Súgó

IBS-fordítás (Új Károli)

1  Az éneklõmesternek, Dávidé; zsoltár. &Én dicséretemnek Istene, ne hallgass!
2  Mert a gonosznak szája és az álnokságnak szája felnyilt ellenem, hazug nyelvvel beszélnek én velem.
3  És körülvesznek engem gyûlölséges beszédekkel, és ostromolnak engem ok nélkül.
4  Szeretetemért ellenkeznek velem, én pedig imádkozom.
5  Roszszal fizetnek nékem a jóért, és gyûlölséggel az én szeretetemért.
6  Állíts fölibe gonoszt, és vádló álljon az õ jobb keze felõl.
7  Mikor törvénykezik, mint gonosz jõjjön ki; még az imádsága is bûnné legyen.
8  Életének napjai kevesek legyenek, és a hivatalát más foglalja el.
9  Fiai legyenek árvákká, a felesége pedig özvegygyé.
10  És bujdossanak az õ fiai és kolduljanak, és elpusztult helyeiktõl távol keressenek [eledelt.]
11  Foglalja le minden jószágát az uzsorás, és idegenek ragadozzák el szerzeményét.
12  Ne legyen néki, a ki kegyelmet mutasson [iránta,] és ne legyen, a ki könyörüljön az õ árváin!
13  Veszszen ki az õ maradéka; a második nemzedékben töröltessék el a nevök!
14  Atyáinak álnoksága emlékezetben legyen az Úr elõtt, és anyjának bûne el ne töröltessék!
15  Mindenkor az Úr elõtt legyenek, és emlékezetök is veszszen ki e földrõl,
16  A miatt, hogy nem gondolt arra, hogy kegyelmet gyakoroljon és üldözte a szegény és nyomorult embert, és a megkeseredett szívût, hogy megölje.
17  Mivelhogy szerette az átkot, azért érte el õt; és mivel nem volt kedve az áldáshoz, azért távozék az el õ tõle.
18  Úgy öltözte fel az átkot, mint a ruháját, azért ment beléje, mint a víz, és az õ csontjaiba, mint az olaj.
19  Legyen az néki palástul, a melybe beburkolódzik, és övül, a melylyel mindenkor övezze magát.
20  Ez legyen jutalmok az Úrtól az én vádolóimnak, és a kik rosszat beszélnek az én lelkemre.
21  De te, én Uram, Istenem, bánj velem a te nevedért; mivelhogy jó a te kegyelmed, szabadíts meg engem!
22  Mert szegény és nyomorult vagyok én, még a szívem is megsebesíttetett én bennem.
23  Úgy hanyatlom el, mint az árnyék az õ megnyúlásakor; ide s tova hányattatom, mint a sáska.
24  Térdeim tántorognak az éhségtõl, és testem megfogyatkozott a kövérségtõl.
25  Sõt gyalázatossá lettem elõttök; ha látnak engem, fejöket csóválják.
26  Segíts meg engem, Uram Isten; szabadíts meg engem a te kegyelmed szerint!
27  Hadd tudják meg, hogy a te kezed [munkája] ez, hogy te cselekedted ezt, Uram!
28  Átkozzanak õk, de te áldj meg! Feltámadnak, de szégyenüljenek meg és örvendezzen a te szolgád.
29  Öltözzenek az én vádlóim gyalázatba, és burkolózzanak szégyenökbe, mint egy köpenybe!
30  Hálát adok az Úrnak felettébb az én számmal, és dicsérem õt a sokaság közepette!
31  Mert jobb keze felõl áll a szegénynek, hogy megszabadítsa azoktól, a kik elítélik annak lelkét.
© 2017 ERF Medien