Súgó

IBS-fordítás (Új Károli)

1  Az éneklõmesternek; Dávid zsoltára.
2  Az egek beszélik Isten dicsõségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat.
3  Nap napnak mond beszédet; éj éjnek ad jelentést.
4  Nem [olyan] szó, sem [olyan] beszéd, a melynek hangja nem hallható:
5  Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az õ mondásuk. A napnak csinált bennök sátort.
6  Olyan ez, mint egy võlegény, a ki az õ ágyasházából jön ki; örvend, mint egy hõs, hogy futhatja a pályát.
7  Kijövetele az ég [egyik] szélétõl s forgása a [másik] széléig; és nincs semmi, a mi elrejtõzhetnék hevétõl.
8  Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket; az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcscsé teszi az együgyût.
9  Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet; az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket.
10  Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké; az Úrnak ítéletei változhatatlanok s mindenestõl fogva igazságosak.
11  Kivánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is; és édesebbek a méznél, még a színméznél is.
12  Szolgádat is intik azok; a ki megtartja azokat, nagy jutalma van.
13  Ki veheti észre a tévedéseket? Titkos bûnöktõl tisztíts meg engemet.
14  Tartsd távol a te szolgádat a szándékosoktól; ne uralkodjanak rajtam; akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek, sok vétektõl.
15  Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai elõtted, legyenek, oh Uram, kõsziklám és megváltóm.
© 2018 ERF Medien