dere ser fram til himmelens gleder, noe dere har gjort siden evangeliet første gangen ble forkynt for dere.
6 Det samme evangeliet som kom til dere, er gått ut over hele verden. Overalt har det forvandlet mennesker, slik som det forvandlet dere den første dagen dere hørte det og forstod Guds store godhet mot syndere.
7 Epafras, vår kjære medarbeider, var den som brakte dere evangeliet. Han er Jesu Kristi tjener, og han hjelper dere i stedet for oss.
8 Det er også han som har fortalt oss om den store kjærlighet som den Hellige Ånd har gitt dere.
9 Helt fra vi først hørte om dere, har vi bedt Gud at han skal hjelpe dere til å forstå hva han vil dere skal gjøre og å gi dere visdom i alle åndelige saker.
10 Vi ber om at livet deres alltid må være til ære for Herren, at dere alltid må gjøre det som er godt mot andre. Vis vennlighet mot alle, og sørg for at dere hele tiden vokser i kjennskap til Gud.
11 Vi ber også at dere skal bli fylt med hans mektige kraft, slik at dere uansett hva som skjer, kan fortsette arbeidet med tålmodighet og utholdenhet. I glede skal dere gjøre dette.
12 Vær alltid takknemlige til Faderen, som har satt oss i stand til å dele alle de herlige ting som tilhører dem som lever i lysets rike.
13 For han har befridd oss fra det mørke og den uhygge som hører Satans rike til, og han har ført oss inn i sin kjære Sønns rike.
14 Han kjøpte vår frihet med sitt eget blod og tilgav oss alle våre synder.

KRISTI HERLIGHET

15 Kristus er det fullkomne bilde av den usynlige Gud. Han eksisterte før Gud i det hele tatt hadde skapt noe.
16 Ved Kristus er alt skapt, alt i himmelen og på jorden, det som vi kan se og det som vi ikke kan se, den åndelige verden med dens fyrster og riker, herskere og myndigheter. Alt ble skapt ved Kristus og til hans ære.
17 Han var til før alt annet begynte, og det er hans makt som holder alt sammen.
18 Han er hodet for kroppen ? det vil si menigheten ? og han er den første av alle som stod opp fra de døde. I ett og alt skal han være den fremste.
19 Gud ville at hele hans fylde skulle være i Sønnen.
20 Det var ved det Jesus gjorde, at Gud ryddet en vei for alle som skulle komme til ham ? alt i himmelen og på jorden. Kristi død på korset har skapt fred med Gud for alle mennesker som tror.
21 Dette gjelder også dere som engang var så langt borte fra Gud. Dere var fiender og hatet ham og ble skilt fra ham på grunn av onde tanker og handlinger. Men nå har han ført dere tilbake, og dere er hans venner.
22 Gud gjorde dette da hans legeme døde på korset, og nå har Kristus ført dere fram for Guds åsyn. Dere står foran Gud uten en eneste klage rettet mot dere.
23 Den eneste betingelse er at dere fullt ut tror sannheten og står stødige og faste i troen. Dere skal være sterke i Herren, overbeviste om sannheten i evangeliet. Jesus døde for dere, og dere må aldri vakle i troen på at han frelser dere. Dette er evangeliet som kom til dere alle og som nå spres over hele verden. Og jeg, Paulus, har gleden av å fortelle dette til andre.
24 Men en del av min gjerning består også i å lide for dere. Jeg er glad for det, for jeg hjelper til med å fullføre det som står igjen av Kristi lidelser for menigheten.

HEMMELIGHETEN ER KJENT

25 Gud har sendt meg for å hjelpe menigheten og for å dele hans hemmelige plan med dere hedninger.
26-27 Han har beholdt denne hemmeligheten i alle de generasjoner som er gått, men nå vil han forklare den for alle dem som elsker ham og som lever for ham. Rikdommen og herligheten i hans plan gjelder dere hedninger også. Og dette er hemmeligheten: Kristus er deres eneste håp om herlighet.
28 Overalt hvor vi kommer, taler vi derfor om Kristus. Vi rettleder og underviser alle mennesker og ønsker å føre hvert enkelt menneske fram til modenhet i Kristus.
29 Dette er min gjerning, og jeg kan bare utføre den ved at Kristi mektige kraft virker i meg.
© 2019 ERF Medien