Help

Het Boek

1-2  De HERE droeg Mozes op het volgende aan de Israëlieten door te geven: "Als u in het land Kana"n komt, het thuisland dat Ik u in bezit heb gegeven,
3 zal het zuidelijk deel van het land de woestijn Zin zijn, langs de rand van Edom. De zuidgrens begint in het oosten bij de Dode Zee, buigt daar af naar het zuiden
4 via de Schorpioenenpas naar de woestijn Zin. Het meest zuidelijke punt is Kades-Barnéa en vandaar loopt de grens verder naar Hazar-Addar en Azmon.
5 Vanaf Azmon volgt de grens de beek van Egypte om tenslotte bij de Middellandse Zee te eindigen.
6 Uw westgrens wordt gevormd door de kustlijn van de Middellandse Zee.
7-9  Uw noordgrens begint bij de kust van de Middellandse Zee en loopt dan naar het oosten tot de berg Hor, daarna naar Hamath en verder via Zedad en Zifron naar Hazar-Enan.
10-11  De oostgrens loopt van Hazar-Enan naar het zuidelijk gelegen Sefam en vandaar verder naar Ribla, dat ten oosten van Ain ligt. Daar maakt de grens een grote halve cirkel, eerst in zuidelijke en later in westelijke richting, tot hij het zuidelijke punt van het meer van Galilea raakt.
12 Daarna volgt hij de Jordaan tot aan de Dode Zee.
13 Dit is het land dat u met behulp van het lot onder elkaar moet verdelen", zei Mozes. "Het moet onder negen en een halve stam worden verdeeld,
14-15  want de stammen Gad, Ruben en de tak van Manasse hebben al land toegewezen gekregen aan de oostzijde van de Jordaan, tegenover Jericho."
16  En de HERE zei tegen Mozes:
17 "Dit zijn de namen van de mannen die Ik heb uitgekozen om de verdeling van het land te regelen: de priester Eleazar, Jozua, de zoon van Nun,
18 en één leider van elke stam.
19 Die laatsten zijn: voor de stam van Juda: Kaleb, de zoon van Jefunne;
20 Simeon: Semuël, de zoonmvan Ammihud;
21 Benjamin: Elidad, de zoon van Kislon;
22 Dan: Bukki, de zoon van Jogli;
23 Manasse: Hanniël, de zoon van Efod;
24 Efraïm: Kemuël, de zoon van Siftan;
25 Zebulon: Elizafan, de zoon van Parnach;
26 Issaschar: Paltiël, de zoon van Azzan;
27 Aser: Achihud, de zoon van Selomi;
28 Naftali: Pedaël, de zoon van Ammihud.
29 Dit zijn de namen van de mannen die Ik heb uitgekozen als opzichters over de verdeling van het land tussen de stammen."
© 2018 ERF Medien