Súgó

IBS-fordítás (Új Károli)

1  Dávid siggajonja, a melyet az Úrhoz énekelt a Benjáminita Kús beszéde miatt.
2  Én Uram Istenem, benned bízom; oltalmazz meg engem minden üldözõmtõl, és szabadíts meg engem,
3  Hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító.
4  Én Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben.
5  Ha gonoszszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet:
6  [Akkor] ellenség üldözze lelkemet s érje el és tapodja földre az én életemet, és sujtsa porba az én dicsõségemet. Szela.
7  Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen; serkenj fel mellettem, te, a ki parancsoltál ítéletet!
8  És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettök térj vissza a magasságba.
9  Az Úr ítéli meg a népeket. Bírálj meg engem Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint!
10  Szünjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága és erõsítsd meg az igazat; mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket.
11  Az én paizsom az Istennél van, a ki megszabadítja az igazszívûeket.
12  Isten igaz biró; és olyan Isten, a ki mindennap haragszik.
13  Ha meg nem tér a [gonosz,] kardját élesíti, kézívét felvonja és felkészíti azt.
14  Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait.
15  Ímé, álnoksággal vajúdik [a gonosz], hamisságot fogan és hazugságot szül.
16  Gödröt ás és mélyre vájja azt; de beleesik a verembe, a mit csinált.
17  Forduljon vissza fejére az, a mit elkövetett, és szálljon feje tetejére az õ erõszakossága.
18  Dicsérem az Urat az õ igazsága szerint, és éneklek a felséges Úr nevének.
© 2018 ERF Medien