NEW: Discover the new beta version of BibleServer. Try it now!

Help

Het Boek

1 "Wee de onrechtvaardige rechters en hen die slechte wetten uitvaardigen", zegt de HERE,
2 "zodat er geen gerechtigheid is voor de armen, weduwen en wezen. Ja, het is waar dat zij zelfs weduwen en ouderloze kinderen schaamteloos plunderen.
3 En wat zult u doen als Ik u bezoek op de dag dat Ik vanuit een ver land de verwoesting op u afstuur? Tot wie zult u zich wenden om hulp? Waar zullen uw schatten veilig zijn?
4 Ik zal u niet helpen; u zult voortstrompelen als gevangenen en tussen de verslagenen op de grond liggen. En zelfs dan zal mijn toorn nog niet voorbij zijn. Mijn hand blijft uitgestrekt, klaar om u te slaan.
5-6  Assur is de zweep van mijn toorn, zijn militaire kracht is mijn wapen tegen dit goddeloze volk, deze gedoemden en vervloekten. Hij zal hen tot slaven maken, hen uitplunderen en als vuil onder zijn voeten vertrappen.
7 Maar de koning van Assur zal niet weten dat Ik hem stuurde. Hij zal eenvoudig denken dat hij mijn volk aanvalt als onderdeel van zijn plan om de wereld te veroveren.
8 Hij zal aankondigen dat al zijn prinsen spoedig koningen over de veroverde gebieden zullen zijn.
9 'Wij zullen Kalno vernietigen, net als Karchemis', zal hij zeggen, 'en Hamath zal net als Arpad tegen ons ten onder gaan; Samaria zullen wij vernietigen, net zoals wij het Damascus deden.
10 Wij hebben menig koninkrijk ten val gebracht, dat machtiger afgoden kende dan die van Samaria en Jeruzalem.
11 Als wij Samaria en haar afgoden hebben vernietigd, zullen wij ook Jeruzalem met haar afgoden te gronde richten."
12 Nadat de Here de koning van Assur heeft gebruikt om Zijn doel te bereiken, zal Hij Zich tegen het volk van Assur keren en de Assyriërs op hun beurt straffen, want zij zijn trotse en hooghartige mensen.
13 Zij brallen: "Wij hebben door eigen kracht en wijsheid deze oorlogen gewonnen. Met onze eigen kracht braken wij de muren kapot, vernietigden het volk en droegen hun schatten weg.
14 In onze grootheid beroofden wij het volk van zijn schatten als iemand, die een vogelnest leegrooft en wij verzamelden koninkrijken als een boer, die eieren raapt. Niemand kan een vinger naar ons uitsteken of zijn mond openen om tegen ons te piepen!"
15 Maar de HERE zegt: "Zal de bijl er prat op gaan dat hij meer kracht heeft dan de man die hem hanteert? Is de zaag machtiger dan de man die zaagt? Kan een stok slaan zonder een hand die hem vasthoudt? Kan een wandelstok uit zichzelf lopen?"
16 Om uw verwaten grootspraak, koning van Assur, zal de HERE God van de hemelse legers een plaag onder uw trotse legereenheden sturen en hen neerslaan.
17 God, het Licht en de Heilige van Israël, zal het vuur en de vlam zijn, die hen zal vernietigen. In een enkele nacht zal Hij die dorens en distels verbranden, die Assyriërs die het land Israël verwoestten.
18 Het machtige leger van Assur lijkt op een groot woud, maar toch zal het worden vernietigd. De HERE zal hen vernietigen, hun ziel en hun lichaam, zoals een zieke die langzaam wegkwijnt.
19 Slechts enkele leden van dat machtige leger zullen overblijven, zo weinig dat een kind hen zou kunnen tellen!
20 Uiteindelijk zullen de overlevenden in Israël en Juda dan hun vertrouwen weer stellen in de HERE, de Heilige van Israël. In plaats van angstig te zijn voor degenen die hen sloegen.
21 Een restant van hen zal terugkeren naar de machtige God.
22 Want al waren de Israëlieten zo talrijk als het zand aan het strand van de zee, toch zal een klein deel van hen op dat moment zijn overgebleven om terug te keren; tot verdelging is besloten opdat daaruit gerechtigheid voortkomt.
23 Ja, de HERE God van de hemelse legers heeft nu al vast besloten hen te verteren, temidden van de gehele aarde.
24 Daarom zegt de HERE God van de hemelse legers: "O mijn volk in Jeruzalem, wees niet bang voor de Assyriërs als zij u onderdrukken, zoals de Egyptenaren lang geleden deden.
25 Het zal niet lang duren; binnen korte tijd zal mijn toorn tegen u bekoelen en dan zal mijn toorn zich tegen hen keren om hen te vernietigen."
26 De HERE van de hemelse legers zal Zijn engel sturen om hen in een machtige slag te verslaan, zoals in de tijd dat Gideon de Midianieten bij de rots Oreb versloeg of zoals toen God de Egyptische legers in de zee liet verdrinken.
27 Die dag zal God de last van de schouders van Zijn volk afnemen. Hij zal het bevrijden van het slavenjuk en dat juk vernietigen, zoals werd bevolen.
28-29  Kijk, de machtige legers van Assur zijn in aantocht! Nu zijn zij bij Ajath en nu bij Migron; zij slaan voorraden op bij Michmas en trekken de pas over; zij overnachten in Geba. De angst houdt Rama in zijn greep; alle inwoners van Gibea (de stad van Saul) rennen voor hun leven.
30 Schreeuw van angst, inwoners van Gallim! Geef de waarschuwing door aan Laïs, want het machtige leger is in aantocht. Arm Anathoth, wat een wreed lot staat u te wachten!
31 Daar vluchten de inwoners van Madmena, de inwoners van Gebim maken zich klaar om er vandoor te gaan.
32 Maar de vijand houdt halt bij Nob en blijft daar de rest van de dag. Hij schudt zijn vuist tegen Jeruzalem op de berg Sion.
33 Maar dan, kijk, kijk! De Here, de HERE van alle hemelse legers, hakt die machtige boom om! Hij vernietigt heel dat enorme leger, groot en klein, officieren en manschappen.
34 Hij, de Machtige, zal de vijand omhakken zoals de bijl van een houthakker de bomen in de bossen van de Libanon omhakt.
© 2019 ERF Medien