Help

En Levende Bok

1 Og dere skulle følge mitt eksempel, slik som jeg følger Kristi eksempel.

KVINNENS PLASS

2 Kjære brødre, jeg er så glad at dere har husket og gjort alt jeg lærte dere.
3 Men det er en ting jeg vil minne dere om: En kvinne er ansvarlig overfor sin mann, hennes mann er ansvarlig for Kristus, og Kristus er ansvarlig for Gud.
4 Dette er grunnen til at en mann som tildekker hodet sitt mens han ber eller forkynner, vanærer Kristus.
5 Og det er grunnen til at en kvinne som ber eller profeterer offentlig uten å dekke til hodet, vanærer mannen sin. (Hodeplagget er tegn på at hun underordner seg sin egen mann.)
6 Ja, hvis hun nekter å ha noe på hodet, burde hun klippe av seg alt håret. Hvis det er en skam for en kvinne å gå med raket hode, burde hun også dekke seg til.
7 Men en mann skal ikke ha noe på hodet (når han tilber, for det å dekke til hodet er et tegn på at han underordner seg mennesker.)Guds ære er mannen skapt i hans bilde, og mannens ære er kvinnen.
8 Den første mann kom ikke fra kvinnen, men den første kvinne kom fra mannen.
9 Og Adam, den første mann, ble ikke skapt for Evas skyld, men Eva ble skapt for Adam.
10 En kvinne skal derfor bære et dekke på hodet som tegn på at hun er underordnet mannen, noe som alle englene legger merke til og gleder seg over.
11 Men husk at i Guds plan trenger menn og kvinner hverandre, og de er likestillet i sitt forhold til Gud.
12 For selv om den første kvinnen kom fra mannen, så er alle menn siden født av kvinner, og både menn og kvinner kommer fra Gud, som er deres skaper.
13 Hva mener dere selv om dette? Er det rett at en kvinne ber offentlig uten å tildekke hodet?
14-15 Lærer ikke naturen selv oss at kvinnens hode skal være tildekket? For kvinner er stolte av sitt lange hår, mens en mann med langt hår nærmest blir vanæret av det.
16 Hvis noen ønsker å lage strid om dette, så er alt jeg kan si at vi aldri lærer noe annet enn at en kvinne skal bære et dekke på hodet når hun profeterer eller ber offentlig i menigheten. Alle menighetene har det samme syn på dette.
17 Det neste jeg skriver til dere om, gjelder noe annet, og dette kan jeg ikke rose dere for. Det virker som om det gjøres mer skade enn gagn når dere møtes til nattverd.
18 Alle forteller meg om diskusjonene i disse møtene, og om den splittelsen som er under utvikling hos dere. Det må være noe i dette.
19 Jeg antar dere mener det er nødvendig, slik at dere som alltid har rett kan bli kjent og æret!

NATTVERDEN

20 Når dere kommer sammen for å spise, er det ikke Herrens nattverd dere spiser,
21 men deres egen. Det er blitt meg fortalt at alle sluker den maten de kan få tak i uten å dele med andre. Noen får for lite mat og må gå sultne hjem, mens andre får for mye å drikke og blir fulle.
22 Er dette virkelig sant? Kan dere ikke spise og drikke hjemme, så dere unngår å vanære menigheten og føre skam over dem som er fattige og som ikke kan ta med seg mat? Jeg må si dette, og jeg kan slett ikke rose dere når det gjelder disse tingene.
23 For dette er hva Herren selv sa om sitt bord, og jeg har talt til dere om det før: I den natt da Judas forrådte ham, tok den Herre Jesus et brød.
24 Da han hadde takket Gud, brøt han det, gav det til disiplene sine og sa: «Ta dette og spis det. Dette er mitt legeme, som er gitt for dere. Gjør dette til minne om meg.»
25 På samme måte tok han vinbegeret etter aftensmåltidet og sa: «Dette begeret er den nye pakt mellom Gud og dere. Den er blitt opprettet og satt i kraft ved mitt blod. Gjør dette til minne om meg.»
26 For hver gang dere spiser dette brødet og drikker av denne vinen, forkynner dere budskapet om Herrens død. Gjør dette til han kommer igjen.
27 Hvis noen spiser dette brød og drikker av dette Herrens beger på en uverdig måte, så er han skyldig i synd mot Herrens legeme og blod.
28 Derfor skal et menneske granske seg selv nøye før han spiser av brødet og drikker av begeret.
29 Hvis han spiser brødet og drikker av begeret på uverdig måte og ikke tenker på Kristi legeme og hva det betyr, spiser og drikker han Guds dom over seg. Da er han lettsindig overfor Kristi død.
30 Dette er nok grunnen til at så mange av dere er svake og syke. Noen er til og med døde.
31 Men hvis dere gransker dere selv nøye før dere spiser, behøver dere ikke å bli dømt eller straffet.
32 Når vi dømmes og straffes av Herren, er det for at vi ikke skal fordømmes sammen med resten av verden.
33 Derfor, kjære brødre, når dere samles til Herrens nattverd ? brødsbrytelsen ? så vent på hverandre.
34 Hvis noen virkelig er sulten, bør han spise hjemme, slik at han ikke fører straff over seg selv når dere samles.De andre sakene kommer jeg til å samtale med dere om når jeg kommer.
© 2018 ERF Medien