Help

En Levende Bok

1 I menigheten i Antiokia var det flere profeter og lærere; Barnabas, Simeon med tilnavnet Niger, Lukius fra Kyrene, Manaen, pleiebroren til Herodes og Saulus.
2 En dag de holdt gudstjeneste og fastet, sa den Hellige Ånd: «Ta ut Barnabas og Saulus til den spesielle tjenesten jeg har for dem.»
3 Etter enda mer faste og bønn, la mennene sine hender på den ? og sendte dem av sted.
4 Ledet av den Hellige Ånd drog de til Seleukia og seilte så til Kypros.
5 Der, i byen Salamis, gikk de til den jødiske synagogen og prekte. Johannes Markus var med dem som hjelper.
6-7 Etter dette prekte de i by etter by over hele øya til de endelig kom til Pafos. Der møtte de en jødisk trollmann, en falsk profet som het Barjesus. Han hadde slått seg ned hos guvernøren, Sergius Paulus, en mann med stor innsikt og forståelse. Guvernøren inviterte Barnabas og Saulus til å besøke ham, for han ønsket å høre det budskapet de hadde fra Gud.
8 Men trollmannen, Elymas (navnet hans på gresk), la seg imellom og bad guvernøren at han ikke måtte høre på det Saulus og Barnabas sa. Han forsøkte å hindre ham i å tro på Herren.
9 Da så Saulus, som er best kjent under navnet Paulus, skarpt på trollmannen, og fylt med den Hellige Ånd sa han:
10 «Du djevelens sønn, full av alt slags lureri og ondskap, fiende av alt som er godt. Skal du aldri slutte å stå Gud imot?
11 Nå har Gud lagt sin straffende hånd på deg, og du skal bli slått med blindhet for en tid.»Øyeblikkelig falt tåke og mørke over trollmannen, og han begynte å gå rundt og tigge noen om at de skulle ta ham ved hånden og lede ham.
12 Da guvernøren så det som skjedde, trodde han, og han ble meget forundret over kraften i Guds budskap.

PAULUS DRAR TIL TYRKIA

13 Paulus og de som var med ham, forlot nå Pafos for å dra til Tyrkia. De la til land i havnebyen Perge. Her forlot Johannes dem og vendte tilbake til Jerusalem.
14 Men Barnabas og Paulus fortsatte til Antiokia, en by i provinsen Pisidia.På sabbatsdagen gikk de inn i synagogen for å være med i gudstjenesten.
15 Etter den vanlige opplesningen fra Mosebøkene og profetene, sa de som ledet gudstjenesten til dem: «Brødre, hvis dere har et ord til formaning for folket, så tal til dem nå.»
16 Paulus reiste seg, gav et tegn med hånden og sa: «Israels menn og alle andre som frykter Gud, ? hør på meg!
17 Israels Gud ledet folket vårt ut fra slaveriet i Egypt på en underfull måte.
18 Han tok seg av dem da de i førti år vandret rundt i ørkenen.
19-20 Gud utryddet sju folkeslag i Kanaan og lot stamfedrene våre overta landet. I 450 år hersket dommerne i Israel, ? etter dette overtok profeten Samuel.
21 Da bad folket om en konge, og Gud gav dem Saul, ? en mann fra Benjamins stamme. Han regjerte i førti år.
22 Men Saul ble avsatt av Gud, og David ble den nye kongen i Israel. Han fikk et godt vitnesbyrd av Gud: 'David er en mann etter mitt hjerte. Han skal utføre alt det jeg vil.'
23 Israels frelser skal komme fra Davids slekt, og han skal hete Jesus.
24 Før han kom hadde døperen Johannes bedt folket vende seg bort fra synden og følge de budene Gud hadde gitt dem.
25 Da Johannes hadde fullført oppgaven sin, spurte han: 'Tror dere virkelig at jeg er Messias? Nei, dere tar feil. Men han kommer snart. Og jeg er lite verdt i forhold til ham.'
26 Brødre, ? både dere som er barn av Abraham og alle dere andre som tror på Gud ? dette løftet er til oss.
27 De som bor i Jerusalem, skjønte ikke hvem Jesus var, selv om de hadde hørt profetens ord hver eneste sabbat. Derfor drepte de ham. Men dermed oppfylte de også det som var skrevet.
28 De kunne ikke finne noen grunn til å henrette Jesus, men likevel bad de Pilatus om å gjøre det.
29 Da de hadde gjort alt det profetene hadde skrevet om ham, tok de Jesus ned av korset og la ham i en grav.
30 Men Gud førte ham tilbake til livet igjen.
31 Jesus ble sett av mange av dem som hadde fulgt ham til Jerusalem. De har selv fortalt det videre til mange mennesker.
32-33 Nå er Barnabas og jeg her for å fortelle det til dere. Det løftet Gud gav fedrene våre er gått i oppfyllelse. Gud reiste Jesus opp fra de døde.Det står i en salme:Du er min sønn,jeg har født deg i dag.
34 Gud hadde lovt å vekke Jesus til live igjen, og han skulle aldri mer dø. Det står også i Skriftene: Jeg vil oppfylle de hellige løftene jeg gav til David.
35 I en annen salme forklarer han dette nærmere. Der står det slik: Gud vil ikke la sin hellige gå til grunne.
36 Dette gjelder ikke David. Han tjente Gud så lenge han levde. Da han døde, ble han gravlagt, og kroppen hans gikk til grunne på samme måte som alle andre.
37 Nei, dette gjelder en annen. Han ble ført tilbake til livet og skulle aldri mer bli ødelagt av dødskreftene.
38 Brødre, ? det er denne Jesus som kan gi tilgivelse for syndene deres.
39 Alle som tror på ham får tilgivelse og blir regnet som rettferdige. Moseloven kunne ikke frikjenne dere, men det kan Jesus.
40 Nå må dere være forsiktige så ikke profetordene blir oppfylt på dere:
41 'Dere som er så fulle av forakt skal undre dere og bli til intet. Jeg skal gjøre ting som dere ikke ville tro om det ble fortalt til dere'.»
42 Da folket forlot synagogen, bad de Paulus at han måtte komme igjen og tale til dem neste uke også.
43 Mange jøder og gudfryktige hedninger fulgte etter Paulus og Barnabas nedover gaten. De to mennene bad dem ta imot den nåde som Gud tilbød dem.
44 Uken etter kom nesten hele byen for å høre dem forkynne.
45 Men da de jødiske lederne så alt folket, ble de misunnelige. De spottet og talte imot alt det som Paulus sa.
46 Da talte Paulus og Barnabas rett ut: «Det var nødvendig at dette budskapet først ble gitt til dere jøder, men ettersom dere har forkastet det og vist dere uverdige til det evige liv ? så vil vi tilby det til hedningene.
47 For det var dette Herren befalte da han sa: 'Jeg har gjort deg til et lys for hedningene, for å lede dem fra jordens ytterste ender til min frelse'.»
48 Da hedningene hørte dette, ble de meget glade og frydet seg over det Paulus hadde sagt. Så mange som var bestemt til evig liv, kom til troen.
49 Guds budskap spredte seg utover hele området.
50 Jødene fikk nå hisset opp en del av de fornemme kvinnene i byen, ? og også noen av de ledende blant mennene. Paulus og Barnabas ble jaget ut av byen.
51 De ristet støvet av føttene og drog videre til Ikonium.
52 Men alle som hadde tatt imot troen, ble fylt av den Hellige Ånd og stor glede.
© 2018 ERF Medien