Help

Het Boek

1 Een verstandige zoon luistert aandachtig naar zijn vaders lessen, maar een spotter slaat bestraffing in de wind.
2 Van wijze en vrome woorden zal ieder het goede gebruiken, maar trouwelozen staat geweld te wachten.
3 Wie zijn tong bedwingt, behoudt zijn leven; maar lichtvaardig spreken wordt bestraft.
4 De luiaard is wel begerig, maar krijgt niets; een vlijtig mens kent echter overvloed.
5 De rechtvaardige mens haat leugens, maar de goddeloze maakt zich gehaat en zet zichzelf voor schut.
6 De gerechtigheid beschermt wie oprecht leven, maar zondaren komt hun goddeloosheid duur te staan.
7 Er zijn mensen die zich rijk voordoen, maar in werkelijkheid niets hebben; anderen gedragen zich als armen, maar zijn in werkelijkheid rijk.
8 Het losgeld voor een welgestelde is zijn rijkdom; een arme kent zo'n bedreiging niet.
9 Het geluk en de vreugde van de rechtvaardigen zullen steeds toenemen, terwijl de lamp van de goddelozen wordt gedoofd.
10 Door trots en stijfkoppigheid ontstaat veel ruzie, daarom getuigt het van wijsheid als men zich wil laten gezeggen en onderwijzen.
11 Oneerlijk verkregen vermogen kent geen lang leven, maar wie met ijverig werken zijn kost verdient, zal zijn bezit vermeerderen.
12 Lang moeten uitzien naar iets moois maakt het hart bedroefd, maar wordt een wens vervuld, dan is dat heerlijk.
13 Wie Gods woord en Zijn lessen veracht, komt dat duur te staan; waar wie eerbiedig ontzag koestert voor het gebod zal Gods genade ondervinden.
14 De lessen van een wijze zijn een bron van leven en helpen dodelijke vallen te ontlopen.
15 Een verstandig mens is goed gezelschap, maar ieder vermijdt oneerlijke mensen.
16 Wie verstandig is, handelt voorzichtig en oordeelkundig, een zot spreidt louter dwaasheid ten toon.
17 Een onbetrouwbare bode zal het slecht vergaan, maar een trouw gezant is een zegen.
18 Wie niet van het goede onderwijs wil horen staat armoe en schande te wachten, maar wie zich laat berispen zal worden geëerd.
19 Een wens die vervuld wordt, is iets heerlijks, maar de zot verafschuwt het idee dat hij het kwade moet nalaten.
20 Wie met verstandige mensen omgaat, wordt verstandig; wie met slechte mensen omgaat, komt op het verkeerde pad.
21 De zondaars zullen hun straf niet ontlopen, maar de rechtvaardige mens wordt door God beloond.
22 Het bezit van een goed mens is een erfenis voor zijn kleinkinderen, maar dat van de zondaar is voor de rechtvaardige bestemd.
23 Het werk van de armen levert veel voedsel op, maar er zijn sommigen die door gebrek aan inzicht tekort komen.
24 Wie nooit straft, bederft zijn zoon; maar wie zijn zoon liefheeft, straft hem reeds op jonge leeftijd.
25 De rechtvaardige kan eten tot hij is verzadigd; maar de maag van de goddelozen zal rammelen.
© 2019 ERF Medien