NEW: Discover the new beta version of BibleServer. Try it now!

Help

Het Boek

1 Blaas op de trompet in Jeruzalem! Sla alarm op mijn heilige berg! Laat iedereen beven van angst, want de dag van de HERE komt dichterbij. Hij breekt bijna aan!
2 Het is een dag van dikke duisternis, donkerheid en zwarte wolken. En wat een reusachtig leger! Het overdekt de bergen alsof het morgenrood zich erover verspreidt. Nog nooit heeft men zoiets gezien en zoiets z...l ook nooit meer worden gezien in alle komende generaties op deze aarde!
3 Vuur gaat voor hen uit en laait ook achter hen op. Vccr hen is het land zo mooi als de hof van Eden, maar na hun passeren ligt er niets dan een woestenij. Het is onmogelijk aan hen te ontsnappen.
4 Zij zien eruit als paarden en rennen razendsnel.
5 Zij maken een herrie als ratelende wagens die over de toppen van de bergen jakkeren. Zij bulderen als vuur dat een stoppelveld verteert. Zij lijken op een machtig leger dat in slagorde staat opgesteld, klaar voor de strijd.
6 Bij hun naderen breekt alle volken het koude zweet uit en alle gezichten verbleken van angst.
7 Deze 'soldaten' voeren charges uit als de infanterie. Zij beklimmen de muur als ervaren strijders. Zij gaan recht vooruit, zonder elkaar voor de voeten te lopen of te verdringen.
8 Elk gaat zijn eigen weg. Geen wapen kan hen tegenhouden en in hun gelederen ontstaan geen openingen.
9 Zij stormen op de stad aan, klimmen tegen de muren op en dringen door de vensters als een dief de huizen binnen.
10 De aarde beeft voor hun komst en de hemel trilt van angst. De zon en de maan worden verduisterd en de sterren verbleken.
11 De HERE laat Zijn stem horen. Hij trekt op aan de spits van Zijn leger. Het is een enorme troepenmacht en deze gehoorzaamt Zijn bevelen. De dag van de HERE zal een verschrikkelijke, huiveringwekkende dag zijn. Wie kan hem verdragen?
12 Daarom zegt de HERE: "Kom nu bij Mij terug, nu kan het nog. Geef Mij uw hele hart. Kom met vasten, tranen en in rouw.
13 Scheur van verdriet uw hart, niet uw kleren!" Ga terug naar de HERE, uw God, want Hij is genadig en heeft medelijden. Hij is geduldig, vol liefde en goedheid en heeft berouw over de toegezegde straf.
14 Wie weet of Hij niet op Zijn schreden terugkeert en berouw heeft en u zal zegenen. Misschien zal Hij u zo rijk zegenen dat er voldoende voedsel overblijft om de HERE uw God net als vroeger koren en wijn te offeren!
15 Blaas op de trompet in Sion! Roep een heilige vastentijd uit. Laat een plechtige bijeenkomst houden.
16 Verzamel iedereen, ouderen en jongeren, kinderen en zuigelingen. Laat de bruidegom uit zijn kamer komen en de bruid het bruidsvertrek verlaten. Het moet een heilige bijeenkomst zijn.
17 Laat de priesters, de dienaren van de HERE, die tussen het volk en het altaar staan, onder tranen bidden: "O HERE, redt Uw volk. Geef het niet prijs aan de heidenen, want Uw volk is van U. Laat het niet het mikpunt van spot van de heidenen worden. Want zij zouden ons belachelijk maken door te zeggen: 'Waar is nu hun God?"
18 Dan zal de HERE het opnemen voor Zijn land en medelijden hebben met Zijn volk.
19 Hij zal u antwoorden: "Luister, Ik zal u koren, jonge wijn en olijfolie geven, u zult meer dan voldoende hebben. Ik zal u niet meer overgeven aan andere volken en laten bespotten.
20 Ik zal die legers uit het noorden verdrijven en hen wegjagen naar een dorre wildernis waar zij zullen sterven. De ene helft zal in de Dode Zee worden gedreven en de andere helft in de Middellandse Zee. Daar zal hun rottingslucht opstijgen. God heeft voor u een groot wonder gedaan."
21 Wees niet bang, mijn volk, juich van vreugde. Want de HERE heeft grote dingen voor u gedaan.
22 Laten de wilde dieren hun honger vergeten, want de weiden zullen weer groen worden en de bomen zullen weer uitbotten. De vijgeboom en de wijnstok zullen vrucht dragen, net als vroeger.
23 Wees blij, inwoners van Jeruzalem, en verheug u in de HERE, uw God. Hij geeft u weer de heilzame regen (A) als teken van Zijn vergeving. Net als vroeger zal Hij zowel de voorjaars als de najaarsregens laten vallen.
24 Het koren zal hoog liggen opgestapeld op de dorsvloeren en de perskuipen zullen overstromen van jonge wijn en olijfolie.
25 "Ik zal u de oogsten vergoeden die de sprinkhanen al die jaren hebben opgegeten. U krijgt terug wat verloren ging door die grote legermacht die Ik op u had losgelaten.
26 U zult weer ruimschoots voldoende voedsel hebben. Dan zult u de HERE, uw God, loven om de wonderen die Hij voor u heeft gedaan.
27 En u zult weten dat Ik hier bij mijn volk Israël ben en dat Ik alleen de HERE, uw God, ben. Mijn volk zal nooit meer zo'n ramp als deze te verwerken krijgen.
28 En daarna zal Ik op allen mijn Geest uitstorten. Uw zonen en dochters zullen Gods woord spreken. Oudere mannen zullen betekenisvolle dromen hebben en uw jonge mannen zullen visioenen krijgen.
29 Ik zal mijn Geest cck uitstorten op uw slaven, mannen zowel als vrouwen
30 en Ik zal wonderlijke dingen laten gebeuren in de hemel en op de aarde: bloed, vuur en rookzuilen.
31 De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat die grote en ontzagwekkende dag van de HERE aanbreekt.
32 Ieder die dan de HERE aanroept zal worden gered, want de berg Sion en Jeruzalem zullen een toevluchtsoord zijn, zoals de HERE heeft beloofd. Want Hij, de HERE, zal enige mensen roepen, die zullen overleven."
© 2019 ERF Medien