Help

En Levende Bok

1 I den første pakten mellom Gud og folket hans var det regler for gudstjenesten, og det var bestemmelser for hvordan helligdommen skulle være.
2 Inne i gudstjenestestedet var det to rom. Det første inneholdt den gylne lysestaken og et bord med hellige brød. Denne delen ble kalt for det hellige sted.
3 Så var det et forheng, og bak dette forhenget var det et rom som ble kalt det aller helligste.
4 I dette rommet var det et gyllent røkelsesalter og den gylne kisten, kalt paktens ark. Den var fullstendig dekket med rent gull på alle sider. Inne i arken var steintavlene med de ti bud og en krukke av gull med litt manna og Arons trestav som blomstret.
5 Over den gylne kisten var det statuer av engler, kalt kjeruber. De skulle vokte Guds herlighet, og vingene var bredt ut over arken, som også ble kalt nådestolen. Men nok om slike detaljer.
6 Når alt var ferdig, gikk prestene inn og ut av det første rommet. De gjorde arbeidet sitt der.
7 Det var bare øverstepresten som gikk inn i det indre rommet en gang i året, helt alene, og alltid med blod som han stenket på nådestolen. Det var et offer, der han skulle sone sine egne misgjerninger og synder og de misgjerninger og synder som folket hadde gjort.
8 Den Hellige Ånd lærer oss gjennom dette at ingen alminnelige mennesker kan komme inn i det aller helligste så lenge det ytre rommet er i bruk.
9 Dette sier oss noe meget viktig. Under det gamle systemet var det slik at gaver og offer ble gitt, men disse kunne ikke rense hjertene til de mennesker som bar dem fram.
10 For det gamle systemet tok bare for seg visse ritualer ? hva slags mat man skulle spise, hva man skulle drikke, regler for vasking og regler om det ene og det andre. Folket måtte rette seg etter disse reglene. Men det var bare midlertidige ordninger til Kristus kom med en ny og bedre vei fra Gud selv.
11 Kristus er kommet som øversteprest for den frelsen vi nå har fått del i. Han gikk inn i det større, fullkomne tabernakel i himmelen, det som ikke er gjort av mennesker og som heller ikke er en del av denne verden.
12 En gang for alle bar han blod inn i det innerste rommet, det aller helligste, og stenket det på nådestolen. Men han brukte ikke blod av geiter eller kalver. Nei, han tok sitt eget blod, og med det sikret han vår evige frelse.

DEN NYE OVERENSKOMSTEN

13 Hvis blodet av okser og asken av kviger kunne rense fra synd,
14 tenk da på hvor mye mer Kristi blod vil forvandle vårt liv og hjerte. Han frir oss fra de gamle budene og gjør at vi ønsker å tjene den levende Gud. For med den evige Hellige Ånds hjelp gav Kristus seg til Gud for å dø for våre synder ? han som var fullkommen, uten en eneste synd eller feil.
15 Kristus kom med en ny pakt, slik at alle som er innbudt, kan komme og få de gavene Gud har lovt dem. For Kristus døde for å befri fra straffen for de synder de hadde gjort mens de ennå var under det gamle systemet.
16 Hvis noen dør og etterlater seg et testamente, så får ingen noe før det er bevist at den person som skrev testamentet er død.
17 Testamentet vil tre i kraft først etter at den personen som skrev det, er død. Mens han er i live, kan ingen bruke testamentet for å få noe av det de er lovt.
18 Derfor ble heller ikke den første pakten innviet uten blod.
19 Etter at Moses hadde gitt Israelsfolket Guds lov, tok han blodet fra kalver og geiter, sammen med vann og stenket blodet over Guds lovbok og over hele folket. Han brukte grener fra isopbusker og skarlagensrød ull å stenke med.
20 Så sa han: «Dette er blodet for pakten mellom dere og Gud, slik Gud har bestemt det.»
21 Og på samme måte stenket Moses blod på det hellige teltet og på alle de redskaper som ble brukt ved gudstjenesten.
22 Etter loven blir nesten alle ting renset ved blod, og det er bare når blodet blir utøst at synd kan bli sonet.
23 Dette er grunnen til at det hellige teltet og alt som er i det ? det er alt sammen kopier av ting i himmelen ? måtte renses av Moses på denne måten. Men i himmelen blir alt renset på en langt bedre måte.
24 For Kristus er gått inn i selve himmelen. For vår skyld trådte han fram for Guds ansikt. Han gikk ikke inn i en helligdom laget av menneskehender. Den kan aldri bli annet enn et bilde av den sanne helligdom.
25 Han gikk heller ikke inn for å ofre flere ganger, slik øversteprestene her på jorden gjør. År etter år går de inn i helligdommen og ofrer blod som ikke er deres eget.
26 Hvis det hadde vært nødvendig, måtte han ha dødd gang på gang, helt siden verden begynte. Men nei! Han kom en gang for alle, ved tidsalderens slutt, for for evig å ta bort syndens makt ved å dø for oss.
27 Det er bestemt at mennesket bare dør en gang, og etter det kommer dommen.
28 Slik døde også Kristus bare en gang som et offer for mange menneskers synder, og han skal komme igjen, men ikke for å ta seg av våre synder. Denne gangen vil han komme med frelse til alle dem som venter på ham med iver og tålmodighet.
© 2018 ERF Medien