Help

Het Boek

1 Dit is Gods profetie over Egypte: Kijk, de HERE komt naar Egypte, rijdend op een snelle wolk; de afgoden van Egypte beven en de harten van de Egyptenaren smelten van angst.
2 Ik zal hen tegen elkaar opzetten: Broer tegen broer, buurman tegen buurman, stad tegen stad, provincie tegen provincie.
3 Zijn wijze raadslieden raken in paniek, zij weten niet meer wat zij moeten doen; zij smeken hun afgoden om wijsheid en vragen mediums, tovenaars en heksen om raad.
4 Ik zal Egypte overleveren aan een harde, wrede meester, aan een strenge koning, zegt de HERE God van de hemelse legers.
5 Het water van de Nijl zal niet meer rijzen en het land overspoelen. De bevloeiingskanalen zullen uitdrogen
6 en de greppels zullen stinken naar rottend riet.
7 Alle groen langs de rivier zal verdorren en verwaaien. De gewassen zullen verdwijnen; alles gaat dood.
8 De vissers zullen zuchten en morren, omdat zij niets te doen hebben; zij, die met haken en netten vissen vangen, zullen zonder werk zitten.
9 De wevers zullen geen katoen hebben, omdat de oogsten mislukken.
10 Hooggeplaatsten en gewone arbeiders, allemaal zullen zij gebroken en bedroefd zijn.
11 De raadgevers van Zoan zijn erg onverstandig! Zelfs hun beste raad aan de koning van Egypte is fout en onverstandig. Zullen zij blijven pochen op hun wijsheid? Zullen zij Farao durven wijzen op de generaties van wijze mannen, waaruit zij zijn voortgekomen?
12 Wat is er gebeurd met uw wijze adviseurs, Farao? Waar is hun wijsheid gebleven? Als zij werkelijk wijs zijn, laten zij u dan vertellen wat de HERE met Egypte gaat doen.
13 De 'wijze mannen' uit Zoan zijn ook dwaalgeesten en die uit Memphis (A) zijn gewoon verwarde bedriegers. Zij zijn uw beste krachten, maar hebben Egypte de das omgedaan met hun slechte adviezen.
14 De HERE heeft een geest van bedwelming op hen afgestuurd, zodat al hun voorstellen dubieus zijn; zij maken Egypte wankel als een dronkaard, die nauwelijks op zijn benen kan staan.
15 Egypte is onmachtig, haar daadkracht is verdwenen; niemand kan haar de goede weg wijzen.
16 In die tijd zullen de Egyptenaren zijn als vrouwen; zij zullen sidderen van angst onder de opgeheven vuist van God.
17 Alleen al het uitspreken van de naam Israël zal hun de stuipen op het lijf jagen. Want de HERE van de hemelse legers heeft plannen tegen hen gemaakt.
18 Dan zullen vijf Egyptische steden de HERE van de hemelse legers gaan volgen en zij zullen Hebreeuws beginnen te spreken. Eén ervan zal 'Heres', d. i. stad van de nederlaag, worden genoemd. (B)
19 In die tijd zal midden in Egypte een altaar voor de HERE staan en aan de grens een monument voor de HERE.
20 Dit zal een teken van trouw aan de HERE van de hemelse legers zijn. En als zij de HERE te hulp roepen tegen onderdrukkers, zal Hij hen een verlosser sturen en die zal hen bevrijden.
21 De HERE zal de Egyptenaren de kans geven Hem te leren kennen. Ja, zij zullen de HERE kennen en Hem hun offers en geschenken geven; zij zullen God beloften doen en die ook houden.
22 Zo zal de HERE Egypte eerst slaan en daarna weer genezen! Want de Egyptenaren zullen zich tot de HERE bekeren en dan zal Hij naar hun bidden luisteren en hen genezen.
23 In die tijd zullen Egypte en Assur verbonden zijn door een verkeersweg en de Egyptenaren en Assyriërs zullen ongehinderd tussen beide landen op en neer reizen en zij zullen dezelfde God aanbidden.
24 Israël zal hun bondgenoot zijn. Zij zullen zich gedrieën aaneensluiten en Israël zal hun tot zegen zijn.
25 Want de HERE zal Egypte en Assur zegenen terwille van hun vriendschap met Israël. Hij zal zeggen: "Gezegend zij Egypte, mijn volk; gezegend zij Assur, het land dat Ik heb gemaakt; gezegend zij Israël, mijn erfdeel!"
© 2019 ERF Medien