NEW: Discover the new beta version of BibleServer. Try it now!

Help

Het Boek

1 De leiders van de stam van Levi kwamen naar Silo voor overleg met de priester Eleazar, Jozua en de leiders van de andere stammen.
2 "De HERE gaf Mozes opdracht de Levieten weidegrond te geven voor hun vee en steden om in te wonen", zeiden zij.
3 Daarom kregen zij enkele steden met de weidegrond daar omheen.
4 Dertien van deze steden waren oorspronkelijk toegewezen aan de stammen van Juda, Simeon en Benjamin. Zij werden gegeven aan priesters van de Kehathieten. Die maakten deel uit van de stam van Levi en waren nakomelingen van A"ron.
5 De andere gezinnen van de Kehathieten kregen tien steden in de gebieden van Efraïm, Dan en Manasse.
6 De Gersonieten ontvingen dertien steden in het gebied Basan, die door loting werden aangewezen. Deze steden waren afkomstig van de stammen Issaschar, Aser, Naftali en Manasse.
7 De Merarieten kregen twaalf steden van de stammen Ruben, Gad en Zebulon.
8 Zo werd gehoorzaamd aan de opdracht van de HERE aan Mozes en werden de steden en weiden door het lot aangewezen.
9-13  De eersten die hun toewijzing kregen, waren de priesters, de nakomelingen van A"ron, die deel uitmaakten van de Kehathieten. De stammen van Juda en Simeon gaven hun de volgende negen steden met de omringende weidegrond: de vrijstad Hebron in het bergland van Juda (het werd ook wel Kirjath-Arba genoemd), hoewel het akkerland rond de stad en de omringende dorpen aan Kaleb werden gegeven: Libna,
14 Jatthir, Esthemoa,
15 Holon, Debir,
16 Aïn, Jutta en Beth-Semes. Bij elke stad kregen zij tevens de weidegronden.
17-18  De stam van Benjamin gaf hun de volgende vier steden met de bijbehorende weidegrond: Gibeon, Geba, Anathoth en Almon.
19 Zo werden in totaal dertien steden aan de priesters, de nakomelingen van A"ron, overgedragen.
20-22  De andere families van de Kehathieten ontvingen vier steden met bijbehorende weidegrond van de stam van Efraïm: de vrijstad Sichem, Gezer, Kibzaïm en Beth-Horon.
23-24  De volgende vier steden met weidegronden werden gegeven door de stam van Dan: Elteké, Gibbethon, Ajalon en Gath-Rimmon.
25 De halve stam van Manasse gaf de steden Ta"nach en Gath-Rimmon met de omringende weidegronden.
26 Zo kreeg de rest van de Kehathieten in totaal tien steden toegewezen.
27 De nakomelingen van Gerson, een andere groep Levieten, ontvingen twee steden met weidegrond van de stam van Manasse: de vrijstad Golan in Basan en Beësthera.
28-29  De stam van Issaschar gaf vier steden: Kisjon, Dobrath, Jarmuth en En-Gannim, elk met de weidegronden.
30-31  De stam van Aser gaf vier steden met weidegrond: Misal, Abdon, Helkath en Rehob.
32 De stam van Naftali gaf de vrijstad Kedes in Galilea, Hammoth-Dor en Kartan.
33 Zo werden er dertien steden met de bijbehorende grond toegewezen aan de Gersonieten.
34-35  De overblijvende Levieten (de Merarieten) kregen van de stam van Zebulon de volgende vier steden met weidegrond: Jokneam, Karta, Dimna en Nahalal.
36-37  De stam van Ruben gaf hun Bezer, Jahza, Kedemoth en Mefa"th, ook elk met weidegrond.
38-39  Van de stam van Gad kregen zij de volgende vier steden met de omliggende weidegrond: de vrijstad Ramoth in Gilead, Mahanaïm, Hesbon en Jaëzer.
40 Zo kregen de Merarieten in totaal twaalf steden in bezit.
41-42  Het totaal aantal steden, dat aan de Levieten werd gegeven, bedroeg 48.
43 De HERE gaf de Israëlieten al het land, dat Hij hun voorouders had beloofd. Zij kwamen het land binnen, veroverden het en gingen er wonen.
44 De HERE gaf hun vrede, zoals Hij had beloofd. Niemand kon het tegen hen opnemen; de HERE hielp hen al hun vijanden te verslaan.
45 Alle beloften die de HERE aan het volk Israël had gedaan, werden vervuld.
© 2019 ERF Medien