Help

Het Boek

1 Hier volgt de boodschap die God Jeremia gaf voor de Joden die in het zuiden en het noorden van Egypte woonden in de steden Migdol, Tachpanhes en Memfis:
2-3  De HERE van de hemelse legers, de God van Israël, zegt: U hebt gezien wat Ik deed met Jeruzalem en de steden van Juda. Om hun goddeloosheid zijn zij in de as gelegd; puinhopen, zonder één levende ziel. Mijn toorn keerde zich tegen hen, omdat zij andere goden aanbaden; 'goden' die u noch uw voorouders voorheen kenden.
4 Ik stuurde mijn dienaren, de profeten, om steeds weer te protesteren en hen te smeken dit afschuwelijke, dat Ik zo haat, niet te doen.
5 Maar zij weigerden te luisteren en wilden niet van hun slechte wegen terugkeren; zij bleven reukwerk verbranden voor deze zogenaamde goden.
6 Daardoor kwam mijn toorn over hen en werd als vuur uitgestort over de steden van Juda en de straten van Jeruzalem, die sindsdien een verlaten woestenij zijn.
7 En nu vraagt de HERE, de God van de hemelse legers, de God van Israël, u: Waarom zoekt u toch uw eigen ondergang? Want niemand van u zal blijven leven: Geen man, vrouw of kind; niemand zal er zo in Juda overblijven.
8 Want u wekt mijn toorn op met de afgodsbeelden die u hebt gemaakt en die u hier in Egypte aanbidt. U brandt reukwerk voor hen en dwingt Mij op die manier u volledig te vernietigen. U tot een vloek te maken, tot een mikpunt van spot onder alle volken op aarde.
9 Bent u de goddeloze daden van uw voorouders, de zonden van de koningen en koninginnen van Juda, uw eigen zonden en die van uw vrouwen in Juda en Jeruzalem vergeten?
10 Tot op dit moment heeft niemand berouw getoond; niemand heeft naar Mij willen terugkeren of de wetten en voorschriften willen naleven, die Ik u en uw voorouders gaf.
11 Daarom zegt de HERE van de hemelse legers, de God van Israël: Ik kan u niet meer verdragen en laat het kwaad over u komen. Ik zal ieder van u vernietigen!
12 Ik zal dit overblijfsel van Juda, dat erop stond naar Egypte te gaan, voorgoed opruimen. Het zal hier in Egypte omkomen door het zwaard of de honger; allen zullen sterven, van klein tot groot. Zij zullen worden verwenst en verafschuwd, vervloekt en gehaat.
13 Ik zal hen in Egypte net zo straffen als in Jeruzalem, met het zwaard, honger en ziekten.
14 Geen van hen zal aan mijn toorn ontsnappen, met uitzondering van enkele vluchtelingen die van harte terugverlangen naar Juda.
15 Toen gaven alle aanwezige vrouwen en alle mannen, die wisten dat hun vrouwen voor afgoden reukwerk hadden verbrand (het was een grote groep in Zuid-Egypte woonachtige Joden) Jeremia als antwoord:
16 "Wij luisteren niet naar uw boodschappen, die u namens de HERE aan ons geeft!
17 Wij doen wat wij zelf willen. Wij branden reukwerk voor de 'koningin van de hemel' (A) en offeren haar net zoveel als wij zelf willen; net als onze voorouders, koningen en functionarissen altijd hebben gedaan in de steden van Juda en de straten van Jeruzalem. Want in die tijd hadden wij genoeg te eten en ontbrak het ons aan niets. Dat was een gelukkige tijd!
18 Maar sinds wij ophielden met branden van reukwerk voor de 'koningin van de hemel' en wij haar niet meer aanbaden, hebben wij in moeilijkheden gezeten en werden we vernietigd door het zwaard en de honger."
19 "En", voegden de vrouwen daar nog aan toe, "dacht u dat wij de 'koningin van de hemel' aanbaden, drankoffers voor haar uitgoten en koeken met haar beeltenis erop bakten, zonder dat onze mannen ervan wisten en ons hielpen? Natuurlijk niet!"
20 Toen zei Jeremia tegen alle mannen en vrouwen die hem dit antwoord hadden gegeven:
21 "Denkt u dat de HERE niet wist dat u en uw vaders, uw koningen en bestuurders en het hele volk reukwerk brandden voor afgoden in de steden van Juda en de straten van Jeruzalem?
22 Omdat Hij deze afschuwelijke dingen niet langer kon aanzien, maakte Hij uw land tot een woestenij, een ongelooflijke puinhoop. Vervloekt, zonder één inwoner, zoals het er nu bij ligt.
23 De reden voor al die rampen die u hebben getroffen, was het feit dat u reukwerk verbrandde, tegen de HERE zondigde en weigerde Hem te gehoorzamen."
24 Jeremia zei verder tegen hen, ook tegen de vrouwen: "Luister naar het woord van de HERE, alle inwoners van Juda die hier in Egypte zijn!
25 De HERE van de hemelse legers, de God van Israël, zegt: Zowel u als uw echtgenotes hebt gezegd dat u uw verering van de 'koningin van de hemel' niet zou opgeven, iets wat u met uw daden al hebt bewezen. Ga uw gang dan maar en doe wat u hebt beloofd en gezworen!
26 Maar luister naar het woord van de HERE, Joden die in Egypte wonen: Ik zweer bij mijn grote naam, zegt de HERE, dat het geen effekt meer zal hebben als u een eed zweert met de woorden: 'Zo zeker als de Oppermachtige HERE leeft!'
27 Want Ik zal de wacht over u houden, maar niet met het oog op uw welzijn! Ik zal erop toezien dat het onheil over u komt en u zult worden vernietigd door oorlog en honger, tot ieder van u dood is.
28 Alleen zij die naar Juda terugkeren (en dat zullen er maar weinig zijn) zullen aan de oorlog ontsnappen. Maar allen die weigeren terug te gaan (die vastbesloten zijn in Egypte te blijven) zullen merken wie de waarheid spreekt, Ik of zij!
29 Dit is het teken dat Ik mijn dreigementen tegen u zal waarmaken en u hier zal straffen:
30 Ik zal Farao Hofra (B) overgeven in de macht van zijn vijanden die het op zijn leven hebben voorzien (C), net zoals Ik koning Zedekia van Juda in de macht heb gegeven van koning Nebukadnezar van Babel."
© 2019 ERF Medien