Help

En Levende Bok

1 Da tallet på de troende vokste så raskt, ble det misnøye. De som bare talte gresk, klaget over at deres enker ble tilsidesatt, at de ikke fikk den maten de skulle ha ved den daglige utdelingen.
2 De tolv sammenkalte da til et møte for alle de troende.«Vi burde bruke tiden til å forkynne, ikke stå for matutdeling,» sa de.
3 «Kjære brødre, velg nå ut sju menn som er kloke og fylt med den Hellige Ånd, slike som har godt ord på seg blant alle. Så setter vi dem til å skjøtte dette vervet.
4 Dermed kan vi bruke mer tid til bønn, forkynnelse og undervisning.»
5 Dette hørtes fornuftig ut for hele menigheten, og de valgte følgende: Stefanus (en mann som på en spesiell måte var fylt av tro og den Hellige Ånd), Filip, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas og Nikolaus fra Antiokia (en hedning som var omvendt til den jødiske tro og som nå var blitt en kristen).
6 Disse sju ble stilt fram for apostlene, som bad for dem og la sine hender på dem.
7 Guds budskap ble forkynt i stadig videre omkrets, og tallet på disipler økte veldig i Jerusalem. Mange av de jødiske prestene ble også omvendt.
8 Stefanus, mannen som var så fylt med tro og den Hellige Ånds kraft, gjorde store undergjerninger blant folket.
9 En dag var det noen menn fra den jødiske sekten «De frigitte» som begynte å diskutere med Stefanus. De fikk snart tilslutning av jøder fra Kyrene, Aleksandria i Egypt og de tyrkiske provinsene Kilikia og Asia.
10 Men ingen av dem var i stand til å stå seg mot Stefanus' visdom og ånd.
11 Da kom de med noen menn som løy på ham. De hevdet at de hadde hørt Stefanus forbanne Moses, ja, til og med Gud.

STEFANUS BLIR ARRESTERT

12 Denne anklagen førte til at folk ble rasende på Stefanus, og de jødiske lederne arresterte ham og førte ham til rådet.
13 De falske vitnene talte imot Stefanus og sa at han stadig prekte mot templet og Moseloven.
14 «Vi har hørt ham si at denne mannen, Jesus fra Nasaret, skal ødelegge templet og forkaste alle lovene til Moses,» hevdet de.
15 Da dette ble sagt, så alle i rådssalen at ansiktet til Stefanus strålte som på en engel!
© 2018 ERF Medien