NEW: Discover the new beta version of BibleServer. Try it now!

Help

Het Boek

1 Nu wil ik een lied zingen over de wijngaard van degene, van wie ik houd. Mijn geliefde had een wijngaard op een vruchtbare heuvel.
2 Hij ploegde hem, haalde alle stenen en stukken rots eruit en beplantte hem met de beste wijnstokken. Hij bouwde een uitkijktoren en hakte een wijnpers uit in de rotsen. Toen wachtte hij op de oogst, maar de druiven die groeiden, waren wild en zuur en niet de zoete druiven die hij had verwacht.
3 Wel, mannen van Jeruzalem en Juda, u hebt gehoord hoe de zaak ligt! Spreek nu uw oordeel uit!
4 Wat had Ik nog meer kunnen doen? Waarom gaf mijn wijngaard Mij wilde druiven in plaats van zoete?
5 Weet u wat Ik nu met mijn wijngaard ga doen? Ik ga de omheining afbreken, zodat hij weer een deel van de wildernis wordt en de schapen en het vee hem kunnen vertrappen.
6 Ik zal de planten niet meer snoeien en het onkruid niet langer wieden, zodat alles wordt overwoekerd met distels en dorens. Ik zal de wolken opdracht geven geen regen meer te laten vallen.
7 Ik heb u het verhaal verteld van Gods volk. Dat is de wijngaard, waarover werd gesproken. Israël en Juda zijn planten die Hij met zorg beheert. Hij verwachtte een oogst van rechtvaardigheid, maar kreeg een oogst van bloedvergieten. Hij verwachtte rechtsbetrachting, maar het werd rechtsverkrachting. (A)
8 U koopt zoveel huizen en akkers voor uzelf, dat anderen geen plaats hebben om te leven. Uw huizen staan op grote stukken land, zodat alleen u het voor het zeggen hebt!
9 Maar de HERE van de hemelse legers heeft uw verschrikkelijke lot bezegeld. Met mijn eigen oren hoorde ik Hem zeggen: "Veel mooie huizen zullen verwoest en verlaten liggen, hun eigenaars dood of verdwenen."
10 Een wijngaard van veertig are zal nog geen vier liter druivesap opleveren en 240 liter zaad zal slechts een oogst van 24 liter olie opleveren!
11 Wee hen die al vroeg in de morgen sterke drank drinken en deelnemen aan drinkgelagen, die tot diep in de nacht doorgaan.
12 Zij zorgen voor prachtige muziek op hun grote feesten; de orkesten spelen uitstekend! Maar aan de HERE en wat Hij doet, denken zij niet.
13 Daarom zal Ik u in ballingschap sturen naar een plaats ver van hier. Want Ik heb veel voor u gedaan, maar u beseft dat niet en het kan u ook niets schelen. Uw beroemde en edele mannen zullen verhongeren en het gewone volk zal omkomen van dorst.
14 Het dodenrijk likt zich de lippen en spert de muil ver open voor deze kostelijke prooi. Haar groten en kleinen worden opgeslokt, de feestvierders en dronkaards.
15 Die dag zullen de hoogmoedigen hun ogen neerslaan en de trotsen worden vernederd;
16 maar de HERE van de hemelse legers wordt boven allen verheven, want Hij alleen is heilig, rechtvaardig en goed.
17 In die dagen zullen schapen tussen de ruïnes grazen en zullen vreemdelingen de puinhopen doorzoeken, op zoek naar iets van hun gading.
18 Wee hen die met wandaden ongerechtigheid naar zich toe trekken en de zonde achter zich aanslepen, zoals een paard een wagen trekt. Die de Heilige van Israël bespotten en uitdagen hen te bestraffen.
19 "Maak voort en straf ons, HERE", zeggen zij. "Laat ons kennismaken met Uw oordeel!"
20 Wee hen die zeggen dat goed slecht is en dat slecht goed is; dat zwart wit is en wit zwart; dat bitter zoet is en zoet bitter.
21 Wee hen die van zichzelf denken dat zij wijs en schrander zijn!
22 Wee de 'helden van de wijn', die opscheppen over de hoeveelheid sterke drank die zij kunnen hebben.
23 Zij laten zich omkopen om het recht geweld aan te doen; zij spreken de schuldige vrij en gooien de onschuldige in de gevangenis.
24 Daarom zal God Zich met hen bemoeien en hen verbranden. Zij zullen verdwijnen als stro dat op het vuur wordt gegooid. Hun wortels zullen verrotten en hun bloesems verdorren, want zij hebben de wetten van God verworpen en het woord van de Heilige van Israël de rug toegekeerd.
25 Daarom is de toorn van de HERE tegen Zijn volk opgelaaid; daarom heeft Hij Zijn hand uitgestoken om het te slaan. De bergen zullen huiveren en de rottende lijken van Zijn volk zullen als vuilnis in de straten liggen. Maar desondanks zal Zijn toorn niet bekoelen. Zijn hand blijft uitgestrekt om hen te slaan.
26 Hij zal de volken die ver weg wonen, een teken geven. Van de uiteinden van de aarde fluit Hij hen naar Zich toe en zij zullen haastig naar Jeruzalem komen.
27 Zij worden niet vermoeid en struikelen of stoppen niet; hun heupgordels blijven gesloten en de riemen van hun schoenen zijn sterk; zij trekken voorwaarts zonder te rusten of te slapen.
28 Hun pijlen zijn scherp; hun bogen staan gespannen; er spatten vonken van de hoeven van hun paarden en de wielen van hun strijdwagens draaien met een geluid als van een wervelwind.
29 Zij brullen als leeuwen en storten zich op hun prooi. Zij overvallen mijn volk en voeren het gevankelijk weg, zonder dat er iemand is die het redt.
30 Zij storten zich als een onheilspellende golf over hun slachtoffers. Er ligt een sluier van duisternis en angst over heel Israël. Het licht is verduisterd door donkere wolken.
© 2019 ERF Medien