NEW: Discover the new beta version of BibleServer. Try it now!

Help

Het Boek

1-2  De zonen van Benjamin, te beginnen met de oudste, waren Bela, Asbel, Ahrah, Noha en Rafa.
3-5  De zonen van Bela waren Addar, Gera, Abihud, Abisua, Na"man, Ahoah, Gera, Sefufan en Huram.
6-7  De zonen van Ehud, hoofden van de families die in Geba woonden, werden tijdens de oorlog gevangen genomen en naar Manahath gebracht. Ehuds zonen waren Na"man, Ahia en Gera, de vader van Uzza en Ahihud.
8-10  Saharaïm scheidde van zijn vrouwen Husim en Ba"ra, maar in het land Moab had hij kinderen van zijn nieuwe vrouw Hodes. Dat waren Jobab, Zibja, Mesa, Malkam, Jeüz, Sochja en Mirma. Deze zonen werden allemaal hoofd van een familie.
11 Zijn vrouw Husim had Abitub en Elpa"l ter wereld gebracht.
12 De zonen van Elpa"l waren Heber, Misam en Semed. Deze laatste bouwde de steden Ono en Lod en de hen omringende dorpen.
13 Zijn andere zonen waren Beria en Sema, beiden hoofden van families die in Ajalon woonden; zij verjaagden daar de inwoners van Gath.
14 Tot Elpa"ls zonen behoorden ook Ahjo, Sasak en Jeremoth.
15-16  De zonen van Beria waren Zebadja, Arad, Eder, Michaël, Jispa en Joha.
17-18  Verder behoorden tot de zonen van Elpa"l Zebadja, Mesullam, Hizki, Heber, Jismerai, Jizlia en Jobab.
19-21  De zonen van Simeï waren Jakim, Zichri, Zabdi, Eljoënai, Zillethai, Eliël, Adaja, Beraja en Simrath.
22-25  De zonen van Sasak waren Jispan, Heber, Eliël, Abdon, Zichri, Hanan, Hananja, Elam, An-thothia, Jifdeja en Pnuël.
26-27  De zonen van Jeroham waren Samserai, Seharja, Athalja, Ja"resja, Elia en Zichri.
28 Dit waren de hoofden van de families die in Jeruzalem woonden.
29 Jeïël, de vader van Gibeon, woonde in Gibeon. Zijn vrouw heette Ma"cha.
30-32  Zijn oudste zoon heette Abdon en werd gevolgd door Zur, Kis, Ba"l, Nadab, Gedor, Ahjo, Zecher en Mikloth, de vader van Simea. Al deze families leefden bij elkaar in de buurt van Jeruzalem.
33 Ner was de vader van Kis en Kis was de vader van Saul; tot Sauls zonen behoorden Jonathan, Malkisua, Abinadab en Esba"l.
34 Jonathans zoon heette Mefiboseth (A) en diens zoon was Micha.
35 De zonen van Micha waren Pithon, Melech, Tha"rea en Achaz.
36 Achaz was de vader van Jehoadda, Jehoadda was de vader van Alemeth, Azmaveth en Zimri. Zimri's zoon heette Moza.
37 Moza was de vader van Bina en diens zonen waren Rafa, Elasa en Azel.
38 Azel had zes zonen: Azrikam, Bochru, Ismaël, Searja, Obadja en Hanan.
39 Azels broer Esek had drie zonen: Ulam, de oudste, Jeüs, de tweede en Elifelet, de derde.
40 Ulams zonen waren uitstekende strijders en zeer bedreven met hun pijl en boog. Deze mannen hadden 150 zonen en kleinzonen en behoorden allemaal tot de stam van Benjamin.
© 2019 ERF Medien