Help

En Levende Bok

FORSKJELLEN PÅ DET NYE OG DET GAMLE

1 Loven gav bare en svak forsmak på det Kristus skulle gjøre for oss. Ofrene under det gamle systemet ble gjentatt gang på gang, år etter år, men likevel kunne de ikke frelse dem som levde under disse budene.
2 Hadde de kunnet det, ville det vært tilstrekkelig med ett offer. Da ville de som tilbad, vært renset en gang for alle, og skyldfølelsen ville vært borte.
3 Men det var jo akkurat det motsatte som skjedde: De årlige ofrene minnet om deres ulydighet og skyld i stedet for at det skulle lette dem.
4 Det er ikke mulig at blod av okser og geiter kan ta bort synd.
5 Det var derfor Kristus sa, da han kom inn i verden: «Gud, blodet av okser og geiter kan ikke tilfredsstille deg. Derfor har du gjort dette legeme ferdig for meg, slik at jeg kan legge det som et offer på ditt alter.
6 Du var ikke tilfreds med dyreoffer, slaktet og brent som offer for synd.
7 Da sa jeg: 'Se, jeg er kommet for å gjøre din vilje. Jeg vil gi mitt liv, slik som Skriftene sa at jeg skulle gjøre'.»
8 Etter at Kristus hadde snakket om de ofrene Gud ikke ønsket å ta imot,
9 la han til: «Her er jeg. Jeg er kommet for å gi livet mitt.»Jesus opphever altså det gamle for å gi oss noe som er mye, mye bedre.
10 Nå er vi blitt tilgitt, og vi er gjort rene ved at Kristus døde for oss en gang for alle.
11 De andre prestene står dag etter dag fram med de samme offer, men det kan ikke fjerne våre synder.
12 Kristus gav seg selv til Gud som ett offer for alle tider, og så satte han seg på æressetet ved Guds høyre hånd.
13 Der venter han på at alle hans fiender skal bli lagt under hans føtter.
14 For ved dette ene offeret har han for evig gjort alle dem som han helliggjør fullkomne i Guds øyne.
15 Den Hellige Ånd vitner også om at det er slik, for han har sagt:
16 «Slik er den pakten jeg vil slutte med dem i de dager som kommer: Jeg vil skrive mine lover i deres sinn, slik at de alltid skal kjenne min vilje. Og jeg vil skrive min lov i deres hjerte, slik at de vil ønske å lyde den.»
17 Så legger han til: «Jeg vil aldri mer huske deres synder og lovløse handlinger.»
18 Der all synd er tilgitt, er det ikke lenger nødvendig med noe offer.
19 Derfor, kjære brødre, kan vi nå gå rett inn i det aller helligste, der Gud er, på grunn av Jesu blod.
20 Dette er den nye vei som Kristus har åpnet for oss, ved å rive i stykker forhenget. Han har ført oss helt inn til Guds hellighet.
21 Og når vår store øversteprest er herre i Guds hus,
22 så la oss med oppriktige hjerter gå rett inn til Gud selv. Vi stoler fullt ut på at han skal ta imot oss. Hjertet er jo renset for vond samvittighet, og kroppen er badet i rent vann.
23 Nå kan vi se fram til den frelse som Gud har lovt oss. Det er ikke lenger rom for tvil, og vi kan fortelle andre at frelsen er vår. Det er ikke noen tvil om at han vil gjøre det han sier.

LEGG VINN PÅ Å GJØRE DET GODE

24 Som et svar på alt det han har gjort for oss, så la oss være hjelpsomme og vennlige og gjøre godt mot alle.
25 Vi vil være til stede når menigheten samles og ikke holde oss borte slik enkelte har for vane. La oss heller oppmuntre hverandre, for nå nærmer dagen seg raskt.
26 Hvis vi med vitende og vilje synder etter å ha lært sannheten å kjenne, finnes det ingen tilgivelse.
27 Da er det bare én ting i vente: Guds vrede og dom over alle dem som stod ham imot.
28 En mann som nektet å lyde loven som ble gitt ved Moses, ble drept uten barmhjertighet hvis det var to eller tre vitner til hans synd.
29 Tenk da på hvor mye verre straffen vil bli for dem som har trampet Guds Sønns blod under føttene. De har behandlet hans rensende blod som om det var helt alminnelig og uten hellighet, ja, de har ringeaktet og krenket den Hellige Ånd, som bringer Guds nåde til folket.
30 Vi kjenner jo ham som sa: «Meg hører dommen til, jeg skal betale dem igjen.» Han har også sagt: «Herren selv vil ta hånd om disse tingene.»
31 Det er forferdelig å falle i den levende Guds hender.
32 Dere må aldri glemme dagene da dere først lærte om Kristus. Husk at dere fortsatte å følge Herren selv om det betydde lidelse.
33 Enkelte ganger ble dere utledd og slått, og dere tok dere av andre som ble behandlet på samme måte.
34 Dere led med dem som ble kastet i fengsel, og dere gledet dere til og med når alt dere eide ble tatt fra dere. Dere visste jo at dere hadde bedre ting i vente, ? ting som aldri skulle tas fra dere.
35 La ikke troen på Gud dø bort, uansett hva som skjer. Husk på lønnen!
36 Dere må be om mye tålmodighet, slik at dere kan gjøre Guds vilje og vinne det Gud har lovt dere.
37 Hans komme vil ikke bli utsatt så mye lenger.
38 De rettferdige må leve i tro, og stole på ham i alle ting. Om de trekker seg tilbake, vil ikke Gud se på dem med glede.
39 Men vi har aldri vendt Gud ryggen. Nei, vår tro på ham skal en dag gi oss evig frelse.
© 2018 ERF Medien