Help

Het Boek

1 Een psalm van Asaf.
2  Laat iets van U horen, o God. Spreek toch en blijf niet werkeloos toezien.
3  Uw tegenstanders gaan tekeer. De mensen die U haten, krijgen de overhand.
4  Zij beramen aanslagen tegen Uw volk en overleggen hoe zij Uw volgelingen kunnen aanvallen.
5  Zij zeggen tegen elkaar: "We gaan dat hele volk uitroeien. Niemand kent dan nog het volk van Israël."
6  Zij waren het al snel eens en hebben een verdrag gesloten om gezamenlijk tegen U op te staan.
7  De Edomieten en Ismaëlieten; de Moabieten en de Hagarenen.
8  De Gebalieten, Ammonieten en Amalekieten; en ook de Filistijnen, samen met de inwoners van de stad Tyrus.
9  Ook Assur kwam erbij; het helpt de nakomelingen van Lot.
10  Doe met hen maar hetzelfde als U met de Midianieten deed en als met Sisera. Of zoals met Jabin bij de rivier de Kison.
11  Zij werden bij Endor verslagen en gedood; hun lijken dienden als mest voor het land.
12  Behandel hun voorname mannen maar net als de koningen Oreb en Zeëb, die U beiden doodde. Doe met hun koningen maar net als U deed met de Midianitische koningen Zebah en Zalmuna, die U doodde.
13  Want zij wilden Uw land in bezit nemen.
14  Mijn God, laat hen zweven als de zaadjes van een distel; blaas hen weg als kaf dat door de wind wordt verdreven.
15  Zoals het vuur een bos verbrandt en de vlammen de bergen roodgloeiend maken,
16  achtervolg hen zo met Uw storm; jaag hun schrik aan met Uw wervelwind.
17  Maak hen te schande; misschien zullen zij dan ooit nog eens naar U zoeken, HERE.
18  Laten zij zich schamen en door schrik overmand worden; laat hen door de grond gaan van berouw.
19  Dan zullen zij eindelijk beseffen dat U de HERE bent. Dat U de Allerhoogste bent op de aarde.
© 2018 ERF Medien