NEW: Discover the new beta version of BibleServer. Try it now!

Help

Het Boek

1 Wie komt daar vanuit Edom aan, uit de stad Bozra, in Zijn prachtige donkerrode kledij? Wie is dat in Zijn koninklijke gewaden, rustig voortlopend met grootse kracht? "Ik ben het, de HERE, Die uw heil aankondigt; Degene Die de macht heeft u te redden!"
2 "Waarom is uw kleding zo rood als van iemand die in de wijnpers de druiven uitperst?"
3 "Ik heb de wijnpers alleen getreden. Er was niemand die Mij hielp. In mijn toorn heb Ik mijn vijanden als druiven vertrapt. In mijn grimmige toorn vertrapte Ik mijn tegenstanders. U ziet hun bloed op mijn kleding.
4 Want de tijd is aangebroken dat Ik mijn volk moet wreken, het uit de handen van zijn onderdrukkers moet verlossen.
5 Ik keek maar niemand kwam het te hulp; Ik was verbaasd en geschokt. Daarom voerde Ik de wraak alleen uit; zonder hulp velde Ik de vonnissen.
6 Ik vernietigde de heidense volken in mijn toorn; Ik bracht hen aan het wankelen en liet hen neerstorten."
7 Ik zal vertellen over de ontfermende liefde van God. Ik zal Hem loven voor alles wat Hij heeft gedaan; ik zal mij verheugen over Zijn goedheid tegenover Israël, die Hij haar betoonde uit Zijn genade en liefde.
8 Hij zei: "Zij zijn toch van Mij; mijn eigen kinderen zullen mijn vertrouwen niet opnieuw beschamen." En Hij werd hun redder.
9 In al hun onderdrukking werd Hij onderdrukt en Hij redde hen door de Engel Die altijd bij Hem is. In Zijn liefde en medelijden verloste Hij hen, tilde hen op en droeg hen door de jaren heen.
10 Maar zij rebelleerden tegen Hem en deden Zijn Heilige Geest verdriet. Daarom werd Hij hun vijand en vocht Hij persoonlijk tegen hen.
11 Toen herinnerden zij zich de dagen van weleer, toen Gods dienaar Mozes Zijn volk uit Egypte wegleidde en zij riepen: "Waar is Hij Die Israël door de zee voerde, met Mozes als hun herder? Waar is de God Die Zijn Heilige Geest stuurt om onder Zijn volk te wonen?
12 Waar is Hij, wiens machtige kracht de zee voor hen splitste, toen Mozes zijn hand ophief en zijn reputatie voor eeuwig vestigde?
13 Wie leidde hen over de bodem van de zee? Net als paarden, die door de woestijn rennen, struikelden zij niet.
14 Als grazend vee in de dalen, zo gaf de Geest van de HERE hun rust. Op die manier bezorgde Hij Zichzelf een geweldige naam.
15 O HERE, werp vanuit de hemel Uw blikken naar beneden en zie ons vanuit Uw heilige, glorieuze verblijfplaats; waar is Uw liefde voor ons, die U altijd liet zien? Waar zijn nu Uw kracht, Uw genade en Uw medelijden?
16 U bent immers nog steeds onze Vader! Abraham en Jakob kennen ons niet, maar U blijft onze vader, onze verlosser van oudsher.
17 O HERE, waarom hebt U onze harten verhard, waarom liet U ons zondigen en ons tegen U keren? Kom terug en help ons, want wij, die Uw eigendom zijn, hebben U zo nodig.
18 Hoe kort hebben wij Jeruzalem maar in bezit gehad! En nu hebben onze vijanden haar verwoest.
19 O God, waarom behandelt U ons alsof wij Uw volk niet zijn; als een heidens volk dat U nooit 'HERE' noemde?
© 2019 ERF Medien