Help

Het Boek

1 Koning Davids zoon Salomo was nu de onbetwiste leider van Israël, want de HERE, zijn God, was met hem en had hem tot een machtig heerser gemaakt.
2-3  Hij riep alle legerofficieren, rechters, politieke en godsdienstige leiders naar Gibeon. Daar aangekomen leidde hij hen de heuvel op naar de oude (A) tabernakel die Mozes, de dienaar van de HERE, in de woestijn had gebouwd.
4 In Jeruzalem bevond zich een nieuwe tabernakel, die koning David bouwde voor de ark toen hij deze uit Kirjath-Jearim had gehaald.
5-6  Het koperen altaar dat Bezaleël (de zoon van Uri en kleinzoon van Hur) had gemaakt, stond nog steeds voor de oude tabernakel. Op die plaats verzamelden Salomo en al de mannen die hij had uitgenodigd zich en hij bracht daar brandoffers aan de HERE.
7 Die nacht kwam de HERE bij Salomo en zei: "Vraag Mij wat u maar wilt en Ik zal het u geven."
8 Salomo antwoordde: "O God, U bent zo goed geweest voor mijn vader David en U hebt mij nu het koningschap gegeven.
9 Ik heb al meer dan genoeg, want U bent Uw belofte aan mijn vader David nagekomen en hebt mij koning gemaakt van een volk dat zo talrijk is als het stof van de aarde.
10 Geef mij nu wijsheid en kennis, zodat ik het goed kan regeren; want wie zou helemaal op eigen kracht een volk kunnen besturen, dat zo groot is als dit volk van U?"
11 God antwoordde: "Omdat u het liefst uw onderdanen wilt helpen en Mij niet hebt gevraagd om persoonlijke rijkdom en eer of om de dood van uw vijanden of een lang leven, maar om wijsheid en kennis om mijn volk goed te leiden,
12 daarom geef Ik u de wijsheid en de kennis waarom u vroeg. En Ik geef u bovendien zulke rijkdom, schatten en eer als geen andere koning voor u heeft gekend. Nooit zal meer zo'n grote koning op aarde regeren."
13 Na die woorden verliet Salomo de tabernakel, ging de heuvel af, terug naar Jeruzalem om zijn regeringstaak weer op te nemen.
14 Hij bouwde een legermacht op van 1400 strijdwagens en riep 12.000 ruiters onder de wapenen om de steden te bewaken, waar de strijdwagens waren gestationeerd. Een aantal wagens bleef in Jeruzalem bij de koning.
15 Tijdens Salomo's bewind waren zilver en goud even overvloedig in Jeruzalem voorhanden als stenen op de straat. En van kostbaar cederhout waren er zulke hoeveelheden dat men het gebruikte alsof het gewoon hout van de wilde vijgeboom was.
16 Zijn paarden liet Salomo aanvoeren uit Misraïm en Kewé, waar zijn handelaren ze tegen marktprijzen wisten te kopen.
17 In die tijd kostte een Egyptische strijdwagen 66 kilo zilver en een paard 16,5 kilo zilver. Voor diezelfde prijs werden ze ook verkocht aan de koningen van de Hethieten en Aram.
© 2019 ERF Medien