Súgó

IBS-fordítás (Új Károli)

1  És lõn Józsué halála után, hogy megkérdék az Izráel fiai az Urat,
2  És monda az Úr: Júda menjen! Ímé az õ kezébe adtam [azt] a földet.
3  Ekkor monda Júda az õ atyjafiának Simeonnak: Jer velem együtt a nékem
4  És felméne Júda, és kezökbe adá az Úr a Kananeust és a Perizeust, és
5  És találák Adonibézeket Bézekben, és hadakozának õ ellene, és megverék a
6  És megfutamodott Adonibézek, de ûzõbe vevék, és elfogván õt, elvágták
7  Ekkor monda Adonibézek: Hetven király szedeget vala asztalom alatt, a
8  Azután Jeruzsálem ellen hadakoztak a Júda fiai, és elfoglalván azt,
9  Azután pedig alámenének a Júda fiai, hogy harczoljanak a hegységen, a
10  És elment Júda a Hebronban lakó Kananeus ellen, - Hebron neve azelõtt
11  Onnan pedig méne Debir lakói ellen. Debir neve pedig azelõtt Kirjáth-
12  És monda Káleb: A ki Kirjáth-Széfert megveri és elfoglalja, annak
13  És elfoglalá azt Othniel, Kénáz fia, Káleb öcscse, és néki adá Akszát,
14  És lõn, hogy a mikor eljöve az, biztatá õt, hogy kérjen mezõt az õ
15  Õ pedig monda néki: Adj áldást nékem: mert déli vidékre helyheztettél
16  És Keneusnak, a Mózes ipának fiai is felmentek a pálmák
17  És elment Júda az õ atyjafiával, Simeonnal, és megverék a Czéfátban lakó
18  Azután elfoglalta Júda Gázát és annak határát, Askelont és annak
19  Vala pedig az Úr Júdával, és kiûzé a hegység [lakóit]; de a völgy lakóit
20  És Kálebnek adták Hebront, a mint meghagyta volt Mózes, és kiûzé onnan Anák három fiát.
21  De a Jebuzeust, Jeruzsálemnek lakóját nem ûzték el a Benjámin fiai, és
22  És felméne a József háza is, Béthel ellen, és az Úr volt õ vele.
23  És kikémlelteté a József háza Béthelt. A város neve pedig régenten Lúz
24  És látának a kémek egy férfiút, a ki a városból jött vala, és mondának
25  És mikor ez megmutatta nékik a város bejárását, a várost fegyver élére
26  És elment az a férfiú a Khitteusok földére, és várost épített, és
27  És nem ûzte el Manassé [a lakosokat] sem Béthseánból
28  És mikor Izráel megerõsödött, adófizetõjévé tette a Kananeust; de elûzni
29  És Efraim sem ûzte ki a Kananeust, a ki Gézerben lakott;
30  Zebulon sem ûzte el sem Kitron lakosait, sem Nahalólnak lakóit, hanem
31  Áser sem ûzte el sem Akkó, sem Sidon, sem Akhláb, sem Akzib, sem Helba,
32  És ott lakott Áser a Kananeusok, a föld lakói között, mert nem ûzte el
33  Nafthali sem ûzte el sem Béth-Semes lakosait, sem Béth-Anath lakóit,
34  Az Emoreusok pedig felszorították a Dán fiait a hegységbe, mert nem
35  És az Emoreusoknak tetszett ott lakni a Héresz hegységen, Ajalonban és
36  Az Emoreusok határa pedig az Akrabbim hágójától és Sélától fölfelé volt.
© 2019 ERF Medien