Help

Het Boek

1-5  Hier volgt de stamboom van Ezra, de man die van Babel naar Jeruzalem (A) trok tijdens de regering van koning Arthahsasta van Perzië: Ezra was de zoon van Seraja, Seraja was de zoon van Azarja, Azarja was de zoon van Hilkia, Hilkia was de zoon van Sallum, Sallum was de zoon van Zadok, Zadok was de zoon van Ahitub, Ahitub was de zoon van Amarja, Amarja was de zoon van Azarja, Azarja was de zoon van Merajoth, Merajoth was de zoon van Uzzi, Uzzi was de zoon van Bukki, Bukki was de zoon van Abisua, Abisua was de zoon van Pinehas, Pinehas was de zoon van Eleazar en Eleazar was de zoon van de hogepriester A"ron.
6 Als Joods geestelijk leider wist Ezra bijzonder veel van de wet, die Mozes had ontvangen van de HERE, de God van Israël. Op zekere dag vroeg hij koning Arthahsasta of hij naar Jeruzalem mocht terugkeren. De koning gaf hem toestemming, want God was Ezra goed gezind.
7-9  Een aantal gewone mensen en priesters, Levieten, zangers, poortwachters en tempelhorigen ging mee. Zij verlieten Babel op de eerste dag van de eerste maand van koning Arthahsasta's zevende regeringsjaar. Op de eerste van de vijfde maand van datzelfde jaar arriveerden zij in Jeruzalem, want God had hun een voorspoedige reis gegeven.
10 Ezra was namelijk vastbesloten de wet van de HERE te bestuderen en te gehoorzamen. En hij wilde deze wet ook onderwijzen aan het volk Israël.
11 Koning Arthahsasta gaf Ezra de volgende brief mee:
12 "Van: koning Arthahsasta. Aan: Ezra (de priester en leraar van de wet van de God van de hemel).
13 Hierbij bepaal ik dat iedere Jood in mijn koninkrijk en de priesters en Levieten met u mogen meegaan naar Jeruzalem als zij dat willen.
14 Ik en mijn zeven adviseurs geven u opdracht een exemplaar van Gods wetten mee te nemen naar Juda en Jeruzalem. U moet ons verslag uitbrengen van de voortgang, die wordt gemaakt om de dienst van God te herstellen.
15 Tevens dragen wij u op het zilver en goud, dat wij hebben geschonken aan de God van Israël, naar Jeruzalem te brengen.
16 U moet ook het zilver, goud en de vrijwillige giften meenemen, die het Joodse volk en de priesters van het gewest Babel hebben geschonken voor de tempel in Jeruzalem.
17 Dit geld is bestemd voor de aankoop van stieren, rammen, lammeren en de bij de brandoffers behorende spijs en drankoffers, opdat dit alles zal worden geofferd op het altaar van het huis van God, Die in Jeruzalem woont.
18 U en uw broeders mogen het resterende geld besteden op de manier, zoals uw God u opdraagt.
19 U hebt ook gouden en zilveren voorwerpen ontvangen, die moeten worden gebruikt bij de dienst van uw God in Jeruzalem. Lever deze in de tempel af.
20 Als u geld tekort komt voor de herbouw van de tempel, mag u geld uit de koninklijke schatkist vragen.
21 Ik, koning Arthahsasta, stuur het volgende bevel aan alle schatbewaarders in het gebied ten westen van de Eufraat: 'U moet Ezra (de priester en leraar van de wet van de God van de hemel) alles geven wat hij vraagt,
22 tot een maximum bedrag ter waarde van 3600 kilo zilver, 24.000 liter tarwe, 2400 liter wijn, 2400 liter olijfolie en een onbeperkte hoeveelheid zout.
23 Bovendien moet u hem geven wat de God van de hemel verder voor Zijn tempel vraagt. Want waarom zouden wij het risico lopen dat God toornig wordt op mij en mijn zonen?
24 Ik bepaal hierbij dat alle priesters, Levieten, zangers, poortwachters, tempelhorigen en tempeldienaren zijn vrijgesteld van elke vorm van belasting.
25 U, Ezra, moet de wijsheid die God u heeft gegeven, gebruiken om bestuursambtenaren en rechters uit te kiezen en aan te stellen. Zij moeten het volk ten westen van de Eufraat besturen. En ik draag u op de wetten van uw God te onderwijzen aan iedereen, die ze nog niet kent.
26 Ieder, die de wetten van God en mijn wetten n!et gehoorzaamt, zal onmiddellijk worden gestraft met executie, verbanning, een geldboete of gevangenneming."
27 Prijs de HERE, de God van onze voorouders! Want Hij heeft de koning ertoe bewogen de tempel van de HERE te verfraaien.
28 En prijs de HERE, omdat Hij de koning en zijn zeven adviseurs en al zijn machtige vorsten mij zo gunstig gezind heeft laten zijn! Omdat de HERE, mijn God, met mij was, durfde ik het aan een aantal leiders van Israël te overreden met mij mee te gaan.
© 2019 ERF Medien