Help

En Levende Bok

DEN STORE MELKISEDEK

1 Melkisedek var konge i byen Salem og prest for den høyeste Gud. Da Abraham vendte hjem etter å ha vunnet et stort slag mot mange konger, møtte Melkisedek ham og velsignet ham.
2 Abraham tok tidelen av alt det han hadde vunnet i slaget og gav det til Melkisedek.Melkisedeks navn betyr «Rettferdighet», så han er rettferdighetens konge. Han er også fredens konge. Navnet på byen hans, Salem, betyr «Fred».
3 Melkisedek har ingen far, og vi vet ikke noe om forfedrene hans. Han ble ikke født, og han døde aldri. Melkisedek er et bilde på Guds Sønn: han er og blir prest for alltid.
4 Se hvor stor denne Melkisedek er:(a) Til og med Abraham, den første og mest opphøyde av alle Guds utvalgte, gav Melkisedek en tidel av byttet han tok fra kongene han hadde kriget mot.
5 Man kunne forstå hvorfor Abraham gjorde dette hvis Melkisedek hadde vært en jødisk prest, for senere ble det ved lov krevd av Guds folk at de skulle gi gaver for å hjelpe prestene sine. De var jo deres egne slektninger.
6 Men Melkisedek var ingen slektning, og likevel betalte Abraham ham.(b) Melkisedek gav den mektige Abraham en velsignelse.
7 Alle vet at et menneske som har makt til å velsigne, alltid er større en den han velsigner.
8 (c) Jødiske prester mottok tiende, selv om de var dødelige, men vi får høre at Melkisedek fortsetter å leve.
9 (d) Man kan til og med si at Levi selv (alle jødiske presters far, alle de som tar imot tiende), betalte tiende til Melkisedek gjennom Abraham.
10 For selv om Levi ennå ikke var født, var den sæd han kom fra i Abraham da han betalte tiende til Melkisedek.
11 (e) Hvis prestene og loven hadde kunnet frelse oss, hvorfor trengte da Gud å sende Kristus med samme rang som Melkisedek? Han kunne jo ha sendt en prest med Arons rang ? den rang som alle andre prester hadde.
12-14 Når prestedømmet forandres, må også loven forandres. Som vi alle vet, tilhørte ikke Kristus prestestammen Levi. Han kom fra Juda stamme, og denne stammen var aldri blitt valgt til prestetjeneste. Moses gav dem aldri noen slik oppgave.
15 Vi ser klart at Gud forandret metode. Kristus, den nye øverstepresten, som kom med Melkisedeks rang,
16 ble ikke prest fordi han oppfylte de gamle betingelsene om å tilhøre Levi stamme. Han er prest i kraft av sitt uforgjengelige liv.
17 Og salmeforfatteren peker på dette når han sier om Kristus: «Du er prest til evig tid og med Melkisedeks rang.»
18 Ja, det gamle prestesystemet, basert på slekt og rang ble forkastet. Det virket jo ikke slik det skulle. Det var svakt og kunne ikke frelse mennesker.
19 Det kunne ikke føre noen i et rett forhold til Gud. Men nå har vi et bedre håp, for Kristus gjør oss fullkomne for Gud. Vi kan virkelig leve nær Gud.
20 Gud knyttet en ed til dette at Kristus alltid skulle være prest,
21 skjønt han aldri hadde sagt noe slikt om andre prester. Det var bare om Kristus han sa: «Herren har svoret, og han kommer aldri til å forandre mening: Du er prest til evig tid, med Melkisedeks rang.»
22 Derfor er den også så mye bedre den pakten Jesus går god for.
23 Under den gamle ordningen måtte det være mange prester. Når de eldre døde, kunne systemet føres videre ved andre som tok deres plass.
24 Men Jesus lever til evig tid og fortsetter å være prest, slik at det ikke trengs noen annen.
25 Han er i stand til fullkomment å frelse alle som kommer til Gud ved ham. Han lever til evig tid, og vil alltid være der for å minne Gud om at han har betalt for deres synder med sitt blod.
26 Han er den øversteprest vi trenger, for han er hellig og uten feil. Jesus er ikke flekket til av synd eller smittet av syndere, og han har fått æresplassen i himmelen.
27 Han trenger ikke blod fra offerdyr, slik som andre prester, for å dekke sine og folkets synder. Han fullførte alle ofringer en gang for alle da han ofret seg selv på korset.
28 Under den gamle ordningen var øversteprestene svake og syndige mennesker, som ikke kunne holde seg fra å gjøre det som var galt. Senere har Gud innsatt sin egen Sønn, ? han som er fullkommen til evig tid.
© 2018 ERF Medien