Help

Het Boek

1 Luister naar Mij, allen die naar gerechtigheid jagen, die de HERE zoeken! Denk aan de mijn waaruit u werd gedolven en aan de rots waaruit u werd gehakt!
2 Ja, denk aan uw voorouders Abraham en Sara van wie u afstamt. U maakt zich zorgen omdat u met zo weinigen bent, maar Abraham was helemaal alleen toen Ik hem riep. En toen Ik hem zegende, groeide hij uit tot een machtig volk.
3 Want de HERE zal Israël opnieuw zegenen en haar woestijnen laten bloeien. Haar troosteloze wildernis zal mooi worden als de tuin van Eden. Vreugde en blijdschap, dankbaarheid en heerlijke liederen zullen daar de boventoon voeren.
4 Luister naar Mij, mijn volk; luister, Israël, want van Mij gaat onderwijzing uit en de waarheid die Ik doe kennen, verlicht de volken.
5 Mijn heil en gerechtigheid zijn in aantocht; uw redding is nabij. Ik zal de volken regeren; zij zullen op Mij wachten en met verlangen naar mijn komst uitkijken.
6 Kijk omhoog naar de hemel en naar de aarde onder uw voeten, want de hemelen zullen als rook verdwijnen; de aarde verslijt als een kledingstuk en de aardbewoners zullen als vliegen sterven. Maar mijn redding geldt voor eeuwig; mijn rechtvaardig bewind zal nooit sterven of eindigen.
7 Luister naar Mij, u die het verschil tussen goed en kwaad kent en die mijn wet in uw hart draagt. Wees niet bang voor verachting door de mensen of voor hun bespottingen.
8 Want de mot zal hen vernietigen als kledingstukken; de worm zal hen opeten als wol; maar mijn gerechtigheid en heil zullen eeuwig duren, mijn reddend heil van generatie op generatie.
9 Toon op dit moment Uw kracht, o HERE. Laat U zien als in de dagen van weleer toen U Egypte, de draak van de Nijl, versloeg.
10 Bent U vandaag niet dezelfde machtige God, Die de zee drooglegde en er een pad doorheen maakte voor hen die U had bevrijd?
11 Zo zal er een tijd komen dat al Gods vrijgekochten weer thuis zullen komen. Zij zullen zingend naar Jeruzalem trekken, vervuld van blijdschap en eeuwigdurende vreugde; zorgen en rouw zullen tot het verleden behoren.
12 Ik, Ik ben het Die u troost en deze vreugde geeft. Waarom bent u bang voor gewone stervelingen? Die verdorren als gras en verdwijnen.
13 Dat komt omdat u de HERE, uw maker, vergeet. Hij heeft de sterren over de hemel verspreid en de aarde gemaakt. Blijft u bang voor onderdrukking door mensen en leeft u de hele dag in angst voor hun woede?
14 Binnenkort, al heel snel, zult u, gevangenen, worden vrijgelaten; de kerker, verhongering en dood zullen uw lot niet zijn.
15 Want Ik ben de HERE uw God, de HERE van de hemelse legers. Die dwars door de zee voor u een pad maakte, een droge doorgang tussen de hoge golven.
16 En Ik heb mijn woorden in uw mond gelegd en Ik bracht u in veiligheid, geborgen in de holte van mijn hand. Ik plantte de sterren op hun plaats en vormde de hele aarde. Ik zeg tegen Israël: "U bent mijn volk!"
17 Word wakker, word wakker, Jeruzalem! U hebt genoeg gedronken uit de beker van Gods grimmige toorn. U hebt hem tot de laatste druppel leeggedronken.
18 Geen van haar zonen heeft het overleefd om haar te helpen of te vertellen wat zij moet doen.
19 Deze twee dingen troffen u: Vertwijfeling en verwoesting. Ja, honger en het zwaard. Wie van uw vrienden is overgebleven? Wie zal u nu nog troosten?
20 Want uw zonen zijn bezweken en liggen in de straten, hulpeloos als wilde geiten die in een valkuil zijn gelopen. De HERE heeft Zijn grimmige toorn en bestraffing over hen uitgegoten.
21 Maar luister, onderdrukten (vol zorgen en wankelend, maar niet van de sterke drank)
22 want dit zegt de HERE uw God, Die voor Zijn volk zorgt: "Kijk, Ik neem de vreselijke beker uit uw handen; u hoeft niet langer van mijn grimmige toorn te drinken, het is voorbij.
23 Maar Ik zal die beker in handen geven van hen die u martelden en uw zielen in het stof vertrapten en die over u heen liepen."
© 2019 ERF Medien