NEW: Discover the new beta version of BibleServer. Try it now!

Help

Het Boek

1-2  Maar toen Sefatja, de zoon van Mattan; Gedalja, de zoon van Pashur; Juchal, de zoon van Selemja, en Pashur, de zoon van Malkia, hoorden wat Jeremia de mensen had verteld; dat iedereen die in Jeruzalem bleef, zou sterven door het zwaard, de honger of door ziekten, maar dat zij die zich aan de Babyloniërs overgaven, zouden blijven leven
3 en dat de stad Jeruzalem zeker door de koning van Babel zou worden ingenomen,
4 gingen zij naar de koning en zeiden: "Majesteit, deze man moet sterven. Dergelijke taal ondermijnt het moreel van de weinige soldaten die we nog hebben en van alle inwoners. Hij is niet op vrede uit, maar op de ondergang van ons volk."
5 Koning Zedekia ging daarmee akkoord. "Goed", zei hij, "doe met hem wat u wilt; ik kan u niet tegenhouden."
6 Zij haalden Jeremia uit zijn cel en lieten hem aan touwen in een put op de binnenplaats van de gevangenis zakken. De put was bezit van Malkia, een zoon van de koning. Er stond geen water in, maar de bodem was bedekt met een dikke laag modder, waarin Jeremia wegzakte.
7 Toen de Ethiopiër Ebed-Melech, een belangrijke hoffunctionaris, hoorde dat Jeremia in de put zat,
8 haastte hij zich naar de Benjaminpoort waar de koning op dat moment was.
9 "Majesteit", zei hij, "deze mannen hebben iets afschuwelijks gedaan; ze hebben Jeremia in de put laten zakken. Hij zal daar vast en zeker sterven van de honger wanneer al het brood in de stad op is."
10 Toen beval de koning Ebed-Melech met hulp van dertig mannen Jeremia uit de put te trekken, voordat hij zou sterven.
11 Ebed-Melech haalde de mannen bij elkaar en ging naar een opslagplaats in het paleis waar afgedankte kleding lag. Hij pakte daar wat vodden en oude kleren, nam die mee naar de put en liet ze aan een touw naar Jeremia zakken.
12 Hij riep naar beneden: "Doe die stukken stof onder uw oksels, anders verwonden de touwen u." Toen Jeremia dat had gedaan,
13 trokken zij hem uit de put en brachten hem terug naar de paleisgevangenis.
14 Op een dag liet koning Zedekia Jeremia halen om hem bij de zij-ingang van de tempel te ontmoeten. "Ik wil u iets vragen", zei de koning, "en probeer niet de waarheid voor mij te verbergen."
15 Jeremia antwoordde: "Als ik u de waarheid vertel, zult u mij doden. En u zult toch niet naar me luisteren."
16 Daarom zwoer koning Zedekia bij de Almachtige God, zijn schepper, dat hij Jeremia niet zou doden of in handen geven van de mannen die het op zijn leven hadden voorzien.
17 Toen zei Jeremia tegen Zedekia: "De HERE, de God van de hemelse legers, de God van Israël, zegt: Als u zich aan de koning van Babel overgeeft, zullen u en uw familie in leven blijven en zal de stad niet worden verbrand.
18 Maar als u weigert u over te geven, zal deze stad door het Babylonische leger in lichterlaaie worden gezet en u zult niet ontsnappen."
19 "Maar ik ben bang om mij over te geven", zei de koning, "want de Babyloniërs zullen mij overdragen aan de Joden die zijn overgelopen en wie weet wat die met mij zullen doen?"
20 Jeremia antwoordde: "U zult niet in hun handen vallen, als u alleen maar de HERE gehoorzaamt; uw leven zal worden gespaard en het zal allemaal goed aflopen voor u.
21-22  Maar als u weigert u over te geven, zegt de HERE, zullen alle vrouwen die in uw paleis zijn, naar buiten worden gebracht en aan de Babylonische officieren worden gegeven. En die vrouwen zullen zich dan tegenover u bitter beklagen. 'Fijne vrienden hebt u', zullen zij zeggen, 'uw eigen vertrouwelingen hebben u bedrogen en aan uw lot overgelaten!'
23 Al uw vrouwen en kinderen zullen naar de Babyloniërs worden gebracht en u zult niet kunnen ontsnappen. De koning van Babel zal u gevangen nemen en de stad verbranden."
24 Toen zei Zedekia tegen Jeremia: "Laat niemand horen dat u dit aan mij hebt verteld, want dat zou uw dood betekenen!
25 En als mijn dienaren horen dat u met mij hebt gesproken en zij u met de dood bedreigen als u niet vertelt waarover het ging,
26 zeg dan maar dat u mij hebt gesmeekt u niet terug te sturen naar de kerker in Jonathans huis, omdat dat uw dood zou betekenen."
27 Inderdaad kwamen de leiders van de stad later bij Jeremia en vroegen hem waarom de koning hem had ontboden. Hij vertelde hun wat de koning hem had aangeraden en zij vertrokken zonder de waarheid te hebben ontdekt, want niemand had het gesprek afgeluisterd.
28 Jeremia bleef in de gevangenis tot Jeruzalem door de Babyloniërs werd ingenomen.
© 2019 ERF Medien