Hjelp

En Levende Bok

PINSEDAGEN

1 Det var nå gått sju uker siden Jesu død og oppstandelse, og pinsedagen kom. Da de troende møttes denne dagen,
2 hørtes plutselig en lyd som av et veldig stormvær fra himmelen. Det fylte huset der de møttes.
3 Noe som lignet ildtunger kom til syne og satte seg på hodene deres.
4 Alle som var til stede, ble fylt med den Hellige Ånd og begynte å tale i språk som de ikke kjente. Det var den Hellige Ånd som gav dem denne evnen.
5 Mange gudfryktige jøder var i Jerusalem denne dagen. De var kommet fra mange land for å delta i den religiøse feiringen.
6 Da de hørte den veldige lyden fra himmelen, kom en stor flokk løpende for å se hva dette var. De ble forskrekket da de hørte at disiplene talte deres eget språk.
7 «Hvordan kan dette gå til?» utbrøt de. «Disse er jo alle fra Galilea,
8 og likevel hører vi at de taler språkene fra landene der vi ble født!
9 Her er vi ? partere, medere, elamitter, folk fra Mesopotamia, Judea, Kappadokia, Pontus, Asia,
10 Frygia, Pamfylia, Egypt, de kyrenske språkområdene i Libya, besøkende fra Rom ? både jøder og slike som er omvendte til jødedommen ?
11 kretere og arabere. Vi hører alle at disse menneskene forteller om Guds mektige undergjerninger på våre egne språk!»
12 Alle stod der forundret og overveldet. «Hva kan dette bety?» spurte de hverandre.
13 Noen i flokken spottet. «De er fulle, det er saken!» lo de.
14 Da trådte Peter fram sammen med de elleve apostlene og ropte ut til dem som var samlet: «Hør, alle sammen, dere besøkende og dere som bor i Jerusalem!
15 Noen av dere sier at disse menneskene er fulle. Det er ikke sant. Det er altfor tidlig på dagen til det. Folk drikker seg ikke fulle klokken ni om morgenen!
16 Nei! Det dere ser ble forutsagt for århundrer siden av profeten Joel ?
17 'I de siste dager,' sier Gud, 'vil jeg utøse min Hellige Ånd over hele menneskeheten. Deres sønner og døtre skal profetere. Deres unge menn skal se syner, og deres gamle skal drømme drømmer.
18 Ja, den Hellige Ånd skal komme over alle mine tjenere, menn og kvinner, på samme måte.
19 Jeg vil sørge for at det skjer underlige tegn i himmelen og på jorden ? blod og ild og skyer av røk.
20 Solen skal bli svart og månen blodrød før den veldige Herrens dag kommer.
21 Men hver den som ber om nåde fra Herren, skal bli frelst.'
22 Å, dere Israels menn, hør! Gud har utpekt Jesus fra Nasaret ved å gjøre mektige undergjerninger gjennom ham.
23 Han ble utlevert til dere slik Gud hadde bestemt. Med hjelp av romerne naglet dere ham til korset og drepte ham.
24 Så løste Gud ham fra dødens redsler og førte ham tilbake til livet igjen. Døden kunne ikke holde på denne mannen.
25 Kong David sa om ham:'Jeg vet at Herren alltid er med meg. Han hjelper meg, Guds mektige kraft støtter meg.
26 Det er ikke til å undre seg over at mitt hjerte er fylt med glede og min tunge roper hans pris! For jeg vet at alt skal bli vel med meg i døden.
27 Du skal ikke forlate min sjel i dødsriket eller la din hellige Sønns legeme gå til grunne.
28 Du vil gi meg tilbake til livet og gi meg underfull glede for ditt åsyn.'
29 Kjære brødre! David talte ikke om seg selv da han sa disse ordene som jeg nå har sitert! Han døde og ble begravet, og hans grav er fremdeles iblant oss.
30 Men han var profet og visste at Gud hadde lovet at en av Davids egne etterkommere skulle (være Messias og) sitte på Davids trone.
31 David så langt inn i framtiden og forutsa Messias' oppstandelse. Han sa at Messias' sjel ikke skulle bli værende i dødsriket, og at hans legeme ikke skulle gå til grunne.
32 David talte om Jesus, og vi er alle vitner om at Jesus stod opp fra de døde.
33 Nå sitter han på tronen og har den høyeste ære i himmelen. Nøyaktig som det ble lovt har Faderen sendt den Hellige Ånd. Dere ser selv resultatet av det.
34 (Nei, David talte ikke om seg selv da han sa disse ordene.) Han steg aldri opp til himmelen. Hør hva David sier i Skriftene: 'Gud talte til min Herre, Messias, og sa til ham: Sitt her ved siden av meg.
35 Jeg vil legge alle dine fiender som en skammel for dine føtter.'»
36 «Derfor sier jeg klart til alle i Israel,» fortsatte Peter, «Gud har gjort den Jesus som dere korsfestet til Messias.»
37 Peters ord stakk dem i hjertet, og de sa til ham og de andre apostlene: «Brødre, hva skal vi gjøre?»
38 Peter svarte: «Hver enkelt av dere må vende seg bort fra synden, omvende seg til Gud og bli døpt i Jesu Kristi navn. Da skal dere få den Hellige Ånd.
39 Løftet om den Hellige Ånd gjelder jo både dere og barna deres, ? også dem som bor i andre land.»
40 Så holdt Peter en lang preken og fortalte dem om Jesus. Han la alle sine tilhørere sterkt på hjertet at de skulle vende seg fra det onde.
41 De som trodde på Peter, ble døpt ? om lag tre tusen i alt.
42 De sluttet seg til de andre troende og gikk regelmessig til apostlenes undervisningstimer. De brøt brødet sammen, slik Jesus hadde sagt, og bad mye.
43 Det hvilte en sterk ærefrykt over dem alle, og apostlene gjorde mange undergjerninger.
44 Alle de troende møttes stadig og delte alt med hverandre.
45 De solgte sine eiendommer og delte med dem som var i nød.
46 De tilbad regelmessig i templet, møttes i små grupper i hjemmene og spiste sammen med stor glede og takknemlighet,
47 mens de priste Gud. Hele byen var vennlig innstilt til dem, og hver dag la Gud nye til menigheten.
© 2017 ERF Medien