Hjelp

En Levende Bok

JØDISKE LOVER KAN IKKE FRELSE

1 Å, dere uforstandige galatere! Hva er det for en trollmann som har hypnotisert dere og forgjort dere? Dere så jo meningen med Jesu Kristi død så klart. Han var blitt malt for øynene deres.
2 La meg stille dere dette spørsmålet: Fikk dere den Hellige Ånd fordi dere forsøkte å holde jødisk lov? Selvsagt ikke, for den Hellige Ånd kom over dere først etter at dere hadde hørt om Kristus og trodd at han skulle frelse dere.
3 Er dere da blitt fullstendig gale? Om dere til å begynne med ikke kunne oppnå evig liv ved å lyde loven, hvordan kan dere da tro at dere blir sterkere kristne ved å lyde den nå?
4 Dere har lidd så mye for evangeliet. Har dere tenkt å kaste alt over bord nå? Jeg kan ikke få meg til å tro det!
5 Jeg spør dere igjen: Gir Gud dere den Hellige Ånds kraft og gjør han undergjerninger iblant dere som et resultat av at dere forsøker å lyde loven? Nei, selvsagt ikke. Det er når dere tror på Kristus og stoler helt og fullt på ham at han kan hjelpe.
6 Abraham hadde den samme opplevelsen ? Gud erklærte ham rettferdig fordi han trodde Guds løfter.
7 Dere ser altså at Abrahams virkelige barn er alle de mennesker som i sannhet tror på Gud.
8-9 Og det er noe som er enda viktigere. Skriftene så fram til den tid da Gud ville frelse hedningene fordi de trodde på Jesus. Gud talte til Abraham om dette for lenge siden da han sa: «Jeg vil i hvert folk velsigne dem som tror på meg som du gjør.» Og slik er det! Alle som tror på Kristus, deler den samme velsignelse som Abraham tok imot.
10 De som stoler på at loven skal frelse dem, er under Guds forbannelse. Skriftene peker helt klart på det: «Forbannet er hver den som noen gang bryter en eneste av disse lovene som er skrevet i Guds lovbok.»
11 Konsekvensen av dette blir at ingen kan oppnå noe hos Gud ved å holde loven. Gud har sagt at det bare er ved å tro på ham vi kommer i et rett forhold til ham. Profeten Habakuk sier det slik; «Det mennesket som finner livet, vil finne det ved å tro på Gud.»
12 Lovens vei, som hevder at et menneske blir frelst ved å lyde alle Guds lover uten å feile i noen, er noe helt annet enn troens vei.
13 Men Kristus har kjøpt oss fri fra dommen ved at han tok forbannelsen for våre synder på seg. For det er skrevet i Skriftene: «Enhver som henger på et tre er forbannet» (ettersom Jesus ble hengt på et trekors).

GUDS LØFTER KOM FØRST

14 Nå kan Gud velsigne også hedningene med den samme velsignelse som han lovte Abraham, og vi kan alle ved troen få den Hellige Ånd, som var lovt.
15 Kjære brødre, til og med i dagliglivet er det jo slik at et løfte som er gitt av et menneske til et annet, ikke kan endres når det er skrevet ned og undertegnet. Man kan ikke etterpå bestemme seg for å gjøre noe annet.
16 Nå gav Gud løftet til Abraham og hans barn. Og legg merke til én ting: Det heter ikke at løftene ble gitt til «barn» i flertall. Slik ville det ha vært om Gud hadde tenkt på alle sønnene til Abraham. Men nå står det «barn», og det er Kristus han tenker på.
17 Det jeg prøver å si er følgende: Guds løfte om å frelse ved tro ? og Gud skrev dette løftet ned og undertegnet det ? kunne ikke oppheves eller forandres fire hundre og tretti år senere da Gud gav de ti bud.
18 Hvis arven avhenger av loven, ble den ikke gitt på grunn av løftet. Men det var jo ved et løfte Gud gav arven til Abraham.
19 Hvorfor ble da lovene gitt? De ble lagt til etter at løftet var gitt for å vise menneskene hvor skyldige de er ved å bryte Guds lover. Men dette lovsystemet skulle bare vare til Kristi komme. Han er barnet som Guds løfter er knyttet til. (Det er også en annen forskjell. Gud gav sine lover til engler, for at de skulle gi dem til Moses, som igjen gav dem til folket.)
20 (Men da Gud gav sitt løfte til Abraham, gjorde han det selv, uten engler eller Moses som mellommenn.)
21-22 Er det da slik å forstå at Guds lover og Guds løfter går imot hverandre? Selvsagt ikke! Hvis vi kunne bli frelst ved loven hadde det ikke vært nødvendig for Gud å gi oss en annen måte å komme ut av syndens grep på ? for Skriftene sier at vi alle er syndens fanger. Den eneste måten å komme seg ut på, er ved å tro på Jesus Kristus. Veien ligger åpen for alle som tror på ham.
23 Inntil Kristus kom, ble vi voktet av loven, holdt i en beskyttende varetekt, så å si, inntil vi kunne tro på den kommende frelser.
24 La meg si det på en annen måte. De jødiske lovene var vår lærer og fører til Kristus kom for ved tro å gi oss en rett stilling hos Gud.
25 Men nå da Kristus er kommet, trenger vi ikke disse lovene lenger.
26 For nå er vi alle Guds barn ved troen på Jesus Kristus,
27 og vi som er blitt døpt til Kristus, er omsluttet av ham.
28 Vi er ikke lenger jøder eller grekere eller slaver eller frie mennesker. Vi er ikke engang bare menn og kvinner, men vi er alle kristne mennesker. Vi er ett i Kristus Jesus.
29 Og nå da vi hører Kristus til, er vi Abrahams sanne etterkommere, og alle Guds løfter tilhører oss.
© 2017 ERF Medien