Súgó

Hungarian

A keresztyén hit nem személyválogató

1 Atyámfiai, ne legyen személyválogatás a ti hitetekben, amelyet a dicsőség Urába, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetettetek.
2 Mert ha a ti gyülekezetetekbe bemegy egy aranygyűrűs férfi, fényes ruhában, és bemegy egy szegény is kopott ruhában
3 és rátekintetek arra, akin a fényes ruha van, és azt mondjátok neki: ,,Te ülj ide szépen.'' A szegénynek pedig azt mondjátok: ,,Te állj ott, vagy ülj ide az én zsámolyomhoz'',
4 nem mondtok-e ellen magatoknak, és nem lettetek-e gonosz gondolkodású bírákká?
5 Halljátok csak, szeretett atyámfiai: vajon nem Isten választotta-e ki e világ szegényeit, hogy gazdagok legyenek a hitben, és örökösei legyenek annak az országnak, amelyet Isten ígért az őt szeretőknek?
6 De ti megszégyenítettétek a szegényt. Vajon nem a gazdagok hatalmaskodnak-e rajtatok, és nem ők hurcolnak-e titeket a törvény elé?
7 Nem ők káromolják-e azt a szép nevet, amelyről titeket elneveztek?
8 Ha ellenben megtartjátok a királyi törvényt az Írás szerint: ,,Szeresd felebarátodat, mint magadat!'' jól cselekedtek.
9 De ha személyválogatók vagytok, vétkeztek, és a törvény, mint törvényszegőket elítél.
10 Mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az valamennyi ellen vétkezett.
11 Mert aki ezt mondta: ,,Ne paráználkodj!'' ezt is mondta: ,,Ne ölj!'' És ha nem paráználkodsz, de ölsz, törvényszegővé lettél.
12 Úgy szóljatok, és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye fog megítélni.
13 Mert az ítélet irgalmatlan ahhoz, aki nem cselekszik irgalmasságot, és az irgalmasság diadalmaskodik az ítéleten.

A cselekedetek és a hit

14 Mit használ, atyámfiai, ha valaki azt mondja, hogy van hite, cselekedetei pedig nincsenek? Vajon megtartja-e őt a hit?
15 Ha pedig az atyafiaknak, férfiaknak vagy nőknek nincs ruhája, és szükséget szenvednek a mindennapi élelemben,
16 és azt mondja nekik valaki közületek: ,,Menjetek el békességgel, melegedjetek meg és lakjatok jól!'' De nem adjátok meg nekik, amikre szükségük van, mit használ az?
17 Ugyanígy a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában.
18 Viszont mondhatja valaki: neked hited van, nekem pedig cselekedeteim vannak. Mutasd meg nekem a te hitedet a te cselekedeteidből, és én is meg fogom mutatni neked az én cselekedeteimből az én hitemet
19 Te hiszed, hogy egy az Isten? Jól teszed. Az ördögök is hiszik és rettegnek.
20 Akarod-e hát tudni, te oktalan ember, hogy a hit cselekedetek nélkül halott?
21 Ábrahám, a mi atyánk nem cselekedetekből igazult-e meg, amikor fiát, Izsákot felajánlotta az oltárra?
22 Látod, hogy hite együtt munkálkodott cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljessé a hite.
23 És beteljesedett az Írás, amely ezt mondja: Hitt pedig Ábrahám az Istennek, s ez megigazulására szolgált, és Isten barátjának neveztetett.
24 Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember és nem csupán hitből.
25 Hasonlóképpen a parázna Ráháb, nem cselekedetekből igazult-e meg, amikor a követeket házába fogadta, és más úton bocsátotta el őket?
26 Mert ahogyan halott a test lélek nélkül, úgy halott a hit is cselekedetek nélkül.
© 2018 ERF Medien