Súgó

IBS-fordítás (Új Károli)

1  Szeretem az Urat, mert meghallgatja esedezéseim szavát.
2  Mert az õ fülét felém fordítja, azért segítségül hívom õt egész életemben.
3  Körülvettek engem a halál kötelei, és a pokol szorongattatásai támadtak meg engem; nyomorúságba és ínségbe jutottam.
4  És az Úrnak nevét segítségül hívám: Kérlek Uram, szabadítsd meg az én lelkemet!
5  Az Úr kegyelmes és igaz, és a mi Istenünk irgalmas.
6  Az Úr megõrzi az alázatosokat; én ügyefogyott voltam és megszabadított engem.
7  Térj meg én lelkem a te nyugodalmadba, mert az Úr jól tett teveled.
8  Minthogy megszabadítottad lelkemet a haláltól, szemeimet a könyhullatástól [és] lábamat az eséstõl:
9  Az Úr orczája elõtt fogok járni az élõknek földén.
10  Hittem, azért szóltam; [noha] igen megaláztatott valék.
11  Csüggedezésemben ezt mondtam én: Minden ember hazug.
12  Mivel fizessek az Úrnak minden hozzám való jótéteményéért?
13  A szabadulásért való poharat felemelem, és az Úrnak nevét hívom segítségül.
14  Az Úr iránt való fogadásaimat megadom az õ egész népe elõtt.
15  Az Úr szemei elõtt drága az õ kegyeseinek halála.
16  Uram! én bizonyára a te szolgád vagyok; szolgád vagyok én, a te szolgáló leányodnak fia, te oldoztad ki az én köteleimet.
17  Néked áldozom hálaadásnak áldozatával, és az Úr nevét hívom segítségül.
18  Az Úr iránt való fogadásaimat megadom az õ egész népe elõtt,
19  Az Úr házának tornáczaiban, te benned, oh Jeruzsálem! Dicsérjétek az Urat!
© 2018 ERF Medien