Help

Het Boek

1 Nadat Jozua was gestorven, vroegen de Israëlieten aan de HERE: "Welke stam moet beginnen met de bestrijding van de Kana"nieten?"
2 De HERE antwoordde: "De stam Juda. Ik zal een grote overwinning geven."
3 De leiders van Juda riepen daarna de hulp in van de stam Simeon en zeiden: "Ga met ons mee als we de Kana"nieten verdrijven uit het ons toegewezen gebied. Dan zullen wij jullie helpen om jullie gebied te veroveren." Toen sloot het leger van Simeon zich bij dat van Juda aan.
4 Met de hulp van de HERE konden zij de Kana"nieten en de Ferezieten verslaan. Daarbij sneuvelden bij Bezek tienduizend man van de vijand.
5-6 Koning Adoni-Bezek vluchtte van het strijdtoneel, maar na een korte achtervolging kregen de Israëlieten hem te pakken en hakten zijn duimen en grote tenen af.
7 "Ik heb met zeventig koningen hetzelfde gedaan en hen gevoed met wat van mijn tafel viel", zei koning Adoni-Bezek. "Maar nu laat God mij voor mijn eigen daden boeten!" Als gevangene werd hij naar Jeruzalem gebracht, waar hij stierf.
8 De mannen van Juda veroverden ook Jeruzalem,
9 brachten alle inwoners om en staken de stad in brand. Daarna vochten zij tegen de Kana"nieten, die in de bergen, in de Negeb-woestijn en in het laagland bij de zee woonden.
10 Zij rukten op tegen de Kana"nieten in Hebron (dat vroeger Kirjath-Arba heette) en versloegen Sesai, Ahiman en Talmai.
11 Vervolgens vielen ze de stad Debir aan, die vroeger Kirjath-Sefer heette.
12 Legeraanvoerder Kaleb daagde zijn mannen uit: "Wie wil de leiding op zich nemen van de aanval op Kirjath-Sefer? Wie de stad verovert, mag met mijn dochter Achsa trouwen."
13 Kalebs neef Othniël, de zoon van zijn jongere broer Kenaz, bood zich aan; hij veroverde de stad en Achsa werd zijn vrouw.
14 Zodra zij bij hem kwam, haalde ze hem over van haar vader nog een stuk bouwland te vragen. Ze stapte van haar ezel af om er met haar vader over te spreken. "Wat kan ik voor je doen?" vroeg Kaleb.
15 Zij antwoordde: "U hebt mij een dor stuk land gegeven, maar geef mij er alstublieft ook waterbronnen bij." Toen gaf Kaleb haar de hoog en laaggelegen bronnen.
16 De mannen van Juda namen het nieuwe gebied in de woestijn van Juda ten zuiden van de stad Arad in bezit. Zij werden vergezeld door de nakomelingen van Mozes' schoonvader, leden van de stam van de Kenieten. Deze verlieten hun woonplaats Jericho ('De Stad van de Palmbomen') en vanaf die tijd woonden de twee stammen bij elkaar.
17 Daarna versterkte het leger van Juda dat van Simeon en samen versloegen zij de Kana"nieten uit de stad Zefath en brachten alle inwoners om. Daarom wordt de stad nu Horma genoemd; dit betekent 'Slachting'.
18 Het leger van Juda nam ook de steden Gaza, Askelon en Ekron in, met de omringende dorpen.
19 De HERE hielp de mannen van Juda het berggebied te veroveren, hoewel zij er niet in slaagden de mensen van de vlakte te verdrijven omdat die over ijzeren strijdwagens beschikten.
20 De stad Hebron was voor Kaleb, zoals Mozes had gezegd, want Kaleb had de drie zonen van Enak eruit verdreven.
21 De Benjaminieten slaagden er niet in de Jebusieten uit Jeruzalem te verdrijven, zodat die nog steeds tussen de Benjaminieten wonen.
22-23  Wat de familie van Jozef betreft, die viel de stad Bethel aan, die vroeger Luz heette. En de HERE hielp hen.
24 Eerst stuurden zij verkenners uit. Die zagen een man uit de stad komen en zeiden tegen hem: "Als u ons wijst hoe wij in de stad kunnen komen, zullen wij uw leven sparen."
25 Toen wees hij hun hoe ze in de stad konden komen en ze roeiden de hele bevolking uit. Maar de man en zijn familie lieten zij ongemoeid.
26 Die reisde daarna naar het gebied van de Hethieten en stichtte daar een nieuwe stad, die hij Luz noemde. Zo heet de stad nu nog.
27 De stam Manasse liet na de bewoners van de steden Beth-Sean, Ta"nach, Dor, Jibleam en Megiddo en de omliggende dorpen te verdrijven. De Kana"nieten bleven in die streek wonen.
28 In latere jaren, toen de Israëlieten een sterk volk waren geworden, dwongen zij de Kana"nieten wel als slaven te werken, maar verdreven hen niet uit het land.
29 Dit gold tevens voor de Kana"nieten uit de stad Gezer; de mannen van Efraïm konden hen niet verdrijven, zodat de twee volken bij elkaar bleven wonen.
30 Ook de stam Zebulon lukte het niet de Kana"nieten uit de steden Kithron en Nahalol te verdrijven, hoewel zij hen naderhand wel tot slaven maakten.
31 Hetzelfde was het geval met de stam Aser: de inwoners van Akko, Sidon, Ahlab, Achzib, Helba, Afek en Rehob bleven in hun steden wonen.
32 Zodoende leefden de Aserieten en de oorspronkelijke bevolking van Kana"n bij elkaar.
33 De stam Naftali kon de Kana"nieten niet uit de steden Beth-Semes en Beth-Anath verdrijven. Deze twee volken woonden dus ook bij elkaar, hoewel ook deze Kana"nieten werden gedwongen tot slavernij.
34 En wat de mensen van Dan betreft, de Amorieten drongen hen terug naar de bergen en stonden hun niet toe naar de vlakte af te dalen.
35 De Amorieten wisten zich ook te handhaven in de steden Har-Heres, Ajalon en Sa"lbim, maar de nakomelingen van Jozef overmeesterden hen en maakten hen tot slaven.
36 Het gebied van de Amorieten strekte zich uit van de Schorpioenenpas tot Sela en nog verder.
© 2018 ERF Medien